Quyết định 1502/QĐ-UBND

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai sạt lở, lũ quét, rừng phòng hộ đầu nguồn, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DI DÂN TRÁNH VÙNG THIÊN TAI SẠT LỞ, LŨ QUÉT, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN, GIAI ĐOẠN 2013-2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 135/TTr-SNN ngày 06 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai, sạt lở, lũ quét, rừng phòng hộ đầu nguồn và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai sạt lở, lũ quét, rừng phòng hộ đầu nguồn, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Tp (để b/c);
- Lưu: VT, KTN A.Lam.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

KẾ HOẠCH

BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÁNH VÙNG THIÊN TAI SẠT LỞ, LŨ QUÉT, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1502 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố)

I. Mục tiêu :

Đến năm 2015 cơ bản hoàn thành việc bố trí dân cư sống các vùng ven sông, ven suối, ven biển có nguy cơ cao về sạt lở bờ sông, sạt lở núi, sạt lở đất, lũ quét và xâm thực bờ biển đến nơi ở an toàn.

II. Kế hoạch thực hiện di dời bố trí dân cư tránh thiên tai từ năm 2013 đến năm 2015:

1. Quy mô dân cư phải di dời giai đoạn 2013 - 2015:

Tổng số hộ dân cần di dời, bố trí vào khu vực an toàn: 369 hộ, trong đó:

- Trên địa bàn huyện Hòa Vang:

Xã Hòa Phú 100 hộ, xã Hoà Bắc 40 hộ, xã Hòa Phong 20 hộ, xã Hoà Nhơn 20 hộ, xã Hoà Khương 18 hộ

- Trên địa bàn quận Liên Chiểu: phường Hòa Hiệp Bắc: 171 hộ

2. Hình thức tổ chức thực hiện di dời, bố trí dân cư:

- Bố trí dân cư xen ghép nội vùng : 58 hộ

- Bố trí dân cư tập trung theo Dự án : 311 hộ

3. Các dự án đầu tư khu dân cư tập trung để di dời dân cư tránh thiên tai:

- Dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư tập trung Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, quy mô 10 -12 ha, để bố trí 171 hộ dân cư ven biển.

- Dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư tập trung thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú 8-10 ha, bố trí 100 hộ dân ở đầu nguồn ven sông An Lợi.

- Dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư tập trung thôn Nam Mỹ - Hoà Bắc (Dự án Nam Mỹ II), quy mô 3-4 ha, bố trí 40 hộ dân cư sạt lở ven sông Cu Đê.

4. Dự kiến kinh phí đầu tư giai đoạn 2013 - 2015:

- Tổng kinh phí đầu tư: 61.099 triệu đồng

Trong đó:

+ Vốn XDCB: 49.550 triệu đồng

+ Vốn sự nghiệp: 11.549 triệu đồng

- Nguồn kinh phí đầu tư: 61.099 triệu đồng

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 56.930 triệu đồng

(Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân để di dời, hỗ trợ cộng đồng)

+ Ngân sách địa phương: 4.169 triệu đồng

(Hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh phí quản lý, tuyên truyền)

(Các mức hỗ trợ di dân ban hành theo Kế hoạch này thay thế cho các mức hỗ trợ ban hành tại Quyết định số 7872/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư tránh vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015).

5. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư:

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015

- Phân kỳ đầu tư:

+ Năm 2013: 7.065 triệu đồng,

+ Năm 2014: 25.026 triệu đồng,

+ Năm 2015: 29.008 triệu đồng,

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, UBND huyện Hòa Vang và các Sở liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch đúng trình tự, thủ tục;

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí để thực hiện Kế hoạch đúng lộ trình đề ra (Kế hoạch thực hiện khi có nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí (phần ngân sách thành phố) để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện.

3. UBND huyện Hoà Vang, UBND quận Liên Chiểu có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai Kế hoạch./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1502/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2013
Ngày hiệu lực26/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1502/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành26/02/2013
        Ngày hiệu lực26/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai

            • 26/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực