Quyết định 150/QĐ-TTg

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 150/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của y ban thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của y ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của y ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2015:

a) Xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Điều tra tại 63 tỉnh, thành phố để thu thập, tổng hp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ;

c) Thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gen;

d) Xác định bng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

2. Mục tiêu đến năm 2020:

a) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin đạt 7.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen đạt 70.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 20% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA Đ ÁN

1. Điều tra, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ:

Điều tra, thu thập thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu tổng thể nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước.

Xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ.

2. Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Về thông tin, tuyên truyền:

Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ trong hoạt động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ và hài cốt liệt sĩ.

Đ cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bộ phận tổ chức thực hiện trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình trao đổi, thu thập thông tin; phát triển hệ thống cung cấp thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

2. Nâng cao năng lực của các cơ sở giám định gen:

a) Đầu tư nâng cấp bảo đảm thực hiện xác định i cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt 4000 mẫu/năm cho các đơn vị sau đây:

- 01 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng;

- 01 đơn vị thuộc Bộ Công an;

- 01 đơn vị thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

b) Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là các giám định viên.

c) Thành lập và kiện toàn bộ phận giúp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực khác cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

4. Kinh phí thực hiện Đề án

Ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cp Nhà nước vxác định hài ct liệt sĩ còn thiếu thông tin do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và đại diện một số Bộ, ngành liên quan là thành viên.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền trong việc cung cấp thông tin và phối hợp xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

c) Xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong triển khai thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Bộ Quốc phòng:

a) Cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hồ sơ liên quan khi quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh;

b) Chỉ đạo cơ sở giám định gen thuộc Bộ Quốc phòng được phân công trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

4. Bộ Công an: Chỉ đạo cơ sở giám định gen thuộc Bộ Công an được phân công trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

5. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Chỉ đạo cơ sở giám định gen thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được phân công trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

6. Bộ Tài chính: Có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các chuyên mục thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát động phong trào cung cấp, kết nối thông tin phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh hoạt động của chương trình truyền hình “Trở về từ ký ức”.

9. Các Bộ, ngành liên quan và y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trong phạm vi trách nhiệm được giao thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

10. Hội Cựu chiến binh: Vận động cựu chiến binh cung cấp thông tin, phối hợp trong công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

11. Mời y ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam: Tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng trong công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Hội Cựu chiến binh;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TKBT;
-
Lưu: Văn thư, KGVX (3b).N

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2013
Ngày hiệu lực14/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu150/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành14/01/2013
        Ngày hiệu lực14/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ

           • 14/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực