Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định đầu tư công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 769/TTr-STTTT ngày 13/4/2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 909/STP-XDKTVB ngày 27/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra VBPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Phó CVP (Phan);
- TT. PVHC công tỉnh;
- Phòng VHXH+CTHĐND;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2020
Ngày hiệu lực08/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(23/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định đầu tư công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định đầu tư công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành21/04/2020
        Ngày hiệu lực08/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định đầu tư công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định đầu tư công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An

              • 21/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực