Quyết định 1509/QĐ-TTg

Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1509/QĐ-TTg 2021 xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tỉnh Quảng Trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “RÀ TÌM VÀ XỬ LÝ BOM MÌN, VẬT NỔ NHẰM GIẢM THIỂU CÁC MỐI NGUY HIỂM VÀ HỖ TRỢ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN X (2021-2025)”.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5580/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN) viện trợ không hoàn lại, với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: “Rà tìm và xử ý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)”.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

3. Bên tài trợ: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài Cây Hòa bình Việt Nam (Peace Tree Viet Nam - PTVN), Hoa Kỳ.

4. Mục tiêu của Dự án: Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh và hỗ trợ việc triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị.

5. Các hoạt động chính của Dự án:

- Rà tìm và xử lý bom mìn vật nổ.

- Giáo dục nguy cơ bom mìn vật nổ.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký thỏa thuận với tổ chức PTVN đến tháng 12/2025.

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Quảng Trị.

7. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Dự án là 10.500.000 USD do tổ chức PTVN viện trợ.

- Vốn đối ứng của Dự án: Không có.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

- Ký kết Văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện   Dự án theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện việc mua sắm xe ô tô theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các xe ô tô mua trong Dự án.

- Lưu ý tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm hiệu quả, an toàn và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTTH, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1509/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1509/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2021
Ngày hiệu lực13/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(14/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1509/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1509/QĐ-TTg 2021 xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1509/QĐ-TTg 2021 xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1509/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành13/09/2021
        Ngày hiệu lực13/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (14/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1509/QĐ-TTg 2021 xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1509/QĐ-TTg 2021 xử lý bom mìn nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tỉnh Quảng Trị

            • 13/09/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực