Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai” kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/7/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 16/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 5 như sau:

Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương (25 điểm).

2. Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 6 như sau:

Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương (25 điểm).

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 8 như sau:

Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” phải đạt từ 80 điểm trở lên.

Trường hợp gia đình đủ điểm để xét công nhận Danh hiệu gia đình văn hóa nhưng thành viên trong gia đình vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của cộng đồng thì không xét công nhận Danh hiệu gia đình văn hóa.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 8 như sau:

Điều kiện xét và công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” và tương đương:

Thôn, làng đạt Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” và tương đương phải đạt từ 85 điểm trở lên.

Tổ dân phố và tương đương đạt Danh hiệu văn hóa phải đạt từ 90 điểm trở lên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Hội, đoàn thể liên quan của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýKpă Thuyên
       Ngày ban hành13/07/2015
       Ngày hiệu lực23/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Gia Lai