Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ thiệt hại công tác phòng chống dịch ở lợn Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2019/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THIỆT HẠI VÀ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở LỢN DO MẮC BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG, TAI XANH, DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách h trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Công văn số 4306-CV/VPTU ngày 24/5/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thưng trực Tỉnh ủy về chủ trương sửa đổi quy định mức hỗ trợ thiệt hại và h trợ công tác phòng, chng dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính tại Công văn số 1757/LN: NN&PTNT-TC ngày 17 tháng 5 năm 2019; báo cáo thẩm định số 269/BCTĐ-STP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Điểm a Khoản 1 Điều 1 sửa đổi như sau:

“a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại, mức hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi có dịch bệnh xảy ra”.

2. Gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Khoản 2 Điều 2 sửa đổi như sau:

Chtrì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào Báo cáo giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh do Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo giá hàng tuần (báo cáo giá hàng tháng đối với thời điểm kể từ ngày 31/5/2019 trở về trước) để thẩm định kinh phí hỗ trợ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định; đng thời, tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính bổ sung kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr: T
ỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN. (107.2019)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(29/06/2019)

Download Văn bản pháp luật 15/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ thiệt hại công tác phòng chống dịch ở lợn Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ thiệt hại công tác phòng chống dịch ở lợn Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành27/05/2019
       Ngày hiệu lực27/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (29/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ thiệt hại công tác phòng chống dịch ở lợn Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ thiệt hại công tác phòng chống dịch ở lợn Thanh Hóa

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực