Quyết định 150/2006/QĐ-TTg

Quyết định 150/2006/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 150/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia vay trả nợ nước ngoài đến 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN "CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 135/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quản lý nợ nước ngoài đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 2499 BKH/TCTT ngày 12 tháng 4 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm việc thực hiện Chương trình này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (5b). 315

THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Phan Văn Khải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN "CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2010"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian hoàn thành

1. Hoạch định chính sách quản lý vay và trả nợ nước ngoài

1.1

Hoàn chỉnh mô hình, quy trình và cơ chế phối hợp xây dựng Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010 (Chiến lược) phù hợp với việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 10 năm; xây dựng phương pháp và quy trình phân tích nợ bền vững theo thông lệ quốc tế có tính đến điều kiện đặc thù của Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(KH&ĐT)

 

Quý IV, năm 2006

1.2

Cập nhật và lồng ghép Chiến lược với việc xây dựng các cân đối và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Bộ KH&ĐT

 

Thường xuyên

1.3

Xây dựng Chương trình trung hạn vay và trả nợ nước ngoài của Chính phủ theo quy định của Nghị định 135/2005/NĐ-CP song song với việc xây dựng Chương trình tài khóa trung hạn.

Bộ Tài chính

Bộ KH&ĐT

Trong năm 2006

1.4

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quản lý nợ doanh nghiệp và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro vay và trả nợ khu vực doanh nghiệp; cải tiến quy trình đăng ký các khoản vay nước ngoài của khu vực doanh nghiệp; phối hợp với Tổng cục Thống kê tiến hành thống kê các khoản vay quy mô nhỏ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(NHNNVN)

Bộ Tài chính,

Bộ KH&ĐT,

Tổng cục Thống kê

Quý III, năm 2006

1.5

Xây dựng Kế hoạch chiến lược về theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 – 2010; xây dựng phương pháp luận và quy trình đánh giá tác động của các dự án đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành.

Bộ KH&ĐT

 

Quý IV, năm 2006

1.6

Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các ban quản lý dự án theo hướng đưa công tác quản lý dự án đi vào chuyên nghiệp hóa và ổn định.

Bộ KH&ĐT

 

Quý II, năm 2006

1.7

Xây dựng các biện pháp nâng cao hệ số tín nhiệm của Việt Nam, thiết lập quan hệ với các công ty đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia của nước ngoài.

ộ Tài chính

 

Thường xuyên

1.8

Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án chương trình phát triển hệ thống công ty đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp trong nước.

Bộ Tài chính

 

Quý IV, năm 2006

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thế chế trong quản lý nợ nước ngoài

 

2.1

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 134/2005/NĐ-CP gồm:
- Quy chế cho vay lại nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ;
- Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng;
- Quy chế về hệ thống các chỉ tiêu giám sát nợ quốc gia;
- Quy chế trao đổi thông tin về nợ nước ngoài;

ộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT,

NHNNVN

Quý II, năm 2006

2.2

Xây dựng dự thảo các văn bản pháp quy cần thiết về phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ và của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính

Bộ KH&ĐT,

NHNNVN

Năm 2006

2.3

Xây dựng dự thảo Pháp lệnh về quản lý nợ trực tiếp của khu vực công, bao gồm vay và trả nợ trong nước và nước ngoài của Chính phủ, vay và trả nợ của chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vay và trả nợ của các doanh nghiệp công ích.

Bộ Tài chính

Bộ KH&ĐT,

NHNNVN

2006 – 2008

2.4

Đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lộ trình cải tổ cơ cấu tổ chức trong quản lý nợ nước ngoài của Chính phủ, trước mắt là cơ chế phối hợp hoạch định chính sách và quản lý nợ nước ngoài.

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp,

Bộ Nội vụ,

Bộ KH&ĐT,

NHNNVN

2006 – 2008

3. Thu thập, tổng hợp, báo cáo, chia sẽ, công bố thông tin và đào tạo cán bộ về quản lý nợ nước ngoài

3.1

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về quy trình thu thập, tổng hợp, báo cáo, chia sẽ và công bố thông tin về nợ nước ngoài.

Bộ Tài chính

 

Quý III, năm 2006

3.2

Hỗ trợ cài đặt phần mềm DMFAS tại Bộ KH&ĐT.

Bộ Tài chính

Bộ KH&ĐT

Năm 2006

3.3

Lồng ghép vấn đề vay và trả nợ nước ngoài vào giáo trình giảng dạy của các trường đại học, học viện kinh tế, tài chính, ngân hàng; cử cán bộ, chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy về những vấn đề thực tiễn, phương pháp luận về quản lý nợ nước ngoài; thực hiện các chương trình đào tạo để nâng cao trình độ cán bộ trực tiếp quản lý nợ nước ngoài ở cac ngành và địa phương.

Bộ Tài chính

Bộ KH&ĐT

NHNNVN

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2006
Ngày hiệu lực17/07/2006
Ngày công báo02/07/2006
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 150/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia vay trả nợ nước ngoài đến 2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 150/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia vay trả nợ nước ngoài đến 2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu150/2006/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành23/06/2006
     Ngày hiệu lực17/07/2006
     Ngày công báo02/07/2006
     Số công báoSố 3
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 150/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia vay trả nợ nước ngoài đến 2010

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia vay trả nợ nước ngoài đến 2010

         • 23/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/07/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực