Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về hỗ trợ khác cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, dự án phát triển quỹ đất và dự án khác theo quy định của Luật Đất đai 2013 trong khu vực cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND hỗ trợ khác cho hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2014/QĐ-UBND Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND hỗ trợ khác cho hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHÁC CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRONG KHU VỰC CÁNH ĐỒNG MƯỜNG LÒ THUỘC THỊ XÃ NGHĨA LỘ VÀ HUYỆN VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư­ số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Kết luận số 136-KL/TU ngày 10/6/2015 và Kết luận số 144-KL/TU ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo số 966-TB/TU ngày 27/7/2015 của Tỉnh ủy Yên Bái về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo số 973-TB/TU ngày 12/8/2015 của Tỉnh ủy Yên Bái về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 428/TTr-STNMT ngày 13/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, dự án phát triển quỹ đất và các dự án khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trong khu vực cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai và Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, dự án phát triển quỹ đất (để xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; Cụm công nghiệp; khu chế xuất, chế biến nông sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, dự án tái định cư) và các dự án khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trong khu vực cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn (bao gồm: Xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phúc, xã Nghĩa Lợi, phường Trung tâm, phường Cầu Thia, phường Tân An, phường Pú Trạng thuộc thị xã Nghĩa Lộ và xã Thanh Lương, xã Thạch Lương, xã Phù Nham, xã Hạnh Sơn, xã Phúc Sơn, xã Sơn A và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn).

2. Các mức hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

a) Hỗ trợ khuyến khích bàn giao mặt bằng theo tiến độ:

Các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng đất thu hồi sớm hơn hoặc đúng tiến độ yêu cầu của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được hỗ trợ khuyến khích bàn giao mặt bằng theo tiến độ, mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/hộ.

b) Hỗ trợ phục hồi thu nhập cho các hộ bị thu hồi đất trồng lúa nước:

Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trồng lúa nước được hỗ trợ đối với diện tích đất trồng lúa nước bị thu hồi, mức hỗ trợ bằng tiền là 15.000 đồng/m2.

c) Hỗ trợ giá ưu đãi 01 lần giao đất ở trong dự án phát triển quỹ đất để đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người bị thu hồi đất:

c hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất đang sử dụng tại khu vực cánh đồng Mường Lò từ 80m2 trở lên thì được giao 01 thửa đất ở có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong khu vực của dự án, với diện tích 01 thửa đất ở băng 1 giáp mặt đường chính là 80 m2, diện tích thửa đất băng 2 là 160 m2 (tùy từng khu vực theo quyết định phê duyệt phân thửa chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái). Giá giao đất là giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất của thửa đất theo quy định.

Điều 2. Thời điểm áp dụng

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được áp dụng cho cả các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32, đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim thuộc khu vực cánh đồng Mường Lò.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh; người bị thu hồi đất và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư Pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB thuộc Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đoàn thể của tỉnh;
- HĐND và UBND huyện Văn Chấn;
- HĐND và UBND thị xã Nghĩa Lộ;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh Yên Bái;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND hỗ trợ khác cho hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2015/QĐ-UBND hỗ trợ khác cho hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND hỗ trợ khác cho hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND hỗ trợ khác cho hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án Yên Bái