Quyết định 1503/QĐ-UBND

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 4548/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế xử lý phản ánh cá nhân quy định hành chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1503/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 4548/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định s 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ v tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/ 2010 của Chính phủ vKiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung mt số Điều của các Nghị đinh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại Tờ trình s420/TTr-STP ngày 03/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quy chế như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định trách nhiệm phi hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trn (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) và các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP) và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính".

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Quy chế như sau:

"1. Sở Tư pháp là đu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp; Địa chỉ: số 1b Trn Phú, Hà Đông, Hà Nội; Số Điện thoại: 04.39346034; Địa chỉ thư điện tử: [email protected]"

3. Sửa đổi đoạn thứ nhất, phần dẫn; Khoản 3, Điều 6 như sau:

- Sửa đổi đoạn thứ nhất phần dẫn như sau: "Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm ký văn bản chuyn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến các cơ quan có thẩm quyn xử lý theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định 20/2008/NĐ-CP Việc chuyển văn bản phản ánh, kiến nghị được thực hiện như sau:".

- Sửa đổi Khoản 3 như sau: "Đối với các phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính liên quan đến hai hay nhiều cơ quan hành chính nhà nước khác nhau mà các cơ quan này không thống nhất được về phương án xử lý; những phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan hành chính nhà nước xử lý nhưng cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị, Sở Tư pháp báo cáo UBND Thành phố quyết định".

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1 Điều 7 như sau: "Trong thời hạn không quán 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan hành chính Nhà nước, Văn phòng UBND Thành phố thẩm tra, trình UBND, Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt phương án và thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tchức phản ánh, kiến nghị biết kết quả xử lý".

5. Sửa đổi, bổ sung Tiết 2, Điểm a, Khoản 2 Điu 7 như sau: "Đi với trường hợp chưa thống nhất với công việc được giao, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản phản hi cho Sở Tư pháp và nêu rõ cơ sở không phù hợp".

6. Thay cụm từ "Văn phòng UBND thành ph" bng cụm từ "Sở Tư pháp" tại Điểm a, b - Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điu 7; Khoản 2, Điu 8; Khoản 3, Điều 9; Khoản 2, 3 Điều 10.

7. Sửa đổi Khoản 2, Điều 9 như sau: "Tùy theo từng trường hợp cụ th, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Thành phố tại địa chỉ Website: http://www.thudo.gov.vnhttp://www.hanoi.gov.vn.

8. Sửa đổi, bsung Khoản 1, Điều 10 như sau: "Các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Điểm 2, Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính về Sở Tư pháp theo đường công văn và đường thư điện tử về địa chỉ Email: [email protected]".

9. Sửa đổi Khoản 2, Điều 11 như sau: "Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
-
Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính
- VP UBND TP: CVP, các PCVP; các phòng CV, HC, TH;
-
Cổng TTĐT TP;
- Công báo, Website;
- Lưu: VT, NCĐà, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1503/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1503/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1503/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế xử lý phản ánh cá nhân quy định hành chính Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế xử lý phản ánh cá nhân quy định hành chính Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1503/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành19/03/2014
       Ngày hiệu lực19/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế xử lý phản ánh cá nhân quy định hành chính Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quy chế xử lý phản ánh cá nhân quy định hành chính Hà Nội

           • 19/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực