Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2021/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2017/QĐ-UBND NGÀY 14/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phvà công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 165/TTr-SVHTTTTDL ngày 19 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 cụ thể như sau:

“2. Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành lập Hội đồng Tư vn và Tổ thư ký về đặt tên, đi tên đường và công trình công cộng để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập ngân hàng tên; lập danh mục các tuyến đường, công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên; ly ý kiến các cơ quan chuyên môn, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể và các nhà khoa học.

a) Công b, công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường và công trình công cộng để Nhân dân tham gia góp ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tnh tại các kỳ họp.

b) Quyết định đặt tên các công trình công cộng hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tên các công trình công cộng trừ Khoản 1 Điều 15 Quy chế này. Kiểm tra, đôn đốc việc đặt tên các công trình công cộng đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện”.

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ, bỏ một số cụm từ của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên đa bàn tỉnh Bc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Thay thế các cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng cụm từ “Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du Lịch”; “Sở Giáo dục và Đào tạo” bằng cụm từ “Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ”.

2. Bỏ cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông”.

3. Bãi bỏ Khoản 6, Khoản 7 Điều 17 của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ VHTT&DL,
- B
TT và TT;
- Cục KTVB-BTP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (thay bc);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội (để giám sát);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các T
chức CTXH tnh;
- Sở Tư pháp t
nh Bạc Liêu (tự kiểm tra);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CBTH (đăng công báo);
- Lưu: VT, (Q - 20)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Xuân Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2021
Ngày hiệu lực02/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(02/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýCao Xuân Thu Vân
        Ngày ban hành19/05/2021
        Ngày hiệu lực02/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (02/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

              • 19/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực