Quyết định 15/QĐ-UBND

Quyết định 15/QĐ-UBND về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-UBND 2019 khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHAI THÁC QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO NGUỒN THU TỪ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2016;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị đnh quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1111/TTr-STNMT ngày 26/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Tổ công tác theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT - Hiệu 25 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

KHAI THÁC QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO NGUỒN THU TỪ ĐẤT TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND) ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ đề xuất của UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo ra quỹ đất sạch để giao đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất tăng nguồn thu cho ngân sách; góp phần chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai nhanh, gọn, dứt điểm từng dự án.

- Đảm bảo đúng các quy định của Luật Đất đai, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

- Đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong khu vực thu hồi đất; không để mất đoàn kết, tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình thu hồi đất.

II. NGUỒN TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH

Nguồn tạo quỹ đất sạch tcác loại đất: Quỹ đất đã thu hồi của các tổ chức, cá nhân; đất sản xuất nông nghiệp của các xã, bản, hợp tác xã đang quản lý, sử dụng; đất do các cơ quan, đơn vị (giải thể, sáp nhập, chuyển địa điểm, sắp xếp lại trụ sở làm việc...); đất của các tổ chức kinh tế sử dụng hiệu quả thấp, các tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai, đất hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được Nhà nước gia hạn sử dụng, các tổ chức không còn nhu cầu sử dụng đất; các dự án khai thác quỹ đất đxây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ,...

III. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

Tổng số khu đất dự kiến đấu giá là: 126 khu đất (trong đó chuyển tiếp từ năm 2018 sang là 68 khu đất; năm 2019 là 58 khu); số tiền thu khoảng 1.964,8 tỷ đồng (chi tiết từng huyện, thành phố có biểu kèm theo).

IV. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành lập tổ công tác để tạo quỹ đất sạch

UBND các huyện, thành phố thành lập Tổ công tác để rà soát, xác định quđất sạch. Thành phần gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện - Tổ trưởng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - Tổ phó, các thành viên gồm lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng hoặc Quản lý đô thị; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế, cơ quan báo, đài phát thanh - truyền hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn nơi có đất, cán bộ địa chính.

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Về quy hoạch sử dụng đất: Trên cơ sở các khu đất dự kiến tạo quỹ đất sạch và quy hoạch chi tiết được duyệt, tổ công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất từng khu đất cho phù hợp với mục đích sau đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

- Về kế hoạch sử dụng đất: UBND các huyện, thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đlàm căn cứ thu hồi, chuyển mc đích sử dụng đất theo quy định pháp luật. Trình HĐND tỉnh cho phép thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

3. Triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- UBND cấp huyện giao chủ đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất sạch.

- Chủ đầu tư liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Ban quản lý dự án (đối với các huyện chưa có Trung tâm phát triển quỹ đất) đthực hiện.

4. Triển khai các dự án đbố trí tái định cư: UBND các huyện, thành phố triển khai các dự án để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức phải di chuyển địa điểm.

5. Thu hồi đất: UBND các huyện, thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án; trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của các tổ chức thuộc thẩm quyền thu hồi của UBND tỉnh.

6. Xây dựng kết cấu hạ tầng khu đất đấu giá: UBND cấp huyện chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng khu đất đấu giá (nếu có).

7. Xác định giá đất cụ thể: UBND cấp huyện thực hiện xác định giá đất cụ thể hoặc thuê đơn vị tư vấn có đchức năng để xác định giá đất cụ thể, thẩm định, phê duyệt giá cụ thể, giá đất khởi điểm để đấu giá đất.

8. Tổ chức đấu giá đất: UBND các huyện, thành phố triển khai các thủ tục đu giá đất, thu tiền sử dụng đất theo quy định.

9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND cấp huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận theo kết quả trúng đấu giá cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

10. Ứng vốn để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch: Hàng năm UBND các huyện, thành phố đăng ký kế hoạch vay vốn gửi UBND tỉnh phê duyệt. Lập hồ sơ vay vốn theo quy định gửi Quỹ phát triển đất tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại phần IV, Kế hoạch này;

- Phân bổ chi tiết kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh;

- Lập phương án phân bổ chi tiết gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định trình UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Định kỳ vào trước ngày 10 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá đất (chi tiết đến từng lô, tha, diện tích, giá khởi điểm, giá đu giá...), những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

2. Sở Xây dựng

Hướng dẫn các huyện, thành phố lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dự kiến đấu giá tạo nguồn thu từ đất; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trong quá trình triển khai thực hiện. Các nội dung liên quan đến đấu thầu dự án nhà ở thương mại.

3. Sở Tài chính

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí lập quy hoạch chi tiết, xác định giá cụ thể, giá đất khởi điểm, giá đất để bồi thường, hỗ trợ (nếu có).

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập phương án xử lý, di chuyn tài sản trên đất (nếu có).

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh để thẩm định giá đất cụ thể theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tháo gvướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm đnh phương án phân bổ chi tiết dự chi ngân sách tnguồn thu tđất của các huyện, thành phố theo yêu cu của UBND tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phi hp với UBND các huyện, thành phố mời các nhà đầu tư tham gia vào các dự án tạo quỹ đất sạch.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách tnguồn thu tđất của các huyện, thành phố theo yêu cầu của UBND tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Trình UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương thu hồi đất, bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tham mưu, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức theo kết quả trúng đấu giá.

6. Sở Tư pháp

Chỉ đạo, giám sát các đơn vị thực hiện đấu giá đất theo quy định. Tháo gỡ nhng vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu giá đất.

7. Quỹ phát triển đất

Thẩm định hồ sơ vay vốn, trình Hội đồng quản lý quỹ phát triển đất xem xét trình UBND tỉnh quyết định cho các huyện, thành phố hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất ứng vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch.

8. Tổ công tác thành lập theo Quyết định 1982/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai tạo quỹ đất sạch.

Tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tạo quỹ đất sạch.

Quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, khó khăn báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đkịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 

Phụ biểu 01

THỐNG KÊ KHU ĐT DỰ KIN ĐU GIÁ TẠO NGUN THU T ĐT NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên Khu đất

Địa điểm khu đất

Mục đích theo hiện trạng

Mục đích theo QH

Diện tích khu đất (m2)

Dự kiến giá 1 m2 (triệu đồng)

Dự kiến số tiền thu từ đấu giá (triệu đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8=6*7

9

 

Tổng cộng: 126 Khu đất

126

 

 

1.269.232,15

 

1.964.801,1

 

 

Chuyển tiếp năm 2018 (68 khu đất)

68

-

-

312.896,45

 

751.257,09

 

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019 (58 khu đất)

58

-

-

956.335,70

 

1.213.543,99

 

I

HUYỆN MƯỜNG LA

8

 

 

20.600,2

 

63.554,9

 

 

Chuyn tiếp năm 2018

5

 

 

5.400,2

 

25.254,9

Tờ trình số 3949/TTr- UBND ngày 25/12/2018 ca UBND huyn Mường La

1

Khu đối diện bệnh viện mới (VT1)

Thị trấn Ít Ong

 

ODT

3.100,0

5,0

15.500,0

2

Lô s16 khu dân cư Trung tâm xã Ngọc Chiến huyện Mường La

Xã Ngọc Chiến

 

ONT

900,0

1,1

990,0

3

Khu đối diện Trung tâm Chính trị (TK1)

Tiu khu 1, thị trn Ít Ong

 

ODT

565,25

3,2

1.808,8

4

Khu đất bãi bắn cũ, tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong

Tiu khu 5, thị trn Ít Ong

 

ODT

90,0

2,8

252,0

5

Khu đất cha mu nõn khoan của Công ty thy đin Sơn La

Tiu khu 5, thị trn Ít Ong

 

ODT

744,9

9,0

6.704,1

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019

3

 

 

15.200,0

 

38.300,0

6

Khu đất bưu điện Nà Kè cũ

Thị trấn Ít Ong

CSD

ODT

7.900,0

3,0

23.700,0

7

Khu đối diện bệnh viện mới (VT2)

Thị trấn Ít Ong

CSD

ODT

3.900,0

2,0

7.800,0

8

Khu đi diện bệnh viện mới (VT3)

Thị trấn Ít Ong

CSD

ODT

3.400,0

2,0

6.800,0

II

HUYỆN THUẬN CHÂU

10

 

 

31.670,9

-

38.722,0

 

 

Chuyển tiếp năm 2018

7

 

 

19.969,9

 

14.155,0

Báo cáo số 974/BC-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Thuận Châu

1

Chợ trung tâm xã Phng Lái (02 lô ngoài)

Xã Phng Lái

 

Đt tại nông thôn

192,0

11,2

2.150,00

Chợ trung tâm xã Phng Lái (02 lô sau ch)

Xã Phng Lái

 

Đất ở tại nông thôn

320,0

1,4

439,00

2

Hạt 12, xã Chiềng Pha

Xã Chiềng Pha

 

Đt tại nông thôn

1.346,4

1,5

1.957,62

Báo cáo số 974/BC- UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Thuận Châu

3

Giao đất có thu tiền s dng đất bản Pán 2, bản Bó, bản Tà Ngần, xã Chiềng Ly

Bản Pán 2, bản Bó, bản Tà Ngần, xã

 

Đất tại nông thôn

1.958,0

1,4

2.741,00

4

Khu đất thu hi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La

Bn Hưng Nhân, xã Chiềng Pha

 

Đất ở tại nông thôn

1.290,0

0,8

1.032,00

5

Khu đất chợ Trung tâm xã Noong Lay

Xã Noong Lay

 

Đất tại nông thôn

3.604,0

1,1

4.024,00

6

Khu đất thu hồi của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La

Tiu khu 3, xã Tông Lnh

 

Đt tại nông thôn

1.509,5

1,2

1.811,40

7

Khu tại xã Ching Ly và Thị trn Thuận Châu (Khu đô th An Phú)

Xã Ching Ly, Thị trấn

Đất trồng lúa, đất giao thông, đt

Đt thương mại, dch vụ, đất ở, đất

9.750,0

 

 

 

Khu đất đấu giá mi năm 2019

3

 

 

11.701,0

 

24.567,0

Báo cáo số 974/BC-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Thuận Châu

8

Khu tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu

Tông Lạnh

Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy

Đất thương mại, dịch vụ, đất , đất

7.800,0

 

 

9

Khu đất trường Đại học Tây Bắc

Thị trấn Thuận Châu

 

ODT

3.365,0

3,0

10.095,0

10

Khu đất kiot chợ cũ thị trấn Thuận Châu

Thị trấn Thuận Châu

 

ODT

536,0

27,0

14.472,0

III

HUYỆN MAI SƠN

12

 

 

31.334,1

 

58.800,0

 

 

Chuyn tiếp năm 2018

7

 

 

12.226,1

 

53.000,0

Báo cáo s1400/BC-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Mai Sơn

1

Khu dân cư quy hoạch mới tại bản Nà Hạ (đất Trại ong cũ)

Bn Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung

 

ONT

2.500,0

2,0

5.000,0

2

Khu đất Phòng Giáo dục

TK 19, TT Hát Lót

 

ODT

572,0

22,0

12.600,0

Báo cáo số 1400/BC-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Mai Sơn

3

Khu đất Bến xe khách huyện

TK 4, TT Hát Lót

 

ODT

670,0

23,0

15.400,0

4

Khu đất BQLDA bo vệ và phát triển rừng

TK 6, TT Hát Lót

 

ODT

2.703,0

3,7

10.000,0

5

Khu đất Trạm Thú y

TK 4, TT Hát Lót

 

ODT

629,0

12,7

8.000,0

6

29 lô đất còn lại Khu dân cư quy hoạch mới tại tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót

TK 17, TT Hát Lót

 

ODT

2.729,5

0,4

1.000,0

7

11 tha đất Khu dân cư bn Mu Kít, xã Cò Nòi

Bn Mu Kít, xã Cò Nòi

 

ONT

2.422,6

0,4

1.000,0

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019

5

 

 

19.108,0

 

5.800,0

Báo cáo số 1400/BC-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Mai Sơn

8

Khu đất công ích tại thôn 7, xã Chiềng Mung

Thôn 7, xã Ching Mung

 

ONT

400,0

3,8

1.500,0

9

Khu đất 5% gn Nhà máy tinh bột sắn (Khu lò gch) xã Mường Bon

Bản Un, Củ Pe, xã Mường Bon

 

ONT

10.000,0

0,2

1.500,0

10

Khu đất trung tâm giáo dục thường xuyên

Tiu khu 13, thị trn Hát Lót

 

 

7.100,0

0,1

1.000,0

11

Khu đất thương mại (gần cổng trào xã Cò Nòi)

Bn Phiêng Nậm, xã Cò Nòi

 

 

1.200,0

0,8

1.000,0

12

Khu đt quy hoạch tại tiu khu 14 (khu cơ khí cũ), thtrấn Hát Lót

Tiu khu 14, thị trấn Hát Lót

 

 

408,0

2,0

800,0

IV

HUYỆN YÊN CHÂU

9

 

 

9.285,0

-

28.882,6

 

 

Chuyn tiếp năm 2018

3

 

 

3.578,6

 

10.106,2

Báo cáo số 998/BC-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Yên Châu

1

Khu dân cư thị trấn Yên Châu (trụ s661 cũ)

thị trấn

Đất trụ sở

ODT

444,8

7,0

3.113,6

2

Khu dân cư sân vận động cũ, Trung tâm xã Phiêng Khoài (18 thửa)

Phiêng Khoài

Đất

ONT

2.408,8

2,0

4.817,6

3

Đất cung giao thông Hạt 7 cũ, xã Tú Nang

xã Tú Nang

Đt trụ sở

ONT

725,0

3,0

2.175,0

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019

6

 

 

5.706,4

 

18.776,4

4

Khu đất dân cư Trung tâm xã Chiềng On

xã Chiềng On

Đất ở

ONT

1.510,0

3,5

5.285,0

5

Khu đất dân cư bn Thồng Phiềng, xã Chiềng Pằn

xã Chiềng Pằn

Đt

ONT

2.000,0

2,0

4.000,0

6

Khu đất Lương thực, Tiểu khu 1

Thị trấn Yên Châu

Đất sản xuất kinh doanh

ODT

1.776,0

5,0

8.880,0

Báo cáo S998/BC-UBND ngày 26/12/2018 ca UBND huyn Yên Châu

7

Nhà đội thuế cũ, Tiu khu 1

Thị trấn Yên Châu

Đất trụ sở

ODT

300,0

1,5

450,0

8

Nhà đội thuế cũ, bản Trung tâm, xã Tú Nang

xã Tú Nang

Đất trụ sở

ONT

56,4

1,5

84,6

9

Khu ao hồ Tiu khu 3, thị trấn Yên Châu

Thị trấn Yên Châu

Đất

Đất đô thị

64,0

1,2

76,8

V

HUYN PHÙ YÊN

11

 

 

83.713,3

 

499.862,3

 

 

Chuyển tiếp năm 2018

6

 

 

62.342,5

20,2

357.563,1

Báo cáo s 931/BC-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Phù Yên

1

Khu dân cư mới Phù Hoa (Trại Cá - Trại Lúa - Co Kiêng)

Thị trấn Phù Yên, xã Quang Huy

Đất NTTS, đất rung, Đất TSCQ

ODT

33.464,0

7,0

234.248,0

2

Khu Đô thị Đống Đa, Thị trấn Phù Yên

Thị trấn Phù Yên (Xã Huy Hạ)

Đất lúa, Đất sông suối, Đất giao

ODT

16.242,0

5,0

108.586,0

3

Khu Đô thị bản Phố, xã Huy Bắc (đoạn còn lại)

Thtrn Phù Yên (Xã Huy Bắc)

Đất ruộng

ODT

745,0

5,0

3.717,6

Báo cáo số 931/BC-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Phù Yên

4

Khu tng kho dự trữ khối 11 - TT Phù Yên

Thị trấn

Đất kho bãi

ODT

2.769,0

2,0

5.538,0

5

Khu đất Đình Đèo Nhọt

Xã Suối Bau

Khu dân cư

ONT

1.839,5

0,6

1.103,7

6

Khu bn Lá xã Gia Phù

xã Gia Phù

Khu dân cư

ONT

7.283,0

0,6

4.369,8

 

Khu đất đấu giá mi năm 2019

5

 

 

21.370,8

 

142.299,2

7

Khu nhà khách cũ (phòng giáo dục đào tạo)

Thị trấn

Đất trụ sở cơ quan

ODT

366,4

6,0

2.198,4

8

Khu đất Chi cục thuế Phù Yên

Thị trấn

Đất trụ sở cơ quan

ODT

1.150,6

6,0

6.903,6

9

Khu đất trưng Dân tộc nội trú cũ

Xã Huy Thượng

Đất giáo dục

ODT

4.278,0

0,6

2.566,8

10

Khu đất Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dy nghề Phù Yên

Thuộc xã Huy Bắc

Đất giáo dục

ONT

1.354,9

0,9

1.219,4

11

Khu đô thị 02/9 mrộng (lô đất còn lại)

Thị trn Phù Yên (xã Huy Bắc)

Đất ruộng

ODT

14.220,9

9,1

129.411,0

VI

HUYỆN SP CỘP

3

 

 

4.132,0

 

21.856,0

 

 

Chuyển tiếp năm 2018

1

 

 

932,0

 

7.456,0

 

1

Khu đối diện Chợ trung tâm hành chính huyện đoạn D20' - D31

Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp

Đất ở nông thôn

ONT

932,0

8,0

7.456,0

Báo cáo số 1076/BC-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện Sốp Cộp

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019

2

 

 

3.200,0

 

14.400,0

2

Khu vực một phần lô quy hoạch số HT-39 và HT- 44 (vị trí giáp đường 21m)

Bn Cang Mường, xã Sốp Cộp

Đất nông thôn

ONT

1.200,0

4,5

5.400,0

3

Khu vực phân lô quy hoạch CC-04 (vị trí giáp đường 21m)

Bản Cang Mường, xã Sốp Cộp

Đất nông thôn

ONT

2.000,0

4,5

9.000,0

VII

HUYỆN VÂN H

10

 

 

133.598,1

 

96.290,0

 

 

Chuyn tiếp năm 2018

10

 

 

133.598,1

 

96.290,0

Công văn số 3855/UBND-TNMT ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vân Hồ

1

Khu giao đất đợt 4 (bổ sung) cho cán bộ, công chức, viên chức

Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân H

Đất ở tại nông thôn

Đt nông thôn

28.000,0

0,3

3.640,00

2

Khu dân cư tại km 173+500 quốc lộ 6 bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ (khu vực bãi đá sít)

Trung tâm hành chính, chính trị huyện

Nông nghiệp

Đất nông thôn

18.000,0

0,4

4.000,0

Công văn số 3855/UBND-TNMT ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vân Hồ

3

Khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5m khu trung tâm hành chính, chính trị huyện (14 lô)

Trung tâm hành chính, chính trị huyện

Nông nghiệp

Đt nông thôn

3.458,0

2,5

8.645,0

4

Khu quy hoạch dân cư tại các lô 16, 17, 18, 20 - Khu trung tâm hành chính, chính trị huyện

Trung tâm hành chính, chính trị huyện

Nông nghiệp

Đất ở nông thôn

14.115,0

3,0

39.585,0

5

Khu dân cư đồi Hoa Ban giáp đường 23,5m (Lô số 15)

Trung m hành chính, chính trị

Nông nghiệp

Đất nông thôn

3.025,1

3,0

9.000,0

6

Khu dân cư lô số 40 Bến xe cũ (đã điều chỉnh quy hoạch) giáp lô số 3 (Quy hoạch chợ)

Trung tâm hành chính, chính trị huyn

Nông nghiệp

Đất nông thôn

13.000,0

3,0

10.000,0

7

Khu dân cư s 40 đã điu chnh quy hoạch đgiao cho cán bộ công chức, viên chức, công an, bộ đội (giáp chè Nht)

Trung tâm hành chính, chính trị huyện

Nông nghiệp

Đất nông thôn

14.000,0

0,3

1.820,0

Công văn số 3855/UBND-TNMT ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vân Hồ

8

Khu dân cư (lô 24 đã điều chỉnh quy hoạch sang đất ở) giáp đường 23,5m và giáp lô đất đấu giá đt 2 năm 2017, khu trung tâm hành chính, chính trị huyn

Trung tâm hành chính, chính trị huyện

Nông nghiệp

Đất nông thôn

8.000,0

3,0

8.000,0

9

Khu dân cư giáp đường 31,5m đầu tuyển tiu khu Sao Đỏ 1(tỉnh lộ 101 đi xuống khu trung tâm hành chính, chính trị huyện (gốc Đa đi xuống)

Trung tâm hành chính, chính trị huyện

Nông nghiệp

Đất nông thôn

8.000,0

3,0

8.000,0

10

Trụ sở tạm Huyện y, HĐND, UBND huyện Vân H

Bn Hang Trùng 1, xã Vân H

Trụ sở

Đất ở nông thôn

24.000,0

3,0

3.600,0

VIII

HUYỆN BC YÊN

4

 

 

2.232,4

 

9.701,5

 

 

Chuyn tiếp năm 2018

4

 

 

2.232,4

 

9.701,5

Báo cáo số 1048/BC-UBND ngày 26/12/2018 ca UBND huyn Bc Yên

1

Khu đất Trụ sở phòng NN-PTNT cũ

Tiểu khu 1, thtrấn Bắc Yên

Đất xây dựng trsở cơ quan

ODT

621,70

6,0

3.730,20

2

Khu đất cạnh nhà văn hóa tiu Khu 4

Tiu khu 4, thtrấn Bắc Yên

Đất chưa sử dụng

ODT

257,10

 

1.376,51

3

Khu đất Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tiu khu 2, thtrấn Bc Yên

Đất chưa sử dụng

ODT

770,00

1,4

1.093,40

Báo cáo s1048/BC-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Bắc Yên

4

Khu đất nhà công vụ Điện lực

Tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên

Đất xây dựng Trụ sở của tổ chức sự nghiệp

ODT

583,57

6,0

3.501,42

IX

HUYỆN SÔNG MÃ

6

 

 

10.340,1

-

24.590,0

 

 

Chuyển tiếp năm 2018

5

 

 

8.348,9

 

16.790,0

 

1

Khu đất thu hồi của trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương tại bn Tân Lập xã Chiềng Khương

Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương

Đt giáo dục

ONT

1.811,7

1,1

1.990,0

Báo cáo số 1256/BC-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Sông Mã

2

Khu đất trụ sở xã Yên Hưng cũ

Xã Yên Hưng

Đất trụ sở cơ quan

ONT

3.700,0

0,3

1.000,0

3

Khu đất dọc bờ t sông Mã từ cu Nà Hin đến tdân phố 11, thị trấn Sông Mã

Thị trấn Sông Mã

ODT

ODT

437,2

4,1

1.800,0

4

Khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã

Xã Nà Nghịu

ONT, LUC, CLN, NHK, NTS, SON,

ONT

1.440,0

5,0

7.200,0

5

Khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã

Xã Nà Nghịu

ONT, LUC, CLN, NHK, NTS, SON,

ONT

960,0

5,0

4.800,0

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019

1

 

 

1.991,2

 

7.800,0

6

Khu đất Phòng khám đa khoa khu vực Chiềng Khương

Xã Chiềng Khương

Đất cơ sở y tế

ONT

1.991,2

3,9

7.800,0

 

X

HUYỆN QUỲNH NHAI

25

 

 

311.276,1

 

287.887,9

 

 

Chuyển tiếp năm 2018

15

 

 

43.036,1

 

26.706,1

Tờ trình số: 327/TTr-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Quỳnh Nhai

1

Khu trung tâm xã Mường Giôn

Xã Mường Giôn

 

ONT

300,0

0,7

195,00

2

Khu đất trạm y tế cũ tại trung tâm xã Mường Giôn

Xã Mường Giôn

 

ONT

788,0

0,7

512,20

3

Khu đất đu giá tờ bản đđịa chính s 15 tại xóm 3, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

Xã Mường Giàng

 

ONT

4.326,6

0,8

3.461,28

Tờ trình số: 327/TTr-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Quỳnh Nhai

4

Khu đất ODC -33 và ODC-34 đi diện chợ trung tâm

Xã Mường Giàng

 

ONT

852,4

1,0

818,30

5

Khu Xóm 1 xã Mường Giàng (đi diện phòng Nông nghiệp)

Xã Mường Giàng

 

ONT

870,6

0,8

696,48

6

Lô X8 (Từ nhà hàng Dũng Thúy đến cu s 2 xã Mường Giàng)

Xã Mường Giàng

 

ONT

1.384,8

3,8

5.262,24

7

Trung tâm xã Mường Giàng (khu ngã ba Mường Giàng)

Xã Mường Giảng

 

ONT

3.061,3

1,0

3.061,30

8

Trung tâm xã Mường Giôn (gn cây xăng)

Xã Mường Giôn

 

ONT

2.000,0

0,7

1.300,00

9

Trung tâm xã Mường Giôn (Sau chợ)

Xã Mường Giôn

 

ONT

5.000,0

0,1

500,00

10

Trung tâm xã Chiềng Ơn

Chiềng Ơn

 

ONT

4.000,0

0,1

360,00

Tờ trình s: 327/TTr-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Quỳnh Nhai

11 r

Khu trường mm non cũ xã Chiềng Khoang

Xã Chiềng Khoang

 

ONT

2.962,0

0,3

888,60

12

Kho lương thực cũ xã Ching Khoang

Xã Chiềng Khoang

 

ONT

902,0

0,3

270,60

13

Trung tâm xã Pá Ma Pha Khinh

Xã Pá Ma Pha Khinh

 

ONT

2.000,0

0,1

180,00

14

Đấu giá khu ngã ba Hui Cui xã Chiềng Bằng

Xã Chiềng Bằng

 

ONT

9.900,0

0,2

1.980,00

15

Khu DN-01 phiêng lanh

Xã Mường Giàng

 

ONT

4.688,4

1,5

7.220,14

 

Khu đất đu giá mới năm 2019

10

 

 

268.240,0

 

261.181,8

16

Khu thương mại dịch vụ (đt dự trữ phát triển doanh nghiệp) Xóm 6

Xã Mường Giàng

 

TMDV

1.800,0

4,0

7.200,0

17

Đu giá cho thuê đất sn xut, kinh doanh phi nông nghiệp (Khu Phiêng Nèn)

Xã Mường Giàng

 

KD-PNN

13.900,0

1,1

15.012,0

18

Đấu giá khu đất ODH-81 khu đất phiêng Nèn

Xã Mường Giàng

 

ONT

3.900,0

1,1

4.212,0

Tờ trình số: 327/TTr-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Quỳnh Nhai

19

Đấu giá khu đất ở Trạm y tế xã Chiềng Khoang

Chiềng Khoang

 

ONT

2.500,0

0,5

1.275,0

20

Đấu giá khu đất ODH-11 Xóm 4, (3 thửa)

Xã Mường Giàng

 

ONT

1.140,0

1,0

1.162,8

21

Đấu giá các thửa đất còn lại tại Phiêng Lanh

Xã Mường Giàng

 

ONT

33.000,0

1,0

33.660,0

22

Đấu giá các tha đất còn lại tại Phiêng Nèn

Xã Mường Giàng

 

ONT

75.000,0

1,1

81.000,0

23

Khu đất tại đầu cu pá uôn xã Chiềng Ơn

Xã Chiềng Ơn

 

ONT

12.000,0

0,2

2.160,0

24

Khu đất ở tại bn Khoang, bản Hua Mường, Chiềng Khoang

Xã Chiềng Khoang

 

ONT

50.000,0

0,5

25.500,0

25

Khu đt dọc Quc lộ 279 Từ đu cu s 2 đến nghĩa trang nhân dân huyn Quỳnh Nhai (X4, X5,

Xã Mường Giàng

 

ONT

75.000,0

1,2

90.000,0

XI

THÀNH PH SƠN LA

15

 

 

526.048,0

 

534.494,0

 

 

Chuyển tiếp năm 2018

1

 

 

5.400,0

 

32.400,0

Báo cáo số 862/BC-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Sơn La

1

Khu TĐC đường Chu Văn An (nhánh 2)

Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP Sơn La

ODT

ODT

5.400,0

6,0

32.400,0

 

Khu đất đấu giá mới năm 2019

14

 

 

520.648,0

 

502.094,0

2

Khu dân cư mới đường Chu Văn An

Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP Sơn La

ODT

ODT

1.700,0

6,0

10.200,0

3

Khu dân cư mới, phường Quyết Thắng

Tổ 4, phường Quyết Thắng

ODT

ODT

3.800,0

15,0

57.000,0

Báo cáo số 862/BC-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Sơn La

4

Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần xây dựng Sơn La

Tổ 12, phường  Quyết Thắng

ODT

ODT

4.300,0

3,0

12.900,0

5

Khu dân cư lô số 4 (4B,4C)

Phường Tô Hiệu, TP Sơn La

ODT

ODT

4.000,0

17,0

68.000,0

6

Khu đô thị bn Bun

Bản Bun, phường Chiềng Cơi, TP

 

ODT

41.268,0

Đt : 1,652

TM: 1.003

25.294,0

Báo cáo s161/BC-BQLKVPTĐT ngày 23/10/2018 của Ban Qun lý khu vực phát triển đô thị

7

Khu đô thị bn Bun, bn Mé

Phường Ching Cơi, TP Sơn La

 

ODT

49.240,0

Đt : 1,940

TM: 1,178

49.400,0

8

Khu dân cư thương mại suối Nậm La (lô số 5)

TP Sơn La

 

ODT

54.870,0

2,3

47.900,0

9

Khu đô thị số 1 phường Chiềng An

Phường Ching An, TP Sơn La

 

ODT

90.700,0

Đất : 1,282

5 1.600,0

10

Khu đô thị số 2 phường Chiềng An

Phường Ching An, TP Sơn La

 

ODT

97.700,0

Đất : 1,755

TM: 1,065

72.700,0

11

Khu đô thị phường Ching Lvà phường Ching An

TP Sơn La

 

ODT

66.300,0

 

49.000,0

12

Khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh

Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

 

ODT

96.390,0

Đt : 0,477

TM: 0.289

22.600,0

13

Khu dân cư t2 phường Quyết Thắng

Phường Quyết Thắng, TP Sơn La

 

ODT

2.900,00

10,4

18.900,0

14

Khu dân cư t9 phường Quyết Tâm

Phường Quyết Tâm, TP Sơn La

 

ODT

1.380,00

12,5

11.200,0

15

Khu dân cư t12 phường Quyết Tâm

Phường Quyết Tâm, TP Sơn La

 

ODT

6.100,00

1,5

5.400,0

XII

HUYỆN MỘC CHÂU

13

 

 

105.002,1

-

300.159,8

 

 

Chuyn tiếp năm 2018

4

 

 

15.832

 

101.834

 

1

Khu đất ở 01 bên tuyến đường từ Quc lộ 6 đu nối vào Trường THPT Tho Ngun.

Tiu khu Cấp 70, TTNT Mc Châu

 

Đất

6.866,5

10,6

73.000

 

2

Khu đất Hội Thọ

bản Tự Nhiên, xã Đông Sang

 

Đt ở

1.476,1

2,3

3.464

Tờ trình số 2939/TTr-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện Mc Châu

3

Khu đất dân cư và hồ sinh thái

Tiu khu 2, thị trn Mc Châu

 

Đất

2.255,5

5,0

11.278

4

Khu đất trung tâm hành chính mới

Tiu khu 14, thị trấn Mc Châu

 

 

 

 

-

Tờ trình s2939/TTr-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện Mộc Châu

 

Khu đất NVCT 21

 

 

Đất

2.869,5

2,7

7.738

 

Khu đất NVCT 22

 

 

Đất

1.736,4

2,6

4.471

 

Khu đất NV119

 

 

Đất

627,8

3,0

1.883

Tờ trình số 2939/TTr-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyn Mc Châu

 

Khu đất đu giá mới năm 2019

9

 

 

89.170

 

198.326

5

Khu nhà ở dân cư tiu khu 19/8

TTNT Mộc Châu

Đất dôi dư Quốc l 6

Đất

2.501,3

1,6

4.002

6

Khu nhà ở dân cư tiểu khu 10

Thị trấn Mộc Châu

Đất trống

Đất

16.267,0

1,5

24.401

7

Khu đô thị Tây Tiến

TK 12, TK 13, thị trấn Mc Châu

Đất trống

Đất ở

14.688,0

1,0

14.688

8

Thợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu

Thị trn Mộc Châu

Đất trường học

Đất

15.200,0

1,5

22.800

9

Lô đất dân cư tiểu khu 1, thị trấn Mộc Châu

Thị trấn Mộc Châu

Một phần đất khu dân cư và đất

Đất

70,0

0,5

35

10

Thợp khách sạn, thương mại và nhà ở

Thị trấn Mộc Châu

Đất nông nghiệp; mt phần đất dân

Đất

6.000,0

1,5

9.000

11

Khu dân cư tiểu khu 14

Thị trấn Mộc Châu

Đt sản xut kinh doanh

Đất ở

20.000,0

1,5

30.000

12

Khu đất 02 bên tuyến đường từ QL6 - QL43 phía sau Khách sn Mường Thanh

TTNT Mộc Châu

Đất nông nghiệp

Đất

8.064,0

10,0

80.640

13

Khu dân cư đường bản Áng

Xã Đông Sang

Đất nông nghiệp

Đất

6.380,0

2,0

12.760

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-UBND 2019 khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/QĐ-UBND 2019 khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-UBND 2019 khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-UBND 2019 khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất Sơn La

           • 04/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực