Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước Quảng Trị 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND mức tỷ lệ để tính giá thuê đất xây dựng công trình ngầm Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước Quảng Trị 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh v/v Quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Điểm c, Khoản 1, Điều 1 sửa thành:

c. Đất thuộc các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư: 0,85%.

2. Bổ sung Điểm g vào Khoản 1, Điều 1:

g. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối: 0,5%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT.HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các Phó Văn phòng;
- Lưu: VT
, TM, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2016
Ngày hiệu lực07/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
Cập nhật8 tháng trước
(01/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước Quảng Trị 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước Quảng Trị 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành27/04/2016
       Ngày hiệu lực07/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
       Cập nhật8 tháng trước
       (01/03/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước Quảng Trị 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND đơn giá thuê đất mặt nước Quảng Trị 2016