Quyết định 150/QĐ-VPCP

Quyết định 150/QĐ-VPCP năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 150/QĐ-VPCP 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ KỲ 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, Vụ Pháp luật phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Vụ Hành chính và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nghị định

Số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

25/9/2017

 

2

Nghị định

Số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

21/6/2018

 

3

Thông tư

Số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

15/12/2017

 

4

Thông tư

Số 01/2018/TT-VPCP ngày 31/10/2018

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

06/01/2019

 

II. LĨNH VỰC CÔNG BÁO

1

Thông tư

Số 34/2016/NĐ-CP">01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017

Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

15/5/2017

 

III. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

15/9/2017

 

2

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

06/9/2018

 

3

Quyết định

Số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính

25/12/2018

 

4

Thông tư liên tịch

Số 17/TTLT-BTC-VPCP ngày 21/01/2016

Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017)

07/3/2016

 

Tng s: 09 văn bản

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Nghị định

Số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

25/9/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

2.

Nghị định

Số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

21/6/2018

 

 

 

 

 

 

 

3

Thông tư

Số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

15/12/2017

 

4

Thông tư

Số 01/2018/TT-VPCP ngày 31/10/2018

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

06/01/2019

 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG BÁO

1.

Thông tư

Số 34/2016/NĐ-CP">01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017

Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại NĐ số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL

15/5/2017

 

III. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

15/9/2017

 

2.

Quyết định

S 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

06/9/2018

 

3.

Quyết định

Số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính

25/12/2018

 

4.

Thông tư liên tịch

Số 17/TTLT-BTC-VPCP ngày 21/01/2016

Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017)

07/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

Tng s: 09 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/QĐ-VPCP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 150/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày hiệu lực 19/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 150/QĐ-VPCP 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 150/QĐ-VPCP 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 150/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày hiệu lực 19/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 150/QĐ-VPCP 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/QĐ-VPCP 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  • 19/02/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/02/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực