Quyết định 1515/QĐ-UBND

Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2016 ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1515/QĐ-UBND Sở Giao thông Vận tải thực hiện quản lý đầu tư sửa chữa đuờng Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 16/6/2011 của liên Bộ Tài chính-Giao thông Vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1002/TTr-SGTVT ngày 19/8/2016; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 539/STP-XD&KTVB ngày 03/8/2016; Sở Xây dựng tại Văn bản số 550/SXD-QL&GĐXD ngày 30/5/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 445/KH&ĐT-KTN ngày 30/5/2016; Sở Tài chính tại Văn bản số 390a/STC-QLCS-GC-TCDN ngày 31/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thực hiện một số quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ủy quyền:

Các công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, đảm bảo giao thông bước 1 và các công trình khác triển khai thực hiện trên các tuyến đường tỉnh được đầu tư từ các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

2. Phạm vi ủy quyền: Giá trị công trình nêu tại Khoản 1 Điều này có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng.

3. Nội dung ủy quyền:

- Phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ;

- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán công trình;

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình (sau khi có thông báo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình của Sở Tài chính).

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính cho ý kiến thẩm định giá sản phẩm dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các công trình thuộc đối tượng ủy quyền theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (người được ủy quyền) khi thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền thì không thực hiện vai trò của chủ đầu tư mà giao cho cấp phó thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư. Đồng thời phải tổ chức bộ phận thẩm định riêng, độc lập với bộ phận thẩm định của chủ đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi UBND tỉnh có quyết định khác.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2843/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện một số quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh lộ.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh (ô. Chí);
- CVP, PVP (ô. Tuấn);
- Lưu: VT, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1515/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1515/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2016
Ngày hiệu lực22/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1515/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1515/QĐ-UBND Sở Giao thông Vận tải thực hiện quản lý đầu tư sửa chữa đuờng Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1515/QĐ-UBND Sở Giao thông Vận tải thực hiện quản lý đầu tư sửa chữa đuờng Bắc Kạn 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1515/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýNông Văn Chí
       Ngày ban hành22/09/2016
       Ngày hiệu lực22/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1515/QĐ-UBND Sở Giao thông Vận tải thực hiện quản lý đầu tư sửa chữa đuờng Bắc Kạn 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1515/QĐ-UBND Sở Giao thông Vận tải thực hiện quản lý đầu tư sửa chữa đuờng Bắc Kạn 2016

           • 22/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực