Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG CUNG CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 ca Chnh phủ về sn xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 ca Chính phủ về sn xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định gi tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn và Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chnh về việc ban hành khung gi tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) do Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định giá nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt;

b) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

c) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Biểu giá nước sạch sinh hoạt:

a) Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020:

- Sử dụng từ 01 m3 đến 10 m3 đầu tiên: 7.000 đồng/m3.

- Sử dụng từ m3 thứ 11 đến m3 thứ 20: 8.200 đồng/m3.

- Sử dụng từ m3 thứ 21 đến m3 thứ 30: 9.800 đồng/m3.

- Sử dụng từ m3 thứ 31 trở lên: 12.500 đồng/m3.

b) Từ ngày 01/01/2021 trở đi:

- Sử dụng từ 01 m3 đến 10 m3 đầu tiên: 7.400 đồng/m3.

- Sử dụng từ m3 thứ 11 đến m3 thứ 20: 8.600 đồng/m3.

- Sử dụng từ m3 thứ 21 đến m3 thứ 30: 10.600 đồng/m3.

- Sử dụng từ m3 thứ 31 trở lên: 14.000 đồng/m3.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Sóc Trăng cung cấp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo;
- Email: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: TH, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(15/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Văn Chuyện
       Ngày ban hành31/07/2019
       Ngày hiệu lực15/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (15/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực