Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2016/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 06-5-2016 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr- SKHĐT ngày 11-5-2016 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm bằng kế hoạch cụ thhàng năm trình UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Khung theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 theo kết quả đầu ra. Tchức đánh giá và có báo cáo kết quả thực hiện giữa kỳ vào năm 2018, từ đó đxuất giải pháp phù hp đthực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tham mưu UBND tỉnh tng kết, đánh giá vào cuối kỳ kế hoạch theo đúng quy định.

2. Giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở Kế hoạch này, tiến hành hoàn thiện Kế hoạch 5 năm của ngành, lĩnh vực và địa phương mình; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thnhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đ ra.

3. Giao Văn phòng y ban nhân dân tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch, cụ thhóa các nhiệm vụ trọng tâm đchỉ đạo tchức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát trin kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời thường xuyên theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp tchức thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội việc trin khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, ktừ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc sở hu nhà nước của tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Kim tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh Kon Tum;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các Ban ca HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, đoàn th cấp tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- VP UBND tỉnh: + CVP, các PVP;
                        
+ Các phòng NC, Tng hợp;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Cng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, KT3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2016/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2016/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2016/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum 2016 2020

            • 13/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực