Quyết định 150/2002/QĐ-UB

Quyết định 150/2002/QĐ-UB về phù hiệu, cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên và trang phục củ Thanh tra xây dựng Thành phố, Thanh tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 150/2002/QĐ-UB phù hiệu,cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên,trang phục Thanh tra XD Thành phố, quận huyện,cán bộ quản lý trật tự XD đã được thay thế bởi Quyết định 99/2007/QĐ-UBND kiện toàn củng cố tổ chức thanh tra xây dựng quận huyện thí điểm thành lập thanh tra xây dựng thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 150/2002/QĐ-UB phù hiệu,cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên,trang phục Thanh tra XD Thành phố, quận huyện,cán bộ quản lý trật tự XD


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2002/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỀN HIỆU, THẺ THANH TRA VIÊN VÀ TRANG PHỤC CỦ THANH TRA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ, THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN VÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;
Căn cứ Quyết định số 100/2002/QĐ-TTg ngày 24/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 125/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002 UBND Thành phố về việc thí điểm thành lập lượng Thanh tra xây dựng Thành phố và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng đô thị ở xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Trưởng ban - Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết đinh này Quy định vê phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Thanh tra viên và trang phục của Thanh tra xây dựng Thành phố, Thanh tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

QUY ĐỊNH

VỀ PHÙ HIỆU, CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU, THẺ THANH TRA VIÊN, TRANG PHỤC CỦA THANH TRA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ, THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN VÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
(Ban hành kèm theo quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của UBND Thành phố)

Điều 1: Phù hiệu của Thanh tra xây dựng

Phù hiệu là biểu tượng của Thanh tra xây dựng. Có 3 loại phù hiệu:

1. Phù hiệu đeo trên mũ: Hình tròn đường kính 38 mm, đường kính trong 33mm, nét vẽ đường tròn trong 1 mm mầu đồng thau trong có ngôi sao và ngôi nhà tượng trưng (ngôi sao và ngôi nhà mầu đồng thau), toàn bộ phần còn lại của hình tròn trong màu xanh sẫm. Hình vành khăn ngoài nền trắng, phía trên ghi "THANH TRA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ" phía dưới ghi chữ HÀ NỘI có hai bông lúa màu đồng thau đối xứng, toàn bộ các chữ này có màu đồng thau, Phù hiệu bằng kim loại đeo ở mũ kêpi cùng với cành tùng mạ bạc ở hai bên (đeo chính giữa phía dưới trước cầu mũ, phía trên lưỡi trai).

2. Phù hiệu trên ve áo: Màu xanh da trời sẫm, hình bình hành cạnh dài 50mm, cạnh ngắn 35mm, giữa có gắn phù hiệu đeo trên mũ thu nhỏ đường kính ngoài 19 mm.

3. Phù hiệu đeo ở phía trái bên tay áo gần bả vai: Hình lá chắn bằng vải màu xanh da trời, phía dưới có thêu biểu tượng của Thanh tra xây dựng, phía trên có thêu dòng chữ mầu xanh sẫm:

a) Phù hiệu Thanh tra xây dựng quận huyện thêu dòng chữ "Thanh tra xây dựng Thành phố Hà Nội ".

b) Phù hiệu Thanh tra xây dựng quận, huyện thêu dòng chữ "Thanh tra xây dựng quận (huyện) và tên quận huyện"

c) Phù hiệu Cán bộ chuyên trách quản lý trật tự tại xã, phường, thị trấn thêu dòng chữ "Cán bộ quản lý trật tự xây dựng".

Điều 2: Cấp hiệu của Thanh tra xây dựng

1. Cấp hiệu của Thanh tra xây dựng đeo trên áo ở hai vai để phân biệt các chức danh của lực lượng Thanh tra xây dựng khi làm nhiệm vụ.

2. Cấp hiệu Thanh tra xây dựng được làm băng nỉ, màu xanh da trời trên có ngôi sao mầu bạc 5 cánh bằng kim loại. Có 07 cấp hiệu Thanh tra xây dựng:

a) Chánh Thanh tra xây dựng Thành phố: có 3 vạch ngang bằng kim tuyến màu vàng.

b) Phó chánh thanh tra xây dựng thành phố: có 2 vạch ngang bằng kim tuyến màu vàng.

c) Thanh tra viên thuộc Thanh tra xây dựng Thành Phố: có 1 vạch ngang bằng kim tuyến màu vàng.

d) Chánh Thanh tra xây dựng quận, huyện: có 3 vạch ngang bằng kim tuyến màu xanh tím than.

e) Phó chánh thanh tra viên thuộc thanh tra xây dựng quận, huyện: có 2 vạch ngang bằng kim tuyến màu xanh tím than.

f) Thanh tra viên thuộc Thanh tra xây dựng quận, huyện: có 1 vạch ngang bằng kim tuyến màu xanh tím than.

g) Cán bộ Thanh tra xây dựng Thành phố. Thanh tra xây dựng quận, huyện mang cấp hiệu không có vạch

Điều 3: Biểu hiện Tranh tra xây dựng và cán bộ quản lý trật tự xây dựng.

Biểu hiện Thanh tra xây dựng và cán bộ quản lý trật tự xây dựng được làm bằng bìa ép nhựa cứng, đeo trên áo phía ngực trái, có kích thước 5,5 cm x 9 cm. Phía trên của biển hiệu có nền màu xanh da trời, phía dưới màu xanh nhạt, bên trái có ảnh chân dung 3 cm x 4cm mặc trang phục, bên phải có ghi họ tên bằng chữ in; số hiệu trong danh sách của cơ quan; tên cơ quan và chữ viết tắt tên địa bàn. Có 03 loại biển hiệu:

1. Thanh tra xây dựng Thành phố: trên nền màu xanh da trời phía trên có ghi hàng chữ in " THANH TRA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ"

2. Thanh tra xây dựng quận, huyện: trên nền màu xanh da trời phía trên có ghi hàng chữ in "THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN (HUYỆN)"

3. Cán bộ quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn: trên nền mầu xanh da trời phía trên có ghi hàng chữ in "CÁN BỘ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG".

Điều 4: Thẻ Thanh tra viên:

Thẻ thanh tra viên được làm bằng bìa, ép nhựa cứng, có kích thước 6,5cm x 10cm, nền màu hồng nhạt. Mặt trước thẻ, phía trên có hàng chữ "Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội" và Quốc hiệu; phía dưói bên trái dán ảnh có vạch đỏ sẫm chạy chéo dưới ảnh, bên phải có hàng chữ in đậm "THẺ THANH TRA VIÊN", phía dưới ghi họ, tên, chức vụ, cơ quan của Thanh tra viên và chữ ký của người cấp thẻ. Mặt sau ghi quyền hạn của Thanh tra viên.

Điều 5: Trang phục của Thanh tra xây dựng và cán bộ quản lý trật tự xây dựng.

1/ Quần áo mùa hè:

a. Áo sơ mi vải màu ghi, ngắn tay ( có nẹp bong ở tay áo) hoặc dài tay cổ cứng, hai túi ngực có nắp nẹp bong ở giữa, vai áo có chỗ gài cấp hiệu (ga lông).

b. Quần âu dài vải màu xanh đen, ống rộng trung bình, có hai túi thẳng hai bên và một túi đằng sau.

2/ Quần áo mùa đông:

a. Áo vét vải màu xanh đen, có 2 vẻ to, 4 túi có nắp (nẹp bong ở giữa), khuy áo màu đen, vai áo có chỗ gài cấp hiệu (ga lông), cổ tay áo viền màu xanh da trời. Bên trong mặc áo sơ mi vải mầu ghi sáng, cổ cứng, dài tay.

b. Quần âu dài vải màu xanh đen, ống rộng trung bình, có hai túi thẳng hai bên và một túi đằng sau.

3/ Mũ kê pi: Phần trên của mũ màu xanh đen, cầu mũ màu xanh da trời, lưỡi trai, quai mũ bằng nhựa đen, xung quanh phần trên và phần nối giữa phần trên và phần cầu mũ có viền nỉ kim tuyến màu vàng, phía trên lưỡi trai nối với cầu mũ có hai đường nỉ kim tuyến to màu vàng.

4/ Mũ mềm: bằng vải màu xanh đen, may theo kiểu mũ mềm của quân đội.

5/ Cravat: Màu xanh đen.

6/ Thắt lưng da màu đen.

7/ Giày da đen ngắn cổ.

Điều 6: Chế độ cấp phát và thời hạn sử dụng:

1/ Trang phục được cấp theo cùng một chế độ như nhau cho Thanh tra xây dựng Thành phố, Thanh tra xây dựng quận (huyện) và cán bộ quản lý trật tự xây dựng phường (xã, thị trấn) bao gồm:

-Mũ kê pi (chỉ cấp cho lực lượng thanh tra

Thành phố và Quận, huyện) :1 chiếc/ người/ 18 tháng.

- Mũ mềm  :1 chiếc/ người / 18 tháng.

-Quần áo màu đông

( kể cả sơ mi mặc trong ) :1 bộ / người / năm.

 - Quần áo mùa hè : 1 bộ / người / năm.

 - Bít tất  : 2 đôi / người / năm

- Cravat  : 1 chiếc / người / năm

- Thắt lưng : 1 chiếc / người / năm

- Giày da : 1 đôi / Người / năm

- Quần áo mưa : 1 bộ / người / năm.

2/ Phù hiệu, cấp hiệu, Thẻ thanh tra viên chỉ cấp cho cán bộ thuộc Thanh tra xây dựng Thành phố và Thanh tra xây dựng quận huyện theo cấp bậc và nhiệm vụ được giao theo chế độ sau:

- Chỉ cấp một lần ( Riêng phù hiệu gắn trên tay áo gần bả vai trái được cấp phát theo trang phục).

- Trường hợp hư hỏng trong khi làm nhiệm vụ phải nộp lại cho cơ quan quản lý để tiến hành cấp đổi.

- Trường hợp để mất phải báo ngay cho cơ quan quản lý, đồng thời phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật thích hợp.

 Điều 7: Quản lý, sử dụng:

1/ Cán bộ, công chức Thanh tra xây dựng, Cán bộ quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn khi đi làm nhiệm vụ phải mặc trang phục, có đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiện và mang theo thẻ Thanh tra viên (nếu là Thanh tra viên) và có trách nhiệm giữ gìn bảo quản trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và thẻ Thanh tra viên.

2/ Nghiêm cấm cho mượn trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Thanh tra viên.

3/ Khi chuyển công tác hoặc bị kỷ luật sa thải phải trả lại đầy đủ trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ Thanh tra viên đã được cấp cho cơ quan quản lý.

Điều 8: Chế độ cấp phát và thời hạn sử dụng:

1/ Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá căn cứ các chỉ tiêu về nhân sự được quy định tại Quyết định số 125/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002 của UBND Thành phố lập kế hoạch và dự trù kinh phí, mua sắm phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Thanh tra viên và trang phục cho Thanh tra xây dựng theo quy định của pháp luật; tổ chức trang bị, cung cấp cho Thanh tra xây dựng và cán bộ chuyên trách trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trấn trong quý 4/2002.

Nguồn kinh phí được trích từ Ngân sách Thành phố năm 2002, cấp qua sở Xây dựng .

2/ Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan lập kế hoạch, dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, cấp ban đầu cho Thanh tra xây dựng Thành phố và Thanh tra xây dựng quận huyện trong quý 4/2002 và quý 1/2003.

3/ Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá có trách nhiệm cân đối, bổ sung kế hoạch dự toán chi ngân sách năm 2002 cho việc hình thành và đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra xây dựng của Thành phố và quận huyện trong năm 2002; bố trí ngân sách cho lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố qua Sở Xây dựng; cân đối ngân sách cho quận, huyện để chi cho Thanh tra xây dựng và cán bộ quản lý trật tự xây dựng thuộc quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong năm 2003 và các năm tiếp theo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2002
Ngày hiệu lực26/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 150/2002/QĐ-UB phù hiệu,cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên,trang phục Thanh tra XD Thành phố, quận huyện,cán bộ quản lý trật tự XD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 150/2002/QĐ-UB phù hiệu,cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên,trang phục Thanh tra XD Thành phố, quận huyện,cán bộ quản lý trật tự XD
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu150/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành11/11/2002
        Ngày hiệu lực26/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 150/2002/QĐ-UB phù hiệu,cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên,trang phục Thanh tra XD Thành phố, quận huyện,cán bộ quản lý trật tự XD

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/2002/QĐ-UB phù hiệu,cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra viên,trang phục Thanh tra XD Thành phố, quận huyện,cán bộ quản lý trật tự XD