Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép thi công xây dựng công trình Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cLuật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư s11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định s11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 288/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT Tỉnh ủy, TT.HĐNP tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Tổng hợp;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu: VT (Thang-001).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này hướng dẫn cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tchức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động, thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tnh Bạc Liêu.

Chương II

SỬ DỤNG, KHAI THÁC PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 3. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

1. Trước khi trình cấp có thm quyền phê duyệt dự án, chủ đu tư dự án công trình thiết yếu gửi hồ sơ đề nghị được chấp thuận việc xây dựng công trình trong phạm vi bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến quan quản lý đường bộ có thm quyền đđược xem xét giải quyết, quy định cụ thể như sau:

a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận đi với các dự án sau đây:

- Dự án công trình thiết yếu xây dựng mới có quy mô nhóm A, nhóm B; có liên quan đường cấp I, cấp II, cấp III hoặc có liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai quan trực tiếp quản lý đường địa phương trở lên; công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường do tỉnh qun lý;

- Dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường cấp I, cấp II; công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường do tỉnh quản lý.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chp thuận đi với:

- Dự án công trình thiết yếu xây dựng mới nhóm C và chưa đến mc lập dự án có liên quan đến đường được giao quản lý từ cấp IV trở xuống trừ các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường do tỉnh quản lý;

- Dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống.

2. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

3. H sơ đnghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

a) Thành phn hồ sơ gồm:

- Đơn đnghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này.

- Hồ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình).

- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyn; không được yêu cu bi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm v kinh phí liên quan.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hsơ theo quy định.

5. Văn bn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành; nếu quá 18 tháng thì phải gia hạn. Thủ tục gia hạn quy định như sau:

a) Đơn đề nghị gia hạn chp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (bn chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

b) Thời gian giải quyết: trong 10 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hsơ theo quy định.

c) Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một lần với thời gian không quá 12 tháng.

d) Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

Điều 4. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

1. Sau khi có văn bản chp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thm quyn, chủ đu tư công trình thiết yếu phải:

a) Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo văn bản chp thuận của quan qun lý đường bộ có thm quyn.

b) Tchức thm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế công trình theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

c) Gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan có thm quyền đề nghị cấp phép thi công công trình.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công là Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) được giao quản lý.

2. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này;

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bn sao có xác nhận của chủ đầu tư);

- Hsơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tchức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thm quyn phê duyệt (bản chính).

b) Slượng bộ hồ sơ: 01 bộ; riêng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ theo quy định.

5. Chủ đu tư chịu trách nhiệm về chất lượng thi công công trình thiết yếu có ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sự bền vững của kết cấu công trình đường bộ. Tư vn thiết kế, tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công công trình thiết yếu phải có đủ năng lực hành nghề đối với công trình đường bộ.

6. Công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu hạng mục công trình đường bộ.

7. Ch đu tư công trình thiết yếu nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công đ cơ quan cp phép thi công lưu trữ và bsung, cập nhật công trình thiết yếu vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

8. Chủ sử dụng, kinh doanh, khai thác công trình thiết yếu chịu trách nhiệm bảo trì công trình thiết yếu; việc bảo dưng thường xuyên công trình thiết yếu không phải đnghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu đxảy ra tai nạn giao thông; khi sa chữa định kỳ nếu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bn vững công trình đường bộ thì phải đề nghị cp phép thi công theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này.

9. Việc xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chỉ được thực hiện sau khi có giấy phép thi công do cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyn cấp và tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan; giấy phép thi công theo mu tại Phụ lục 4 Quy định này.

Điều 5. Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường địa phương đang khai thác

1. Việc lp đặt bin quảng cáo trong hoặc ngoài hành lang an toàn đường bộ phi tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ. Cá nhân, tchức được phép lp đặt biển quảng cáo phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra.

2. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của bin quảng cáo, tính từ mép đất của đường bộ đến điểm gần nhất của biển quảng cáo ti thiu bng 1,3 (một phy ba) ln chiu cao của biển (điểm cao nhất ca biển) và không được nhỏ hơn 05 (năm) mét.

3. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo lắp đặt ngoài phạm vi đt dành cho đường bộ theo quy định tại khon 2 Điu này. Nếu giới hạn này bị vi phạm thì đơn vị quản lý đường bộ đề nghị cơ quan cấp phép xây dựng biển quảng cáo yêu cầu tchức, cá nhân dừng việc lp đặt biển quảng cáo.

4. Thm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ , thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công thực hiện theo Điu 3 và Điu 4 Quy định này.

Điều 6. Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương đang khai thác

1. Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ, chủ đu tư dự án gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đến Cơ quan có thm quyền đđược xem xét giải quyết.

Cơ quan có thẩm quyền là Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao quản lý.

2. Chđầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình đường bộ trên đường địa phương đang khai thác phải đề nghị Cơ quan được giao quản lý tuyến đường cấp giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông, cụ th như sau:

a) Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy định này;

b) Hồ sơ đnghị cấp phép thi công bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bn chính) theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này;

- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ công trình);

- Hsơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thm quyền phê duyệt (bản chính).

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

c) Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác do Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư không phải đề nghị cấp giấy phép thi công, nhưng trước khi thi công Ban Qun lý dự án hoặc nhà thầu thi công phải gửi đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền hồ sơ có liên quan gồm: Quyết định duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể cả phương án thi công, biện pháp tchức thi công bảo đảm an toàn giao thông để cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về thời gian thi công, biện pháp tchức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.

4. Tchức, cá nhân quản lý, bảo trì đường bộ làm công tác bảo dưỡng thường xuyên không phải đề nghị cấp giấy phép thi công nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương III

ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG TỈNH

Điều 7. Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

1. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh bao gm các loại sau:

a) Đường đô thị, đường huyện, đường xã.

b) Đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp từ công trình đơn lẻ (cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

c) Đường gom, đường nối từ đường gom.

d) Đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển giao thông vận tải của địa phương đlập danh mục các đim đu ni vào đường tỉnh. Đường nhánh được đấu nối vào đường tỉnh phải theo danh mục đim đu ni đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

b) Có trách nhiệm thống kê các đường đã đấu nối và lập kế hoạch xử lý phù hợp với danh mục các điểm đấu nối đã được phê duyệt.

3. Chủ đầu tư, chủ sử dụng nút giao điểm đấu nối phải tự xóa bỏ hoặc cải tạo nút giao và không được bồi thường, hỗ trợ khi cơ quan quản lý đường bộ có thm quyền yêu cầu xóa bhoặc cải tạo nút giao.

4. Cao độ đường ra, vào và mặt bằng xây dựng cửa hàng xăng du, trạm dừng nghỉ hoặc các công trình khác phải đảm bảo thoát nước trong khu vực hoặc thấp hơn cao độ mặt đường.

5. Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào đường tỉnh:

a) Đối với đường nhánh:

- Trong khu vực đô thị: Khoảng cách ti thiu gia hai đim đu nối liền kề nhau vào đường tỉnh thực hiện theo quy hoạch đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành về quản lý đường đô thị.

- Ngoài khu vực đô thị: Khoảng cách giữa hai đim đấu nối liền kề nhau không nhỏ hơn 1.500m. Trường hợp đặc biệt, y ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải đđược xem xét, chấp thuận.

b) Đi với đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu:

Vị trí đấu nối của đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu vào đường tnh phải bảo đm yêu cầu kỹ thuật và phải thuộc danh mục đấu nối đã được tha thuận, phê duyệt. Khoảng cách tối thiu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề (tính từ đim giữa của cửa hàng) đấu nối đường dẫn ra, vào với đường tỉnh phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu như sau:

- Trong khu vực đô thị: Khoảng cách tối thiu giữa các trạm xăng dầu lin kề (nằm cùng một phía) là 1.000m; khoảng cách tối thiu giữa các trạm xăng du liền k(nm khác phía) là 300m (kcả những đoạn đi qua giao lộ).

- Ngoài khu vực đô thị: Khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu lin k(nm cùng một phía) là 3.000m; khoảng cách tối thiu giữa các trạm xăng du liền kề (nằm khác phía) là 1.000m (kcả những đoạn đi qua giao lộ).

- Khoảng cách trên áp dụng đối với các cửa hàng xăng dầu được quy hoạch theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tnh và được áp dụng cho cả những đoạn đi qua giao lộ.

- Khoảng cách tối thiểu từ cửa hàng xăng dầu đến đầu đoạn đường cong, đến mố cầu là 300m.

- Ngoài ra, vị trí đấu nối của đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu vào đường địa phương phải:

+ Cách đim đu dc hoặc cuối dốc đường dẫn vào cầu cùng phía một khoảng cách tối thiểu là 50m.

+ Cách nút giao thông (ngã ba, ngã tư, vòng xoay) cùng phía một khoảng cách tối thiu là 50m.

+ Cách đầu hoặc cuối đoạn đường cong có góc ngoặt lớn hơn 30° (ba mươi độ) một khoảng cách tối thiểu là 15m.

c) Đi với các đim đu ni công cộng; đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng du có trước thời đim hiệu lực của Quy định này sẽ đưc xem xét cụ th trên sở phải đảm bảo an toàn giao thông và khoản 3 Điều này.

6. Việc thiết kế nút giao của đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải thực hiện theo quy định về thiết kế nút giao và phải phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về yêu cầu thiết kế đường ô tô.

Điều 8. Danh mục các điểm đấu nối vào đường tỉnh

Danh mục các đim đấu nối bao gồm việc xác định vị trí và hình thức giao ct giữa đường tỉnh với các đường nhánh để xây dựng các nút giao thông và phương án tchức giao thông nhm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

Nội dung cơ bản của công tác lập danh mục các điểm đấu nối như sau:

1. Thu thập thông tin về cấp kỹ thuật hiện tại và cấp kỹ thuật theo quy hoạch của đường địa phương cần đấu nối.

2. Khảo sát, thống kê

a) Các đường nhánh hiện có theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định này. Xác định các đim đấu ni đường nhánh đã được và chưa được Sở Giao thông vận tải chấp thuận đối với đường tỉnh;

b) Cửa hàng xăng dầu đã xây dựng theo Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; trong đó, phân loại cửa hàng xăng dầu đã được cơ quan có thm quyền chấp thuận và chưa được chấp thuận đu ni vào đường tỉnh.

3. Danh mục các điểm đấu nối vào mỗi tuyến đường được lập thành bộ hồ sơ riêng đthuận tiện cho việc theo dõi, quản lý. Hồ sơ các điểm đấu nối gồm:

a) Thuyết minh các điểm đấu nối

- Hiện trạng của các điểm cần đấu nối: Quy mô của tuyến, đim đu, điểm cuối; tình hình sử dụng hành lang an toàn đường bộ và an toàn giao thông trên đoạn tuyến.

- Bản giải trình lý do các đim đấu nối trong danh mục nhưng không đảm bảo khoảng cách tối thiu giữa hai điểm đấu nối theo Quy định này.

- Quy hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc các đô thị có tuyến đường địa phương đi qua (nếu có).

b) Danh mục các đim đấu nối:

- Bảng tng hp hiện trạng các điểm đấu nối và danh mục các vị trí dự kiến đấu nối vào đường tỉnh;

- Bình đồ thể hiện các vị trí dkiến đấu nối.

4. Thỏa thuận danh mục các điểm đấu nối vào đường tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản đề nghị thỏa thuận kèm theo 01 bộ hồ sơ danh mục các điểm đấu nối vào đường tỉnh (kèm file điện tử) vSở Giao thông vận tải.

Điều 9. Phê duyệt và thực hiện quản lý danh mục đấu nối

1. Phê duyệt và thực hiện danh mục đấu nối

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập danh mục các điểm đấu nối vào từng tuyến đường tỉnh và thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập danh mục điểm đấu nối vào từng tuyến đường huyện, đường xã đlàm cơ sở quản lý.

Sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Giao thông vận tải đi với đường tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh mục các đim đu ni vào đường tỉnh, công bố và tổ chức thực hiện; gửi hồ sơ danh mục (kèm file điện tử) đã được phê duyệt về Sở Giao thông vận tải đphối hợp thực hiện.

b) Khi cần xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng điểm đấu nối có trong danh mục, căn cứ văn bản cho phép sử dụng điểm đấu nối của đơn vị quản lý đường bộ, tổ chức, cá nhân sử dụng điểm đấu nối lập hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Quy định này để được giải quyết.

2. Nút giao đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác chỉ được thi công sau khi được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận thiết kế, phương án tchức giao thông và cấp giấy phép thi công theo quy định.

Điều 10. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh

Chủ đầu tư công trình, dự án được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao sử dụng danh mục các điểm đấu nối đã được thỏa thuận căn cứ tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành tiến hành lập và gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý đường bộ có thm quyền để được xem xét chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào đường tỉnh. Quy định hồ sơ chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao như sau:

1. Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông, lưu giữ hồ sơ của nút giao đấu nối liên quan đến đấu nối vào đường tỉnh.

2. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

3. Hsơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bi thường khi ngành đường bộ có yêu cu di chuyn hoặc cải tạo (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này;

- Danh mục các điểm đấu nối vào đường tỉnh đã được Ủy ban nhân dân cp huyện phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bn chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đu ni đường nhánh vào đường tỉnh đối với các trường hợp đường nhánh chưa có trong danh mục các điểm đấu nối vào đường tỉnh được phê duyệt (bản sao chụp);

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (bn chính) giao tổ chức, cá nhân làm chủ đu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bn chp thuận đơn lẻ của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa xác định rõ chđầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

- Thiết kế kỹ thuật và phương án tchức giao thông của nút giao (có biện pháp tchức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết trong 15 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đi với các dự án đường bộ xây dng mới có đấu nối vào đường tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế kỹ thuật thì không phải thực hiện bước đnghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông.

6. Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chc giao thông của nút giao có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành, nếu quá 12 tháng thì làm đơn đề nghị gia hạn. Thủ tục gia hạn như quy định đối với việc gia hạn chp thuận xây dựng công trình thiết yếu tại khoản 5 Điều 3 của Quy định này.

Điều 11. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh

1. Sau khi có văn bản chp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tchức giao thông ca cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền, chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao phải thực hiện các thủ tục dưới đây đđảm bảo công trình nút giao được phê duyệt thiết kế và trin khai thi công:

a) Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao, biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông theo ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

b) Thẩm định hoặc trình cơ quan có thm quyền thm định h sơ thiết kế công trình theo quy định;

c) Phê duyệt dự án, công trình nút giao theo quy định hiện hành.

d) Gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp phép thi công công trình.

2. Trình tự, cách thức thực hiện thtục theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào đường tỉnh

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này;

- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của chủ đu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thm quyền phê duyệt (bản chính).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Nút giao phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sdụng.

6. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sự bền vững của kết cấu công trình đường bộ; nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công đcơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bsung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

7. Chsử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu đxảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đnghị cấp phép thi công theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này.

Điều 12. Đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác

1. Đi với dự án, công trình xây dng do điều kiện địa hình trong khu vực khó khăn, hoặc điu kiện kỹ thuật của thiết bị thì cho phép mở điểm đấu nối tạm thời đlàm đường công vụ vận chuyn nguyên vật liệu, vận chuyển thiết bị máy móc; hết thời hạn đu nối tạm sẽ hoàn trả hiện trạng ban đầu của hành lang an toàn đường bộ.

2. Thời hạn sdụng điểm đấu nối tạm quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiến độ thi công của dự án nhưng không quá 12 tháng, trường hp đặc biệt có thgia hạn một lần nhưng tổng thời gian mở điểm đấu nối tạm không quá 24 tháng. Sau thời hạn này, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu ni tạm và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như ban đầu.

Trường hợp dự án, công trình có tiến độ thi công lớn hơn 24 tháng thì phi làm đường gom nối từ dự án đến nút giao điểm đấu nối gần nhất có trong Danh mục các đim đấu nối đã được phê duyệt.

3. Trình tự thực hiện, hồ sơ và thời hạn chấp thuận xây dựng đấu nối tạm thời thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối tạm thời gửi cơ quan có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đnghị chấp thuận đấu nối tạm thời phải nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm;

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đu tư của cơ quan có thm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- Văn bản ca cơ quan được giao quản lý tuyến đường về hiện trạng đoạn tuyến có đim thỏa thuận đấu nối tạm thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở đim đu nối tạm, đxuất phương án xử lý;

- Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đấu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày ktừ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận đấu nối tạm; trường hợp không chấp thuận đu ni tạm thời phải trả lời bằng văn bản.

4. Việc chp thuận thiết kế, cấp giy phép thi công điểm đấu nối tạm thời thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quy định này.

Điều 13. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính

1. Cách thức thực hiện: Tổ chức, đơn vị, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại văn phòng cơ quan có thm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

2. Trình tự thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thm quyền;

b) Cơ quan có thm quyền tiếp nhận hồ sơ. Đi với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kim tra thành phn hsơ nếu không đúng quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả.

c) Cơ quan có thm quyn giải quyết thủ tục tiến hành thm định hsơ; nếu hồ sơ không đầy đtheo quy định thì có văn bn hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hsơ thông qua hệ thng bưu chính); nếu đ điu kiện thì có văn bản chấp thuận hoặc cấp giấy phép thi công. Trường hp không chấp thuận hoặc không cấp phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Trước khi phê duyệt dự án xây dựng công trình thiết yếu phải gửi hồ đề nghị đến cơ quan có thm quyền đđược xem xét chấp thuận theo quy định.

2. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trong suốt quá trình thi công, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Trường hp nhà thầu vi phạm và đã nhận được kiến nghị của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền nhưng không chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, tiếp tục để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông khi thi công thì chủ đu tư xem xét xử phạt theo hp đng kinh tế hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý thích hợp.

3. Khi ký kết hp đồng xây dựng, chđầu tư phải thỏa thuận với nhà thầu thi công điều, khoản xử phạt vi phạm hợp đồng nếu không thực hiện đầy đủ các quy định về bo đảm giao thông, an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây mất an toàn và ùn tc giao thông.

4. Tuân thủ thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình giao thông; công trình đô thị, cây xanh, chiếu sáng; công trình cp thoát nước; công trình đường dây cáp thông tin) trong quá trình chun bị và triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình thiết yếu theo đúng quy định.

5. Trước khi khởi công phải thông báo bằng văn bn đến chính quyền địa phương nơi công trình đi qua biết để phối hợp.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đim a, khoản 1, Điều 3 Quy định này; chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu ni vào các tuyến đường do tỉnh quản lý; chấp thuận đấu nối có thời hạn vào các tuyến đường do tỉnh quản lý.

2. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do tỉnh quản lý theo đúng quy định hiện hành.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ theo đim b, khoản 1, Điều 3 Quy định này.

2. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường đô thị, đường xã theo đúng quy định hiện hành.

3. Lập danh mục các điểm đấu nối vào từng tuyến đưng tỉnh, tha thuận với Sở Giao thông vận tải và phê duyệt danh mục các điểm đấu nối theo quy định của quy định này.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Tuyên truyền, phbiến, giáo dục nhân dân và các lực lượng tích cực, thường xuyên thực hiện công tác giám sát cộng đồng các hoạt động thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến đường thuộc địa bàn. Phát hiện và phi hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm kịp thời theo thẩm quyền các hành vi thi công không đúng theo giấy phép thi công, gây mất an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kim tra, theo dõi, đôn đc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng Quy định này.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Những nội dung không đề cập trong Quy định này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mc thì đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bng văn bản vSở Giao thông vận tải để tng hợp, nghiên cứu đề xuất, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hp./.

 

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

(1)
(2)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số:…….../………

………, ngày……tháng………năm 201……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chấp thuận xây dựng (...3...)

Kính gửi:..……………..……………..(4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày     tháng     năm     2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tnh Bạc Liêu;

- (…5…)

(….2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (...7...).

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...6...);

- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.

- (...10...)

(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan đ công trình thiết yếu được trin khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ:……………..

Số điện thoại:………………….

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ..……………;
- Lưu VT.

(……2......)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh ĐT. 978, địa phận huyện Hòa Bình”.

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 4 của Quy định này.

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.

(7) Ghi rõ tên đường tỉnh, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải đường tỉnh, các vị trí cắt ngang qua đường tỉnh (nếu có).

(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).

(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tchức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.

(10) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.

 

PHỤ LỤC 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số:…….../………

………, ngày……tháng………năm 201……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chấp thuận xây dựng (...3...)

Kính gửi:..……………..……………..(4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày     tháng     năm     2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tnh Bạc Liêu;

- (…5…)

(….2....) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu:

- (...6...)

(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan đ công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.

Địa chỉ liên hệ:……………..

Số điện thoại:………………….

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ..……………;
-
..……………;
- Lưu VT.

(……2......)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tchức đứng Đơn đnghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tnh ĐT. 978, địa phn huyện Hòa Bình”.

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 4 của Quy định này.

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.

(6) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

(1)
(2)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:…….../………

………, ngày……tháng…...năm 201……

 

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (...3...)

Kính gửi:..……………………………(...4...)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày     tháng     năm     2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tnh Bạc Liêu;

- Căn cứ (...5..);

(…..2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... năm ...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (...5...) (bn sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

+ (...8...) (bản chính)..

+ (...9...)

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan đcông trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chp thuận.

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông sut, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhim môi trường.

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, đxảy ra tai nạn giao thông, ùn tc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.. .2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp lut.

Địa chỉ liên hệ:……………..

Số điện thoại:………………….

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ..……………;
-
Lưu VT.

(……2......)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đnghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ng cp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh ĐT.978, địa phận huyện Hòa Bình’’.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường, thuộc địa phận huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

(9) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết.

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

 

PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

UBND TỈNH BẠC LIÊU
(UBND HUYỆN..)
SỞ GIAO THÔNG VN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số:…….../…..-….

………, ngày……tháng………năm 201……

 

GIẤY PHÉP THI CÔNG

Công trình:…………….(1)…………….
Lý trình:…………….….đường tỉnh....……

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày     tháng     năm     2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tnh Bạc Liêu;

- Căn cứ văn bản số:……./…….ngày..../…../200...của .......(2) chấp thuận thiết kế công trình..(1)…..;

- Căn cứ đơn đề nghị cấp phép thi công của ..(3)..kèm theo cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư (5) và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho:…..(3)..

- Địa chỉ……………………………………………………..……………………………………………..;

- Điện thoại……………………………;

- ……………………………………………………..……………………………………………………..

2. Được phép thi công công trình:...(1)….., trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ từ lý trình Km…….đến Km…….đường……., theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt theo Quyết định số:……./…….ngày...../…./200.. ca..(4).., gồm các nội dung chính như sau:

a)……………………………………………………..…………………………………………………….;

b)……………………………………………………..…………………………………………………….;

c)……………………………………………………..…………………………………………………….;

..)……………………………………………………..……………………………………………………..

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình:

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kim soát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện tờng cho đơn vị quản lý đường bộ;

-…………….……(các nội dung khác nếu cần thiết)………………………

4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày …/……/201...đến ngày……./……/201....

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- …………….;
-
Tổng cục ĐBVN (thay b/c);
-
Thanh tra Sở GTVT ể p/h);
- …………….;
- Lưu VT...

(……2……)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:

(1): Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công.

(2): Ghi tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế (Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện...).

(3): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công;

(4): Chđầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê duyệt thiết kế).

(5): Cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng cáo, nút giao đấu nối./.

Ghi chú.

Trên đây là các nội dung chính của mu đơn, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể đghi các nội dung và gửi kèm theo văn bn liên quan cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép thi công xây dựng công trình Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép thi công xây dựng công trình Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép thi công xây dựng công trình Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND cấp giấy phép thi công xây dựng công trình Bạc Liêu

  • 02/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực