Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND về quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 15/2014/QĐ-UBND mức phí bảo đảm giao thông Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2014/QĐ-UBND NGÀY 10/6/2014 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1583/TTr-STC ngày 23/5/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 146/STP-XDVB ngày 19/5/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm i Điều 6 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

“i. Chi thăm hỏi gia đình nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng bị chết mức chi không quá 2.000.000 đồng/người; đối với nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn, mức chi không quá 1.000.000 đồng/người. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh quyết định bằng văn bản.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Như Điều 3;
- TT Thông tin tỉnh;
- Báo TN, Đài PTTH TN;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, KT.
(Dunglq/QĐ.28.06/60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực15/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 15/2014/QĐ-UBND mức phí bảo đảm giao thông Thái Nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 15/2014/QĐ-UBND mức phí bảo đảm giao thông Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành05/07/2017
       Ngày hiệu lực15/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 15/2014/QĐ-UBND mức phí bảo đảm giao thông Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi 15/2014/QĐ-UBND mức phí bảo đảm giao thông Thái Nguyên

           • 05/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực