Quyết định 1506/QĐ-UBND

Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 1506/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 1470/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận qua bưu chính Ban Quản lý Khu kinh tế Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 12/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1506/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 732/STTTT-BCVT ngày 22/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm 49 thủ tục hành chính.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
 PH
Ó CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Công bố kèm theo Quyết định số: 1506/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

I

CẤP TỈNH

4

45

1

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

3

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

4

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

7

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

9

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

10

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

12

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

13

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

X

 

14

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp.

X

 

15

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

X

 

16

Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đầu tư tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp

 

X

17

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đầu tư tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp

 

X

18

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đầu tư tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp

 

X

19

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đầu tư tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp

 

X

20

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đầu tư tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp

 

X

21

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

X

 

22

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

X

23

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

X

24

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

X

25

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

X

26

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

X

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

X

28

Điều chỉnh tên dán đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

29

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

X

30

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

X

31

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính ph

 

X

32

Chuyển nhượng dự án đầu tư

 

X

33

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

 

X

34

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

 

X

35

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

36

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

37

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

X

38

Giãn tiến độ đầu tư

 

X

39

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

X

40

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

X

41

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

X

42

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

X

43

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

 

X

44

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

 

X

45

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

 

X

46

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

 

X

47

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

 

X

48

Cấp giấy phép xây dựng

 

X

49

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

 

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1506/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1506/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2017
Ngày hiệu lực31/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1506/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1506/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1506/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1506/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành31/08/2017
        Ngày hiệu lực31/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1506/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1506/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý khu kinh tế Cà Mau