Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/QĐ-UBND

Nam Đnh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định s 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 2340/CT-QLCKTĐ ngày 19/5/2016; Sở Tư pháp tại Văn bản thẩm định số 60/BC-STP ngày 24/5/2016, Sở Tài chính tại Tờ trình số 751/TTr-STC ngày 06/5/2016 về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 là: 6.500 đồng/kg (Sáu nghìn, năm trăm đồng/một kilôgam).

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh Nam Định triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp một lần vào vụ Chiêm năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- B
Tư pháp;
- T
hường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- S
Tư pháp;
- Công báo, Website tỉnh Nam Định;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành07/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Nam Định

            • 07/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực