Quyết định 1517/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1517/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở nông nghiệp Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4990/QĐ-BNN-VP ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1022/TTr-SNN ngày 25/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện từ theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm soát TTHC, VP Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Ngọc Lâm

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Số TT

Tên TTHC/ Mã số HS

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

(Được sửa đổi, bổ sung)

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

1

Công nhận nghề truyền thống 1.003712.000.00.00.H46 tại Quyết định 1433/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh

30 (ba mươi) ngày làm việc

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Bình, địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Không

Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Hội đồng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh

2

Công nhận làng nghề 1.003 695.000.00.00.H46 tại Quyết định 1433/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh

30 (ba mươi) ngày làm việc

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Bình, địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Không

Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Hội đồng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh

3

Công nhận làng nghề truyền thống 1.003727.000.00.00.H46 tại Quyết định 1433/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh

30 (ba mươi) ngày làm việc

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Bình địa chỉ 01 Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Không

Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Hội đồng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1517/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1517/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(17/06/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1517/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1517/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở nông nghiệp Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1517/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở nông nghiệp Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1517/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýĐoàn Ngọc Lâm
        Ngày ban hành12/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (17/06/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1517/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở nông nghiệp Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1517/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở nông nghiệp Quảng Bình

              • 12/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực