Quyết định 1503/QĐ-UBND

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nội dung toàn văn Quyết định 1503/QĐ-UBND 2021 giá các loại chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1503/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THÀNH CÁC LOẠI CHẾ PHẨM VI SINH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ ÁN "ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị";

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr-SKHCN ngày 21/5/2021; thẩm định giá của Sở Tài chính tại Công văn số 1429/STC-QLG&CS ngày 12/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" như sau:

STT

Tên chế phẩm

ĐVT

Giá thành

1

Chế phẩm Compo - QTMIC

đồng/kg

67.457

2

Chế phẩm Tricho - Pseu

đồng/kg

67.222

3

Chế phẩm Nitro - QTMIC

đồng/kg

119.759

4

Chế phẩm Perfect - QTMIC

đồng/kg

152.459

5

Chế phẩm Pro - QTMIC

đồng/kg

88.134

6

Chế phẩm Bio - QTMIC

đồng/kg

67.420

- Giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển sản phẩm đến cơ sở (UBND các xã, phường, thị trấn ...), chưa bao gồm chi phí bán hàng (khác), chi phí tài chính (nếu có), lợi nhuận và không phải là giá bán.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án.

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ phương án giá (số liệu đầu vào, tỷ lệ hư hỏng trong sản xuất thực tế, số giờ tiêu thụ điện thực tế của các loại máy móc khi sản xuất, các báo giá, hợp đồng kèm theo, thông tin so sánh giá với các sản phẩm tương tự trên thị trường ...); về chất lượng chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án; tổ chức sản xuất theo đúng mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Lê Đức Tiến;
- Lưu: VT, KHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1503/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1503/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2021
Ngày hiệu lực15/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(28/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1503/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1503/QĐ-UBND 2021 giá các loại chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1503/QĐ-UBND 2021 giá các loại chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1503/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýVõ Văn Hưng
        Ngày ban hành15/06/2021
        Ngày hiệu lực15/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (28/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1503/QĐ-UBND 2021 giá các loại chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1503/QĐ-UBND 2021 giá các loại chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp Quảng Trị

              • 15/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực