Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2007/QĐ-UBND NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hưng dn thi hành một s điu của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định s 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Vt chức và hoạt động ca thanh tra ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dng, Bộ Nội vụ Hướng dn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Thanh tra Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình s 97/TTR-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; Bộ Xây dựng (B/c);
- Cục Kim tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy; TT HĐND tnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tnh;
- Chủ tịch và các phó ch tịch UBND tnh;
- Như điều 2;
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - truyền hình tnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2020
Ngày hiệu lực20/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(20/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành06/04/2020
        Ngày hiệu lực20/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (20/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

              • 06/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực