Quyết định 150/QĐ-TTg

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 150/QĐ-TTg đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mi căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung sau:

I. YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

b) Tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung và bám sát các đối tượng tuyên truyền, trong đó chú trọng đến các đối tượng là cơ quan, đơn vị quản lý, các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

c) Lồng ghép với các chương trình, đề án hiện hành; khuyến khích các hiệp hội, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp chủ động tham gia vào công tác truyền thông.

2. Đối tượng

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, chủ động cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, nội dung có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề hướng theo chuẩn quốc tế cho phóng viên phụ trách giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã;

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, giải thích mục đích, ý nghĩa, vai trò, nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề, đặc biệt là mô hình, cách thức triển khai ở các cơ sở giáo dục cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo;

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền nội dung có liên quan đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, gia đình của các đối tượng này và người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

Tiếp tục tuyên truyền nội dung và việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tập trung vào các nội dung:

1. Quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, kinh nghiệm của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên cả nước.

2. Mô hình, cách thức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các gia đình trong việc tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục; tham gia tạo các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xã hội học tập và học tập suốt đời.

3. Các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp...; chương trình, giáo trình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hóa giáo dục đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản và hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình có nhiều thành tích trong hoạt động đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ 1: Xây dựng nội dung tuyên truyền

Biên tập, xây dựng, in ấn, đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tài liệu phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho các cơ quan báo chí và truyền thông.

2. Nhiệm vụ 2: Tuyên truyền qua các phương thức truyền thông

a) Tuyên truyền qua các cơ quan báo chí: Chú trọng tuyên truyền qua kênh truyền hình quốc gia về giáo dục. Xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên các kênh chương trình quảng bá tại các đài phát thanh, đài truyền hình trung ương và địa phương. Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên các báo, tạp chí in, báo điện tử;

b) Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Thông qua đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề lên hệ thống các đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã; tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận người dân;

c) Tuyên truyền qua mạng viễn thông và internet: Đưa các nội dung tuyên truyền, tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử;

d) Tuyên truyền qua các phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường, cơ sở đào tạo, dạy nghề. Tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng phóng viên phụ trách chuyên mục giáo dục đào tạo, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các chuyên gia. Thông qua việc tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân nhiều thành tích trong công tác phát triển giáo dục. Thông qua buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

1. Ngân sách Trung ương bảo đảm đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các Bộ, cơ quan Trung ương. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Bộ, cơ quan Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

3. Khuyến khích huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào to, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo định kỳ, trên phạm vi cả nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, chỉ đạo các cơ quan báo chí trung ương, các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị có liên quan triển khai nội dung a, c thuộc nhiệm vụ 2 của Đề án.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ 1 và nội dung d thuộc nhiệm vụ 2 của Đề án đối với nội dung có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo định kỳ, trên phạm vi cả nước; cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả, nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền bảo đảm -bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đán theo quy định của Luật Ngân sách, đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chỉ đạo việc tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật ca Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại địa phương;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nội dung a, b, d thuộc nhiệm vụ 2 của Đề án đối với các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tốt nội dung kênh truyền hình quốc gia về giáo dục; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại điểm a nhiệm vụ 2 của Đề án.

6. Đnghị Ban Tuyên giáo Trung ương

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

7. Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Thông qua hệ thống tuyên truyền của tổ chức mình, lồng ghép các nội dung truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong quá trình hoạt động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc và Giám đốc các cơ quan thông tấn, báo chí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươ
ng;
- Văn phòng Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Tr
ung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, KGVX (3b). XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 150/QĐ-TTg đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 150/QĐ-TTg đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu150/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 150/QĐ-TTg đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/QĐ-TTg đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề

           • 21/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực