Quyết định 1504/QĐ-UBND

Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quận Tân Phú Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động;

Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 312/TTr-PTP ngày 24 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú không còn phù hợp với quy định của pháp luật, như sau:

1. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy định về tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú;

2. Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra Xây dựng phường;

3. Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Phú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- TTQU;
- UBND/Q (CT, 04 PCT);
- UBMTTQVN/Q;
- UBND 11 phường;
- TT Công báo Thành phố;
- Trang thông tin điện tử quận;
- VPUBND/Q (03 PVP, THNC-NĐ, TCD);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Tấn Lực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1504/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1504/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo01/06/2014
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1504/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quận Tân Phú Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quận Tân Phú Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1504/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhan Tấn Lực
       Ngày ban hành06/05/2014
       Ngày hiệu lực06/05/2014
       Ngày công báo01/06/2014
       Số công báoSố 32
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quận Tân Phú Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quận Tân Phú Hồ Chí Minh

           • 06/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực