Quyết định 151/QĐ-UBND

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 151/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế Quảng Ngãi 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ln thứ XIX;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XI - Kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Xét đề ngh của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 148/BHXH-KT&TN ngày 01/02/2016 và Giám đốc Sở Y tế tại T trình số 220/TTr-SYT ngày 03/3/2016 về việc Ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu t lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện tlệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 cho UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm:

- Căn cứ chỉ tiêu được giao trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và bổ sung chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương;

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế; vận động, hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế, đặc biệt vận động, hỗ trợ đối tượng là học sinh, sinh viên, hộ gia đình mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phấn đấu đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao, nhằm đạt được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh 85% dân số vào năm 2020.

2. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hp với tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế nhằm đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách huy động mọi ngun lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động và hỗ trợ để đối tượng học sinh, sinh viên, hộ gia đình mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Định kỳ 6 tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổng hợp, gửi báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 tại các địa phương về UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- BHXH Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- y ban MTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ125).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tnh)

TT

Huyện, thành phố

Thực hiện năm 2015 (%)

Năm 2016
(%)

Năm 2017
(%)

Năm 2018
(%)

Năm 2019
(%)

Năm 2020
(%)

1

TP Quảng Ngãi

75,12

76,42

77,62

78,62

79,52

80,14

2

Bình Sơn

89,55

89,77

89,95

90,05

90,10

90,11

3

Sơn Tịnh

70,61

73,92

76,68

78,18

79,38

80,28

4

Tư Nghĩa

60,34

64,87

68,17

71,17

73,37

75,17

5

Mộ Đức

84,06

85,06

85,76

86,26

86,47

86,55

6

Đức Phổ

76,28

77,78

78,78

79,58

80,08

80,36

7

Nghĩa Hành

57,42

62,22

66,22

69,72

72,72

75,12

8

Minh Long

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9

Ba Tơ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10

Sơn Hà

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11

Sơn Tây

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12

Trà Bồng

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13

Tây Trà

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

14

Lý Sơn

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

Tỉnh Quảng Ngãi[1]

79,63

81,27

82,58

83,62

84,43

85,03

 [1] Chỉ tiêu t lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tnh vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Qung Ngãi lần thứ XIX và Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tnh Quảng Ngãi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 là 85% dân số.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 151/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế Quảng Ngãi 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 151/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế Quảng Ngãi 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu151/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 151/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế Quảng Ngãi 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 151/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế Quảng Ngãi 2016 2020

            • 24/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực