Quyết định 1518/QĐ-UBND

Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 46-CT/TU do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1518/QĐ-UBND 2015 triển khai Chỉ thị 46-CT/TU tín dụng chính sách xã hội Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 46-CT/TU NGÀY 07/5/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Căn cứ Chỉ thị 46-CT/TU ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương tại tờ trình số 267/TTr-NHCSXHHD ngày 10/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 46-CT/TU ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo chi tiết đính kèm).

Điều 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TU NGÀY 07/5/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 46-CT/TU trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, từ đó tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi, các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của ủy ban nhân dân các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, tạo lập và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

- Ngân hàng Chính sách xã hội bám sát Chỉ thị 40–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của chi nhánh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị 40–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, các hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch này tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị để thống nhất nhận thức và tinh thần chỉ đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội.

Báo Hải Dương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước, hướng dẫn công tác khuyến nông, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; phổ biến các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị mình.

- Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn tín dụng chính sách xã hội với phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

3. Công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này.

- Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ xấu, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

4. Tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm tiếp tục ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm bố trí nơi đặt điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo thuận tiện, an toàn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của nhân dân.

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; chỉ đạo chính quyền cấp xã các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; đặc biệt chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác điều tra, rà soát, bổ sung, xác nhận đối tượng thụ hưởng; chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng.

- Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị trong chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động trên địa bàn; thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt quan tâm quy trình quản lý, điều hành nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở, các giải pháp thu hồi nợ đến hạn, quá hạn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xã hội; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng công tác ủy thác cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường hoạt động tại điểm giao dịch xã, nhất là thực hiện công khai tín dụng chính sách; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng ưu đãi đặc biệt là tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người vay; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai, gửi về Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cấp trên việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, kiến nghị các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1518/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1518/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1518/QĐ-UBND 2015 triển khai Chỉ thị 46-CT/TU tín dụng chính sách xã hội Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1518/QĐ-UBND 2015 triển khai Chỉ thị 46-CT/TU tín dụng chính sách xã hội Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1518/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1518/QĐ-UBND 2015 triển khai Chỉ thị 46-CT/TU tín dụng chính sách xã hội Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1518/QĐ-UBND 2015 triển khai Chỉ thị 46-CT/TU tín dụng chính sách xã hội Hải Dương

            • 18/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực