Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD

Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD năm 2013 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1512/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG, TỈNH SƠN LA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa 11 và khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về Giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 của Bộ phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 211/TTr-BQL-TĐ ngày 11/6/2013 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La kèm theo hồ sơ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 661/XD-TĐ ngày 01/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở một số hạng mục thuộc cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 với nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh Khoản 6, Điều 1 (Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế):

Tần suất đảm bảo tưới: P=85%.

2. Điều chỉnh Khoản 10, Điều 1 (Phương án xây dựng):

2.1. Hồ chứa: thông số kỹ thuật như Phụ lục kèm theo

2.2. Đập bê tông trọng lực:

Chiều dài đỉnh đập L = 162,2m.

2.3. Tràn xả lũ:

Loại tràn thực dụng, mặt cắt ngang Crigơ-Ôphixêrôp không chân không, gồm 3 cửa, với kích thước nx(BxH) = 3x(5x9,25)m, cao độ ngưỡng +660,0m. Kết cấu lõi bằng BTM150 bọc ngoài bằng BTCT.

Hố xói có kích thước đáy LxB=(18x23)m, cao trình đáy +616,0m. Mái thượng lưu m = 3, mái hạ lưu m = 2, mái bên từ cao trình + 616,0m đến +627m m1 = 0,75, từ cao trình + 627m trở lên m2 = 0,5; gia cố mái bằng BTCT.

2.4. Cống lấy nước

Cống có nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp với lưu lượng thiết kế Qtk = 0,4 m3/s. Hình thức cống ngầm chảy có áp đặt trong thân đập bê tông, cao trình ngưỡng cống +647,20m. Kết cấu thân cống bằng ống thép Φ60cm bọc BTCT. Cửa vào bố trí lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, hạ lưu bố trí van chặn trong nhà che van, phía sau van chặn có bích chờ nối ống cấp nước.

2.5. Cống xả hạ lưu

Cống có nhiệm vụ cấp nước tưới và cấp nước đảm bảo môi trường vào mùa kiệt, xả bùn cát lơ lửng vào mùa lũ và hạ thấp mức nước trong hồ khi cần thiết.

Hình thức cống ngầm chảy có áp đặt trong thân đập bê tông, lưu lượng xả cấp nước Qtk = 0,97 m3/s, lưu lượng xả lớn nhất Qmax = 30,89m3/s, cao trình ngưỡng cống +647,20m, mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước BxH = (1,5x1,8)m. Kết cấu thân cống bằng BTCT. Cửa vào bố trí lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, cửa van vận hành.

3. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 11, Điều 1 (Thiết bị công nghệ):

3.1. Thiết bị cơ khí

- Tràn xả mặt: Cửa van cung bằng thép, kích thước BxH = (5x9,25)m, số lượng 03 bộ. Đóng mở cửa van cung bằng xi lanh thủy lực, tổng lực nâng 50 tấn, số lượng 03 bộ. Phai thép kích thước BxH = (5,0x1,0)m, số lượng 10 cái, đóng mở phai bằng xe thả phai 6 tấn.

- Cống lấy nước: Lưới chắn rác kích thước BxH = (1,30x1,10)m; cửa van sửa chữa BxH = (0,70x0,85)m, đóng mở cửa bằng máy vít chạy điện 20VĐ1; van nêm hạ lưu Φ60cm.

- Cơ khí cống xả hạ lưu: Lưới chắn rác kích thước BxH = (2,0x3,53)m; cửa van sửa chữa: van phẳng bằng thép, kích thước thông thủy BxH = (1,65x2,71)m đóng mở bằng máy vít chạy điện 20VĐ1; cửa van vận hành: van phẳng bằng thép, kích thước thông thủy BxH = (1,5x2,04)m, đóng mở bằng máy vít chạy điện 20VĐ1.

3.2. Điện

Đường dây 22KV dài 130m, trạm biến áp 100 KVA-22(10)/0.4KV;

3.3. Thiết bị quan trắc

Bố trí các thiết bị phục vụ công tác quan trắc công trình đầu mối gồm: chuyển vị, thấm, nhiệt độ, ứng suất và áp lực kéo cốt thép.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 của Bộ phê duyệt dự án đầu tư hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La. Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, XD (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BNN-XD ngày 03/7/2013 của Bộ NN&PTNT)

TT

Thông số

Đơn vị

1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009

Điều chỉnh

1

Hồ chứa

 

 

 

-

Mực nước dâng bình thường

m

+662,00

+662,76

-

Mực nước lũ kiểm tra (P=0,2%)

m

+667,38

+669,05

-

Mực nước lũ thiết kế (P=1%)

m

+666,26

+668,70

-

Mực nước lũ (P=5%)

m

 

+668,69

-

Mực nước trước lũ

m

655,30

660,00

-

Mực nước chết

m

+649,50

+649,50

-

Dung tích toàn bộ (ứng với MNDBT)

106m3

10,40

10,19

-

Dung tích hữu ích

106m3

8,05

8,11

-

Dung tích phòng lũ (P=5%)

106m3

4,87

8,60

-

Dung tích chết

106m3

2,35

2,08

2

Đập bê tông trọng lực

 

 

 

 

Chiều dài đỉnh đập

m

142,00

162,20

3

Tràn xả lũ

 

 

 

-

Lưu lượng thiết kế P=1%

m3/s

302,00

614,00

-

Lưu lượng kiểm tra P=0,2%

m3/s

 

718,00

-

Lưu lượng xả lũ P=5%

m3/s

 

227,00

-

Cao trình ngưỡng tràn xả mặt

m

+662,00

+660,00

-

Kích thước cửa tràn

m

3x6x8

3x5x9,25

-

Cửa van, thiết bị đóng mở

 

Van cung, xi lanh thủy lực

Van cung, tời điện

-

Kích thước cửa tràn

m

3x6x8

3x5x9,25

4

Cống xả sâu

 

 

Không xây dựng

-

Lưu lượng thiết kế

m3/s

182,00

-

Cao trình ngưỡng cống xả sâu

m

653,00

-

Kích thước cống xả sâu

m

2x3x3

-

Hình thức cửa cống xả sâu

 

Cửa van cung

5

Cống lấy nước

 

 

 

-

Lưu lượng thiết kế

m3/s

1,65

0,40

-

Cao trình ngưỡng cống

m

+647,20

+647,20

-

Kích thước cống

m

1,5x1,5

Φ0,60

6

Cống xả hạ lưu

 

 

 

-

Lưu lượng xả lớn nhất

m3/s

 

30,89

-

Lưu lượng xả cấp nước

m3/s

 

0,97

-

Cao trình ngưỡng cống

m

+645,10

+647,20

-

Kích thước cống

m

1,5x1,5

1,5x1,8

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1512/QĐ-BNN-XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1512/QĐ-BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2013
Ngày hiệu lực03/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1512/QĐ-BNN-XD

Lược đồ Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1512/QĐ-BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành03/07/2013
        Ngày hiệu lực03/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2013

            • 03/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực