Quyết định 15/QĐ-HĐND

Quyết định 15/QĐ-HĐND năm 2017 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-HĐND phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng tỉnh Hòa Bình 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-HĐND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 27/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-TTHĐND ngày 30/12/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Oanh - UVBTV Tnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Trưởng ban

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban dân tộc HĐND tỉnh (Ban); chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban theo quy định; tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát của Ban; báo cáo kết quả hoạt động của Ban với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp HĐND tỉnh.

d) Giữ mi liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

đ) Tham dự các cuộc họp do Thường trực HĐND tỉnh triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tổ chức địa phương mời;

e) Phân công nhiệm vụ Phó Trưởng ban, các ủy viên Ban đ bo đảm hoạt động thường xuyên của Ban giữa 2 kỳ họp theo luật định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Thường trực HĐND tnh phân công.

2. Bà Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng Ban

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng ban và Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Điều hành hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, năm; kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, kế hoạch thẩm tra, giám sát, các báo cáo năm, 6 tháng, quý, báo cáo trình tại kỳ họp;

c) Chủ trì, tham gia các cuộc họp, các cuộc thẩm tra, giám sát do Trưng ban phân công;

d) Ký các văn bản của Ban và tổ chức các hoạt động của Ban khi Trưởng ban phân công;

đ) Trực tiếp xử lý văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi cho Ban; báo cáo với Trưởng ban đối với những văn bản quan trọng;

e) Theo dõi việc thực hiện các chủ trương, chính sách lĩnh vực phụ trách của Ban thuộc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Ththao và Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Theo dõi, đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

3. Ông Xa Đức Thọ - Phó trưởng Ban

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng ban và Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Điều hành hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, năm; kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, kế hoạch thẩm tra, giám sát, các báo cáo năm, 6 tháng, quý, báo cáo trình tại kỳ họp;

c) Chủ trì, tham gia các cuộc họp, các cuộc thẩm tra, giám sát do Trưởng ban phân công.

d) Ký các văn bản của Ban và tổ chức các hoạt động của Ban khi Trưởng ban phân công;

đ) Trực tiếp xử lý văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi cho Ban; báo cáo với Trưởng ban đối với những văn bản quan trọng;

e) Theo dõi việc thực hiện các chủ trương, chính sách lĩnh vực phụ trách của Ban thuộc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ban Dân tộc, Tư pháp. Theo dõi, đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban trên địa bàn huyện Đà Bắc, Tân Lạc và Thành phố Hòa Bình.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưng ban phân công.

4. Bà Hoàng Thị Duyên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Ủy viên

a) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Theo dõi, nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị với Ban và Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban trên địa bàn huyện Kim Bôi.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

5. Ông Bùi Văn Dậu - Tnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lương Sơn: Ủy viên

a) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm k 2016-2021.

b) Theo dõi, nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị với Ban và Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban trên địa bàn huyện Lương Sơn.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

6. Ông Hà Công Th - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu: Ủy viên

a) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Theo dõi, nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị với Ban và Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban trên địa bàn huyện Mai Châu.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

7. Ông Bùi Đăng Khoa - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Cao Phong: Ủy viên

a) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Theo dõi, nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị với Ban và Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban trên địa bàn huyện Cao Phong.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của
HĐND tnh;
- Lãnh đạo và các
y viên Ban Dân tộc của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Thường trực
HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Trư
ng các phòng: CTHĐ, THDN, HCQT;
- Lưu: VT, (KD).

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Oanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2017
Ngày hiệu lực03/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-HĐND phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng tỉnh Hòa Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/QĐ-HĐND phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng tỉnh Hòa Bình 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/QĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Thị Oanh
        Ngày ban hành03/04/2017
        Ngày hiệu lực03/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-HĐND phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng tỉnh Hòa Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-HĐND phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng tỉnh Hòa Bình 2017

            • 03/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực