Quyết định 1509/QĐ-UBND

Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1509/QĐ-UBND 2019 nghiệm thu công trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU KHI HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2018 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp; Trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Hội đ
ng nhân dân tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở
Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TT Công nghệ thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, Khanh (33b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU KHI HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này thống nhất và quy định về nguyên tắc, phương thức phối hợp thực hiện trong kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành của các Sở, ngành: Công an tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố (Đối với công trình xây dựng được phân cấp) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Quy chế này được áp dụng đối với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các cá nhân, đơn vị liên quan.

Điều 2. Các công trình cần phối hợp kiểm tra

1. Công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách thuộc đối tượng phải kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 17 và Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ (trừ các công trình quốc phòng, an ninh tại Mục 20 - Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP) và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

2. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đng quy định tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thuộc đối tượng phải kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 17 và Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ (trừ các công trình quốc phòng, an ninh tại Mục 20 - Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP).

Điều 3. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp kiểm tra

1. Cơ quan chủ trì kiểm tra là một trong các cơ quan sau:

- Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra các công trình cấp II, cấp III, cấp IV, bao gồm: Công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình do Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện chủ trì kiểm tra.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì kiểm tra công trình giao thông cp II, cấp III, cấp IV (trừ các công trình giao thông trong đô thị do Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp huyện chủ trì kiểm tra).

- Sở Công thương chủ trì kiểm tra công trình công nghiệp cấp II, cấp III, cấp IV (trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp huyện chủ trì kiểm tra).

- Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì kiểm tra công trình trong các khu công nghiệp trừ các công trình do Hội đng nghiệm thu nhà nước, Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra.

- UBND các huyện, thành phố chủ trì kiểm tra các công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (trừ các công trình do các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương kiểm tra).

2. Cơ quan phối hợp là cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực thuộc Công an tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cơ quan.

2. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ công việc; việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của các bên trong công tác phối hợp.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Phương thức phối hợp trong công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

1. Cơ chế phối hợp kiểm tra

a) Cơ quan chủ trì thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra;

b) Cơ quan phối hợp cử cán bộ phối hợp tham gia đoàn kiểm tra;

c) Đoàn kiểm tra hoạt động độc lập theo các tổ chuyên môn tại hiện trường, các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra, có ý kiến nhận xét; báo cáo trưởng đoàn kiểm tra, lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả kiểm tra về lĩnh vực chuyên môn do mình thực hiện;

d) Cơ quan chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu theo các quy định hiện hành.

đ) Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện độc lập, việc kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Sau khi kết thúc kiểm tra, cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến cơ quan chủ trì mà không cần tham gia đoàn phối hợp.

2. Trách nhiệm của các thành viên đoàn kiểm tra

a) Trách nhiệm chung của các thành viên đoàn kiểm tra

- Nghiên cứu hồ sơ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách;

- Tham gia cuộc họp kết luận của đoàn kiểm tra và các hoạt động kiểm tra hiện trường. Trường hợp không tham gia cuộc họp kết luận của đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra phải gửi lại ý kiến nhận xét;

- Cho ý kiến nhận xét, đánh giá về nội dung kiểm tra (thuộc lĩnh vực do mình phụ trách) theo phân công và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nhận xét, đánh giá của mình.

b) Trách nhiệm cán bộ phụ trách chuyên môn của các cơ quan

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điểm a, Khoản này, cán bộ phụ trách chuyên môn còn có trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm độc lập về hoạt động chuyên môn do mình phụ trách;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên do mình phụ trách;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra về lĩnh vực do mình phụ trách;

- Báo cáo trưởng đoàn kiểm tra và lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý về kết quả thực hiện kiểm tra của tổ chuyên môn.

c) Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điểm a, Khoản này, Trưởng đoàn kiểm tra còn có trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của đoàn kiểm tra;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cán bộ phụ trách chuyên môn theo từng lĩnh vực;

- Chủ trì, điều hành các cuộc họp, xử lý các kiến nghị của các thành viên đoàn kiểm tra và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra.

3. Trình t thực hiện kiểm tra

Công tác phi hp kiểm tra được thực hiện theo sơ đồ sau:

4. Diễn giải sơ đồ trình tự thực hiện kiểm tra

4.1. Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng

Chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình theo Mẫu số 02, Phụ lục V - Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26-10-2016 của Bộ Xây dựng tới cơ quan chủ trì kiểm tra và gửi hồ sơ nghiệm thu chuyên ngành PCCC tới cơ quan Cảnh sát PCCC trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng (Thành phần hồ sơ nghiệm thu chuyên ngành PCCC theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 17, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ).

4.2. Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn

a) Sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của chủ đầu tư, trên cơ sở quy mô, tính chất, đặc điểm công trình, cơ quan chủ trì dự kiến kế hoạch kiểm tra, liên hệ với cơ quan phối hợp đề nghị cử người tham gia đoàn kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra;

b) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, thông báo đến cơ quan chủ trì bằng văn bản trong thời gian không quá 05 ngày làm việc;

c) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, phát hành văn bản thông báo kế hoạch, thành phần đoàn, nội dung kiểm tra gửi chủ đầu tư và các thành viên đoàn kiểm tra;

d) Nội dung kiểm tra đối với từng lĩnh vực chuyên môn được các cơ quan phối hợp chuẩn bị và gửi cho cơ quan chủ trì để tổng hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trước đợt kiểm tra.

4.3. Tổ chức kiểm tra

a) Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại hiện trường công trình và hồ sơ nghiệm thu công trình của chủ đầu tư theo kế hoạch, nội dung trong thông báo. Công tác kiểm tra được thực hiện theo các tổ chuyên môn. Kết quả công tác kiểm tra được các tổ chuyên môn tổng hợp thành các ý kiến nhận xét;

b) Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì họp, trao đổi với các bên có liên quan, ý kiến nhận xét của các tổ chuyên môn; Tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chuyên môn;

c) Trường hợp các tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra và hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian khác nhau hoặc tổ chức kiểm tra độc lập theo yêu cầu của chủ đầu tư, các tổ chuyên môn có thể tổ chức họp độc lập với chủ đầu tư và gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Trưởng đoàn kiểm tra mà không cn tham dự buổi họp kết luận chung.

4.4. Thông báo kết quả kiểm tra

a) Căn cứ vào kết quả kiểm tra, các tổ chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến nhận xét về lĩnh vực do mình phụ trách, báo cáo lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý để ra văn bản thông báo kết luận kiểm tra trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc kiểm tra;

b) Căn cứ vào văn bản thông báo kết luận kiểm tra của Cơ quan phối hợp, Cơ quan chủ trì ra văn bản chấp thuận hay không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt kiểm tra;

c) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bng văn bản đến cơ quan chủ trì để tổng hợp trong khoảng thời gian nêu trên (kể cả trong trường hợp các cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra độc lập theo yêu cầu của chủ đầu tư);

d) Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung tại Khoản 4.5, Quy trình này thì thời hạn phát hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các nội dung trên.

4.5. Yêu cầu khắc phục các tồn tại

Trong trường hợp phát hiện công trình còn các tồn tại, khiếm khuyết chưa thể chấp thuận nghiệm thu: Các cơ quan chuyên môn ra văn bản thông báo kết quả đợt kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về các cơ quan chuyên môn để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, các Cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra độc lập việc khắc phục các tồn tại của Chủ đầu tư đối với lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách. Việc thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra được thực hiện bằng văn bản.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Ngoài các nội dung phối hợp nêu tại Chương II Quy chế này, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phòng chuyên môn của các cơ quan phối hợp, trao đổi, thống nhất để gii quyết công việc và vấn đề phát sinh.

2. Kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc cơ quan chủ trì xử lý lĩnh vực chuyên môn nào thì cơ quan đó tự đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phối hợp.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Công an tỉnh (thông qua Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) và Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1509/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1509/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1509/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1509/QĐ-UBND 2019 nghiệm thu công trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1509/QĐ-UBND 2019 nghiệm thu công trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1509/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành06/05/2019
        Ngày hiệu lực06/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1509/QĐ-UBND 2019 nghiệm thu công trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1509/QĐ-UBND 2019 nghiệm thu công trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy Hải Dương

            • 06/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực