Quyết định 15/QĐ-BTNMT

Quyết định 15/QĐ-BTNMT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-BTNMT 2019 cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Lưu: VT, KHTC, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC TIÊU

1. Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

2. Nâng hạng các chỉ số thành phần: đăng ký tài sản lên từ 20-30 bậc; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

3. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng kế hoạch và lộ trình; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

II. NHIỆM VỤ

1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

2. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số thành phần: đăng ký tài sản lên t20-30 bậc; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

4. Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

5. Rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng, ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

6. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

7. Xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

8. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý nhà nước về kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

(Chi tiết nhiệm vụ, phân công đơn vị thực hiện, sản phẩm và thời gian hoàn thành tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trc thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng).

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Vụ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

TT

Ni dung thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị quyết nêu trên tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Vụ Kế hoạch và Tài chính;

- Các các đơn vị trực thuộc Bộ.

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ được phổ biến thông qua hội ngh, cuộc họp của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thường xuyên.

2

Rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến các chỉ số thành phần: đăng ký tài sản lên từ 20-30 bậc; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

Tổng cục Quản lý đất đai.

Báo cáo đề xuất phương án sửa đổi các quy định, TTHC liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm; quản lý hành chính đất đai.

Quý II/2019.

Thực thi phương án sửa đổi các quy định, TTHC liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm; quản lý hành chính đất đai.

Tháng 11/2019.

3

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các TTHC kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

- Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tất cả các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được thực hiện trên Cng thông tin một cửa quốc gia.

Quý III/2019

4

Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Vụ Pháp chế;

- Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ.

Các điều kiện đu tư kinh doanh, TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được ct giảm trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Thường xuyên.

5

Tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Quý II/2019.

6

Rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm nhóm 2 được Bộ trưởng ban hành.

Quý III/2019.

7

Rà soát, trình ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thông tư của Bộ trưởng ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Tháng 10/2019.

8

Thực hiện cung cấp ít nhất 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Ít nhất 30 % TTHC được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Quý IV/2019.

9

Công bố, công khai cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí gii quyết TTHC (nếu có) bằng phương tin: chuyển khoản online, thẻ ngân hàng, ví điện tử kết hợp với mã QR,...

- Văn phòng Bộ;

- Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Công bố công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phí, lệ phí giải quyết TTHC.

Quý II/2019

10

Xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ.

Quý III/2019.

11

Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gắn với tiếp tục mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng trong mục tiêu quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền tự do, sáng tạo; tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các văn bản quy phạm pháp luật được tích hp các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền tự do, sáng tạo; tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường xuyên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2019
Ngày hiệu lực03/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-BTNMT 2019 cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/QĐ-BTNMT 2019 cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành03/01/2019
        Ngày hiệu lực03/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-BTNMT 2019 cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-BTNMT 2019 cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh

            • 03/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực