Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về công nhận danh hiệu văn hóa tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2016/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIU VĂN HÓA, ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA, ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2016/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 Chính phủ quy đnh về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “T dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 84/TTr-SVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Bãi bỏ một số Điều của Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể sau:

Bãi bỏ điểm a, b, khoản 2 Điều 1; khoản 3 Điều 2; khoản 1, 2 Điều 3; các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 và bãi bỏ các cụm từ “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” (trừ Điều 12 và Điều 14) của Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- B
VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở TP);
- LĐVP, Tùng, TH, HCTC; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về công nhận danh hiệu văn hóa tỉnh Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về công nhận danh hiệu văn hóa tỉnh Bình Dương
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu15/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
      Người kýĐặng Minh Hưng
      Ngày ban hành05/08/2019
      Ngày hiệu lực15/08/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về công nhận danh hiệu văn hóa tỉnh Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về công nhận danh hiệu văn hóa tỉnh Bình Dương

          • 05/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực