Quyết định 1513/QĐ-UBND

Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1513/QĐ-UBND 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1513/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh tại Công văn số 12/BQLKDL ngày 04 tháng 01 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 491/SNV-TCBC ngày 05 tháng 3 năm 2019 và Công văn số 882/SNV-TCBC ngày 23 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, gồm 05 Chương, 23 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu du lịch Bãi Dài, huyện Cam Lâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định phạm vi trách nhiệm, công tác phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (sau đây viết tắt là KDL) giữa Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh (sau đây viết tắc là BQL) với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các sở, ngành liên quan tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan liên quan khác thực hiện chức năng quản lý tại KDL.

Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ tại KDL.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chung và vì mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa.

2. Khi giải quyết các công việc do BQL trình hoặc gửi các sở, ngành phải bảo đảm: Đúng quy trình giải quyết hồ sơ, thực hiện công việc theo chức năng, khi có yêu cầu phối hợp phải cử người có trách nhiệm và thẩm quyền tham dự giải quyết tại cuộc họp; chủ trì phải kết luận dứt khoát, rõ ràng, đầy đủ; các chỉnh sửa chỉ thực hiện một lần (nếu có).

3. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp.

4. Bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn phối hợp.

5. Chịu trách nhiệm về nội dung; kết quả phối hợp.

6. Việc phối hợp giữa các cơ quan phải phục vụ lợi ích chung, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tạo điều kiện để các bên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi phối hợp phải đảm bảo tính khách quan, yêu cầu nhiệm vụ công tác, chất lượng công việc và thời gian phối hợp; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia phối hợp; xử lý những vi phạm nếu có.

7. Trong quá trình phối hợp quản lý phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Điều 4. Nội dung phối hợp

Phối hợp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao nhằm bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý, hiệu quả theo đúng quy hoạch chung phát triển Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã được phê duyệt và theo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nội dung phối hợp gồm:

1. Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư du lịch; xây dựng các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động phát triển du lịch; tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý và bảo vệ tài nguyên du lịch.

2. Tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch.

3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định trong quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản nước, tài nguyên du lịch, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng trái phép tại KDL theo đúng quy định của pháp luật.

7. Khắc phục các sự cố; tổ chức cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Điều 5. Cơ chế phối hợp

1. Phối hợp là yêu cầu thường xuyên trong giải quyết các công việc trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết công việc và thông báo kết quả thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết.

2. Đối với những vụ việc phức tạp, đột xuất, cần có sự phối hợp và huy động lực lượng của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, gửi đến các cơ quan liên quan trước khi triển khai thực hiện ít nhất 05 ngày; trên cơ sở kế hoạch đã được các ngành thống nhất hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thực hiện. Kết thúc kế hoạch, cơ quan chủ trì tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại thiếu sót, đề xuất kiến nghị, thanh quyết toán kinh phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo các cơ quan tham gia phối hợp biết.

3. Trong trường hợp khẩn cấp, khẩn nguy: Cơ quan, đơn vị nhận được thông tin phải thông báo ngay đến Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh có trách nhiệm điều động nhân lực, phương tiện, triển khai biện pháp xử lý, giải quyết tình huống. Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm thực hiện theo sự điều động của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp

1. Cơ quan chủ trì: Xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan phối hợp, tổ chức các hoạt động phối hợp theo kế hoạch. Yêu cầu cơ quan phối hợp cử cán bộ đáp ứng yêu cầu tham gia công tác phối hợp và thông báo về tình hình tham gia của cán bộ, công chức, viên chức được tham gia phối hợp. Duy trì mối liên hệ với các cơ quan phối hợp và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp đã được phân công của các cơ quan đó. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện đảm bảo khác cho công tác phối hợp.

2. Các cơ quan phối hợp

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp;

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp đáp ứng yêu cầu công việc và tham gia xử lý các vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH BÁN ĐẢO CAM RANH, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH VÀ CÁC SỞ, NGÀNH TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định trong quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Theo dõi, kiểm tra quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong sắp xếp tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong KDL; kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong KDL. Thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định

4. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển (du lịch); đề xuất xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại KDL theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân và khách du lịch khi tham gia tắm biển trong KDL.

Tổng hợp thông tin đặc thù thời tiết, dòng chảy, thời gian, tính chất các vụ đuối nước đã xảy ra để xây dựng các quy định cụ thể về quản lý và tổ chức hoạt động thể thao giải trí trên biển, thời gian tắm biển, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ thể thao giải trí trên biển.

7. Phối hợp lắp đặt các biển quy định, cảnh báo khu vực nguy hiểm, hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; không để du khách, nhân dân tắm biển trong khu vực nguy hiểm, trẻ em tắm biển phải có người lớn quản lý, giám sát.

8. Tổng hợp, cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đối với các dự án có khối lượng dôi dư sau cân bằng đào đắp cần thu hồi, vận chuyển khoáng sản ra ngoài dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt, gồm các thông tin: Chủ đầu tư, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, diện tích dự án, khối lượng đào, khối lượng đắp, khối lượng dôi dư sau cân bằng đào đắp vận chuyển ra khỏi dự án...

Yêu cầu các chủ đầu tư dự án có hoạt động thu hồi, vận chuyển khoáng sản ra khỏi dự án xây dựng công trình thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất dự án xây dựng công trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, du khách, chủ các phương tiện tàu thuyền nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy chế này và các quy định khác có liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân tại KDL. Thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự, các hoạt động văn hóa, thể thao, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực thẩm, y tế, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tại KDL. Hướng dẫn thực hiện và phối hợp, kiểm soát việc chấp hành các quy định về thuế, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá đã niêm yết, quy định về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng... đối với các tổ chức kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại KDL.

3. Phối hợp với Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nội quy, quy chế quản lý các hoạt động du lịch tại KDL.

4. Chủ động thông báo đến các sở, ngành liên quan về những hành vi vi phạm hành chính trong KDL; những sự cố do thiên tai, tai nạn xảy ra trong KDL để phối hợp giải quyết, xử lý.

5. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quy hoạch.

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức, quản lý bến đậu tàu thuyền, thu gom rác thải.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Du lịch

1. Phối hợp thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài nước vào việc phát triển du lịch trong KDL.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư du lịch, tuyên truyền và quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với KDL.

3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch tại KDL.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu du khách khi có sự cố xảy ra tại KDL theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư tại KDL theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo quy định.

3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định trong quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư phát triển KDL.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng trong KDL.

2. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Thẩm tra, cấp phép xây dựng cho các dự án theo quy định.

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện dự án theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy định.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư phát triển KDL.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

2. Hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo quy định.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về hồ sơ môi trường. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trong KDL.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư phát triển KDL.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Tổ chức thẩm tra điều kiện năng lực tài chính của các nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về việc chấp hành pháp luật về giá của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong KDL theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao tại KDL. Chủ động hoặc phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, thể thao tại KDL.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên biển và ven bờ biển. Chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch quảng cáo và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong phạm vi quản lý tại KDL.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan xây dựng phương án cắm mốc phân định ranh giới hoạt động của các phương tiện phục vụ trò chơi trên biển có sử dụng động cơ, khu vực bãi tắm...

4. Hướng dẫn, thẩm định quy chuẩn về văn hóa, thể thao đối với các dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Hướng dẫn các doanh nghiệp tại KDL thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh các hoạt động văn hóa, thể thao có điều kiện.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, hạ tầng phát triển điện năng trong KDL.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý tại KDL.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức; vận động người dân, du khách thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch và các quy định khác về bảo vệ tài nguyên biển, môi trường biển, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh quản lý các hoạt động vận tải đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm an toàn giao thông (kể cả đường thủy nội địa) tại KDL thuộc thẩm quyền quy định.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư phát triển KDL.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động bè nổi trên địa bàn Bắc bán đảo Cam Ranh kinh doanh trái quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch; kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành công an.

2. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Cam Lâm, Công an thành phố Cam Ranh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn tại KDL; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, xử lý nghiêm những vi phạm; tham gia thẩm định các chương trình, dự án đầu tư phát triển du lịch, nhất là các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

2. Chỉ đạo Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Đồn Biên phòng Cam Ranh chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển. Tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong khu vực biên giới biển; các hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khảo sát, đầu tư hợp tác kinh tế, xây dựng dự án, công trình trong KDL nói riêng và khu vực biên giới biển của huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền. Tham gia hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với người dân và du khách khi có sự cố xảy ra.

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan khác

Tùy theo công việc liên quan đến các hoạt động tại KDL có liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác (cấp phép quản lý lao động nước ngoài, an toàn lao động, an toàn thực phẩm...) các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với BQL, để hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chung là phát triển KDL.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý đầu tư phát triển, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị KDL sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành khác liên quan đến các hoạt động du lịch tại KDL, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất. Đồng thời phối hợp sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này và rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế.

2. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và các sở, ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ đã được phân công để triển khai thực hiện nội dung Quy chế phối hợp; có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

3. Các cơ quan quản lý của tỉnh thông báo kịp thời cho nhau những vấn đề liên quan đến việc quản lý các hoạt động du lịch tại KDL để phối hợp giải quyết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1513/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1513/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1513/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1513/QĐ-UBND 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1513/QĐ-UBND 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1513/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành21/05/2019
       Ngày hiệu lực21/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1513/QĐ-UBND 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1513/QĐ-UBND 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch Khánh Hòa

           • 21/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực