Quyết định 1514/QĐ-UBND

Quyết định 1514/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1514/QĐ-UBND 2018 vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn tự diễn biến Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TRONG VIỆC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG NỘI BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 30/TTr - STTTT, ngày 26/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TRONG VIỆC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND, ngày 17 /7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 22/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong tình hình hiện nay, nhất là vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự quản lý của UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2. Yêu cầu

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tạo điều kiện để báo chí hoạt động hiệu quả.

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hoá, khoa học.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 159/2013/N Đ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP , ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động báo chí, xuất bản.

- Quản lý chặt chẽ việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ quan báo, tạp chí và các trang thông tin điện tử, việc thẩm định nội dung các xuất bản phẩm đề nghị cấp phép xuất bản. Tăng cường công tác giám sát thông tin trên các báo, tạp chí; thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet; những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích; không để xảy ra tình trạng tự phát trong hoạt động báo chí, xuất bản, buông lỏng, né tránh trong quản lý nhà nước.

- Thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP , ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành, đơn vị, địa phương mình để kịp thời xử lý, phản hồi đến báo chí theo quy định.

- Tăng cường sự phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, nhất là các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Báo chí, xuất bản phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Các cơ quan báo chí, xuất bản phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh phổ biến, quán triệt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tới các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tại hội nghị giao ban báo chí.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; công tác kiểm tra, thanh tra; công tác cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và truyền thông đa phương tiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn việc phát tán, đăng tải các thông tin không chính xác về cá nhân lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, về tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh trên Internet, mạng xã hội; có biện pháp đủ mạnh để giải quyết kịp thời, dứt điểm sai phạm của các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp lại hệ thống các cơ quan báo chí của tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí.

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các cơ quan báo chí, phóng viên (kể cả phóng viên thường trú) tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các nội dung thông tin, tuyên truyền đúng sự thật, đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng của Đảng, Nhà nước.

2. Hội Nhà báo tỉnh

- Quan tâm công tác giáo dục, phát huy vai trò của Hội và hội viên trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà báo, hội viên theo quy định của pháp luật.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo.

- Theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có nhiều thành tích trong thông tin, tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển h oá” trong nội bộ.

3. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

Các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Tạp chí Văn nghệ Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long) tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” với “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác xây dựng và chú trọng chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan báo chí.

- Thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với những vấn đề thời sự.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

4. Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

- Tăng cường giữ mối liên hệ, hợp tác với các cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền theo quy định của pháp luật.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp báo định kỳ hàng quý do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình hoạt động với các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Chủ động cung cấp thông tin định kỳ và thông tin về những sự việc đột xuất, bất thường xảy ra trên địa bàn; kịp thời xử lý thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có báo cáo gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí theo quy định.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch này. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/6), 01 năm (trước ngày 20/12) hoặc đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) tổng hợp và báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 22/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1514/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1514/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1514/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1514/QĐ-UBND 2018 vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn tự diễn biến Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1514/QĐ-UBND 2018 vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn tự diễn biến Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1514/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành17/07/2018
        Ngày hiệu lực17/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1514/QĐ-UBND 2018 vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn tự diễn biến Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1514/QĐ-UBND 2018 vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn tự diễn biến Vĩnh Long

              • 17/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực