Quyết định 1503/QĐ-UBND

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục các vấn đề then chốt trong kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1503/QĐ-UBND 2017 nghiên cứu khoa học nâng cao sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1503/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Danh mục “hành động chính sách chủ chốt” thuộc Dự án tín dụng ngành dựa trên kết quả để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (từ nguồn vốn vay ODA của Tổ chức JICA);

Căn cứ Biên bản ghi nhớ số 2748/UB ngày 30/5/2014 giữa UBND tỉnh Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (VASS) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (Tổ chức JICA) về việc thực hiện Dự án hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 25/TTr-SKHCN ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục các vấn đề then chốt trong kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổ chức JICA;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- BQL các dự án ODA tỉnh;

- Lưu: VT, VX1,NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ THEN CHT TRONG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1503/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017)

STT

Các vấn đề then chốt

1

Nghiên cứu lai tạo các giống rau, hoa; hoàn thiện các quy trình sản xuất giống, từng bước chủ động sản xuất các nguồn giống canh tác chính, đảm bảo năng suất, chất lượng và có bản quyền.

2

Chuẩn hóa quy trình canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để canh tác, kiểm soát dịch hại cho sản phẩm rau, hoa. Hạn chế ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, tận dụng có hiệu quả phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

3

Phát trin nông nghiệp hữu cơ và nông sản sạch nhằm nâng cao giá trị của các sản phẩm đặt thù của địa phương.

4

Nghiên cứu các thiết bị đặc thù, nội địa hóa các thiết bị nhằm cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong khâu thu hoạch, sơ chế, bảo quản nhằm giảm thất thoát, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm.

5

Các giải pháp sử dụng nguồn nước trong nông nghiệp thích ứng với điều kiện biến đi khí hậu.

6

Nghiên cứu thiết lập các hệ thống thu thập thông tin, dự báo thị trường và định hướng trong hoạt động sản xuất rau, hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

7

Nghiên cứu các loại mô hình liên kết sản xuất, liên kết tiêu thụ gắn với các Trung tâm xử lý sau thu hoạch và chứng nhận sử dụng thương hiệu Đà Lạt, các vấn đề về quản lý nguồn gốc sản phẩm.

8

Nghiên cứu các phương thức, chính sách hỗ trợ đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ, canh tác hữu cơ cho nông dân và tổ chức liên kết sản xuất theo làng nghề.

9

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức cho nông dân, người tiêu dùng về sản xuất, chế biến, tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe, thay đi các phương thức sản xuất còn lạc hậu.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1503/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1503/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực07/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1503/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1503/QĐ-UBND 2017 nghiên cứu khoa học nâng cao sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1503/QĐ-UBND 2017 nghiên cứu khoa học nâng cao sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1503/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực07/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1503/QĐ-UBND 2017 nghiên cứu khoa học nâng cao sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1503/QĐ-UBND 2017 nghiên cứu khoa học nâng cao sản phẩm nông nghiệp Lâm Đồng

             • 07/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực