Quyết định 1502/QĐ-UBND

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Công Thương có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-UBND 2018 thủ tục trả kết quả giải quyết qua bưu chính Sở Công thương Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 732/STTTT-BCVT ngày 22/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính Ngành Công Thương có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm 141 thủ tục hành chính, trong đó: 128 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 10 thủ tục hành chính cấp huyện và 03 thủ tục hành chính cấp xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Công bố kèm theo Quyết định số: 1502/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

I

CẤP TỈNH

Không

128

0

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

 

2

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

X

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

 

5

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

X

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

X

 

10

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ xây dựng khoáng sản rắn nhóm B, C

X

 

11

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

X

 

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

X

 

13

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

X

 

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

X

 

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

X

 

16

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

X

 

17

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

X

 

18

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

X

 

19

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

X

 

20

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

X

 

21

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

X

 

22

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

X

 

23

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

X

 

24

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

X

 

25

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

X

 

26

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

27

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

28

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

29

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

30

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

31

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

32

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

33

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

35

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

X

 

36

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

X

 

37

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

X

 

38

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

X

 

39

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

X

 

40

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

X

 

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

X

 

42

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

X

 

43

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

X

 

44

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

X

 

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

X

 

46

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

X

 

47

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

X

 

48

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

X

 

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

X

 

50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

X

 

51

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

X

 

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

X

 

53

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

X

 

54

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

X

 

55

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

X

 

56

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

X

 

57

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

X

 

58

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

X

 

59

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

X

 

60

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

X

 

61

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

X

 

62

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

X

 

63

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

X

 

64

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

X

 

65

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

X

 

66

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

X

 

67

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

X

 

68

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

X

 

69

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

X

 

70

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

X

 

71

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

X

 

72

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

X

 

73

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

X

 

74

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

X

 

75

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

X

 

76

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

X

 

77

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

X

 

78

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

X

 

79

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

X

 

80

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

X

 

81

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

X

 

82

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

X

 

83

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

X

 

84

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

X

 

85

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

X

 

86

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

X

 

87

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

X

 

88

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

X

 

89

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

X

 

90

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

X

 

91

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

X

 

92

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

X

 

93

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

94

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

95

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

96

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

X

 

97

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

X

 

98

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

X

 

99

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

X

 

100

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

X

 

101

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương

X

 

102

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

X

 

103

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

X

 

104

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

X

 

105

Thông báo thực hiện khuyến mại

X

 

106

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính chất may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

 

107

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính chất may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

 

108

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

X

 

109

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

X

 

110

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

X

 

111

Cấp lại thẻ an toàn điện

X

 

112

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

X

 

113

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

X

 

114

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

X

 

115

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

X

 

116

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

X

 

117

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

X

 

118

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

X

 

119

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

X

 

120

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

X

 

121

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

X

 

122

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

X

 

123

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

X

 

124

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

X

 

125

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điểm b, Khoản 3, Khoản 4, Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

X

 

126

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán điều chỉnh (quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 24, Điểm b, Khoản 1, Điều 25, Điểm b, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

X

 

127

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

X

 

128

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

X

 

II

CẤP HUYỆN

0

10

129

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

130

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

131

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

132

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

133

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

134

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

135

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

X

136

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

137

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

138

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

III

CẤP XÃ

0

3

139

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

X

140

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

X

141

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

X

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1502/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2017
Ngày hiệu lực31/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1502/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành31/08/2017
        Ngày hiệu lực31/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Cà Mau