Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 7 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2016/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý khoa học và công nghệ;

d) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ.”.

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 20 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Lai Châu;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Vx4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2020
Ngày hiệu lực20/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(20/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành07/04/2020
        Ngày hiệu lực20/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (20/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu

              • 07/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực