Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2016/QĐ-UBND hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ 30% MỆNH GIÁ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo him y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tnh An Giang về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mnh giá thẻ bảo him y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%;

 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ LĐTBXH, Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Y tế;
- VP.UBND tỉnh: LĐVP; các Phòng: TH,
VHXH, NC;
- TT CB-TH (đ
ăng công báo);
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2016
Ngày hiệu lực20/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2016/QĐ-UBND hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo An Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHồ Việt Hiệp
        Ngày ban hành10/03/2016
        Ngày hiệu lực20/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2016/QĐ-UBND hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo An Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2016/QĐ-UBND hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo An Giang 2016

            • 10/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực