Quyết định 1507/QĐ-UBND

Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1507/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1507/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động chứng thực.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP phải theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành;

- Đảm bảo cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác chứng thực.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Nghị định số 23/2015//NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Cấp tỉnh:

-  Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

-  Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các sở, ngành có liên quan.

* Cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Rà soát các văn bản hiện hành liên quan đến lĩnh vực chứng thực do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Lập danh mục các văn bản còn hiệu lực và phù hợp; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng, ban hành mới các văn bản để triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1507/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1507/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2015
Ngày hiệu lực27/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1507/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1507/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1507/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1507/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành27/04/2015
        Ngày hiệu lực27/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1507/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1507/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP Bình Định

            • 27/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực