Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 01/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5 /2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; Số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; Số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất; Số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; số 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất">332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

Sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 215/HĐND-VP ngày 14 tháng 6 năm 2017 về bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TTr-STC ngày 16 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2 như sau:

“3. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trong trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền hàng năm và đấu giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 2 như sau:

“4. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/6/2017. Đối với các dự án đã được phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các Quyết định đã được phê duyệt không điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; ngành: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 29/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 29/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 02/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu