Quyết định 1503/QĐ-BTNMT

Quyết định 1503/QĐ-BTNMT năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1503/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo Đề án Đẩy mạnh công tác


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1503/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN "ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM"

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam";
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo "Việt Nam" (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực;

4. Ông Đặng Công Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên;

5. Ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên;

6. Ông Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Đăng Đạo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Uỷ viên;

8. Ông Phạm Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy viên.

9. Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ viên;

10. Ông Nguyễn Ngọc Tương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Uỷ viên;

11. Ông Trần Khánh Dư, Phó cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn (A86) Tổng cục an ninh II, Bộ Công an, Uỷ viên;

12. Bà Trương Thị Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ viên;

13. Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, Uỷ viên;

14. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên;

15. Ông Trương Quốc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

16. Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, Uỷ viên;

17. Ông Ngô Kim Định, phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải Uỷ viên;

18. Ông Hoàng Đình Yên, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ viên;

19. Ông Phạm Sinh Thành, Trưởng phòng Phòng Thẩm định, đánh giá tác động môi trường, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, Uỷ viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" đúng các yêu cầu, mục tiêu và tiến độ; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ở các Bộ, ngành, các địa phương.

2. Tổ chức phối hợp các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo, hướng dẫn việc điều phối, lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nguồn lực của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Đề án.

3. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ sáu tháng, một năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện Đề án.

4. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" kết thúc.

Điều 3. Bộ máy giúp việc.

1. Giúp việc Ban chỉ đạo có Cơ quan thường trực và Tổ thư ký.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là Cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm các điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo.

Tổ thư ký do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập.

2. Cơ quan thường trực trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; quy định nhiệm vụ của Cơ quan thường trực và Tổ thư ký.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được trích một phần từ kinh phí thuộc Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam".

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Thi đua - Khen thưởng; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1503/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1503/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2010
Ngày hiệu lực17/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1503/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1503/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo Đề án Đẩy mạnh công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1503/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo Đề án Đẩy mạnh công tác
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1503/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành17/08/2010
        Ngày hiệu lực17/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1503/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo Đề án Đẩy mạnh công tác

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1503/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo Đề án Đẩy mạnh công tác

            • 17/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực