Quyết định 15/QĐ-HQLC

Quyết định 15/QĐ-HQLC năm 2018 về quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-HQLC 2018 quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan Lào Cai


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-HQLC

Lào Cai, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan;

Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chng buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 6/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đ nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục Hải quan cửa khu trực thuộc Cục Hải quan tnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan, phòng Nghiệp vụ, phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (Vụ TCCB);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB-TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Quang

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TRC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-HQLC ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hải quan tnh Lào Cai)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục hi quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (viết tt là Chi cục hải quan).

Điều 2. Đi tượng áp dụng:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

- Các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận ti trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HI QUAN

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi địa bàn qun lý hải quan của các Chi cục Hải quan

Địa bàn quản lý của các Chi cục hải quan gm các địa bàn quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 9 và Điểm 5 Phụ lục kèm theo Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hi quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chng buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới.

3.1. Trách nhiệm, phạm vi địa bàn quản lý hi quan của Chi cc Hải quan cửa khu Lào Cai:

- Ranh gii chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ mc quốc giới s 100 (2) đến mc giới s 101 (2), 102 (2) thuộc phạm vi phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Ranh gii v phía bên phải cửa khu, được tính ttâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khu ni tiếp liên tục đến các đim sau: Toàn bộ địa gii hành chính của phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đến hết địa giới hành chính của Bản Phiệt, huyện Bo Thng, tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới về phía bên trái ca khu, được tính từ tâm đường phân định biên gii quốc gia tại ca khu nối tiếp liên tục đến các đim sau: Toàn bộ địa gii hành chính của phường Duyên Hải và xã Đồng Tuyn, thành phố Lào Cai đến hết địa giới hành chính của thôn Kim Thành 1, xã Quang Kim, huyn Bát Xát tỉnh Lào Cai.

3.2. Trách nhiệm, phm vi địa bàn qun lý hi quan của Chi cục Hi quan ga đường st quốc tế Lào Cai:

- Toàn bộ khu vực trong phạm vi của hai đu ghi của ga và khu vực nm trong phạm vi tường rào ga Lào Cai.

- Từ khu vực ga liên vận quốc tế đường sắt Lào Cai đến đường phân định biên giới quốc gia tại ray đường sắt trên cầu Hồ Kiu 1, phường Lào Cai, thành ph Lào Cai trong khu vực mốc quốc gii số 103 (2) và toàn bộ địa giới hành chính của phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Quản lý hải quan tại Khu công nghiệp Tng Long huyện Bảo Thng tỉnh Lào Cai (Theo Quyết định số 2576/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2014).

3.3. Trách nhiệm, phạm vi địa n qun hi quan của Chi cục Hi quan cửa khu Mường Khương:

- Ranh giới chính diện trùng với đường biên gii quốc gia, gii hạn từ mc quốc gii số 144 đến mốc quốc giới số 145.

- Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Khu vực địa bàn cửa khu phụ Lồ Cô Chin, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (phạm vi cụ thể theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của tỉnh Lào Cai về Phê duyệt phạm vi khu vực cụ th các ca khu phụ trên biên giới tỉnh Lào Cai), (Khi có phát sinh về hoạt động xuất nhập khẩu).

- Khu vực cửa khu phụ Hóa Chư Phùng, thuộc xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (phạm vi cụ ththeo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của tnh Lào Cai về Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thcác cửa khu phụ trên biên giới tỉnh Lào Cai), (Khi có phát sinh v hoạt động xuất nhập khẩu).

- Các khu vực li mở, đim xuất hàng, đim xếp d hàng hóa thuộc địa danh hành chính xã Bản Lu huyện Mường Khương theo các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3.4. Trách nhiệm, phạm vi cụ thể địa bàn qun lý hi quan của Chi cục Hi quan Bát Xát:

- Toàn bộ địa giới hành chính của xã Bản Vược, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai.

- Khu vực địa bàn cửa khu phụ Ý Tý, xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (phạm vi cụ thể theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của tỉnh Lào Cai về Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khẩu phụ trên biên gii Tỉnh Lào Cai), (Khi có phát sinh về hoạt động xuất nhập khu).

- Các khu vực li mở, điểm xuất hàng, điểm xếp dhàng hóa thuộc địa danh hành chính huyện Bát Xát theo các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Quy định trách nhiệm phạm vi địa bàn qun lý hải quan tại các khu vực hải quan ngoài cửa khu và địa bàn hoạt động hi quan là các khu vực, địa điểm khác:

- Các Chi cục Hải quan thực hiện theo Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khu, khu vực, địa đim khác nằm trong địa bàn quản lý của Chi cục nào, Chi cục đó chu trách nhiệm quản lý.

- Những địa đim khác khi phát sinh yêu cầu nhiệm vụ quản lý hải quan, không nm trong địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục trưởng phân công cụ thể cho một đơn vị quản lý phù hợp với điều kiện thực tế tại thời đim phát sinh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

- Các Chi cục hi quan có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục có liên quan và các lực lượng chức năng trên địa bàn đthực hiện tt công tác quản lý hải quan theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-HQLC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-HQLC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-HQLC

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-HQLC 2018 quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/QĐ-HQLC 2018 quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/QĐ-HQLC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Việt Quang
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-HQLC 2018 quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-HQLC 2018 quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan Lào Cai

            • 19/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực