Quyết định 1518/QĐ-UBND

Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1518/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, 5 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4; :
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.
Ng.Trang. 5/6/19

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

 

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Lĩnh vực đường bộ

1

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào Quốc lộ

2

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ

3

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

4

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

5

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác

6

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

7

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào Quốc lộ

8

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

9

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào Quốc lộ

10

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến Quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

11

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác

II

Lĩnh vực đường sắt

1

Bãi bỏ đường ngang

2

Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

4

Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

5

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực đường bộ

1. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào Quốc lộ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

8 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển hồ sơ trình đến UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 6

Xem xét, gửi văn bản, hồ sơ đề nghị thỏa thuận điểm đấu nối tạm thời đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam

UBND tỉnh

02 ngày

Bước 7

Xem xét, chấp thuận, gửi văn bản cho UBND tỉnh

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

10 ngày

Bước 8

Ban hành văn bản trả lời chủ đầu tư dự án, gửi về Sở Giao thông Vận tải để trả cho chủ đầu tư

UBND tỉnh

03 ngày

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

25 ngày làm việc, trong đó:

- Thời gian tại Sở Giao thông vận tải là 10 ngày làm việc;

- Thời gian tại UBND tỉnh là 05 ngày làm việc;

- Thời gian tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 10 ngày làm việc.

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ       

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

4. Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Th tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,75 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm việc

5. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

8 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một của điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

7. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào Quốc lộ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

3 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

8. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

9. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào Quốc lộ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

8 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

10. Tên thủ tục hành chính: cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến Quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

11. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

3 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

II. Lĩnh vực đường sắt

1. Tên thủ tục hành chính: Bãi bỏ đường ngang

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trình Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 4

Ký duyệt văn bản xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển hồ sơ xin ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 6

Trả lời bằng văn bản

Cơ quan đơn vị liên quan

2 ngày

Bước 7

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

2 ngày

Bước 8

Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 9

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 10

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

2. Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 4

Ký duyệt văn bản xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển hồ sơ xin ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 6

Trả lời bằng văn bản

Cơ quan đơn vị liên quan

2 ngày

Bước 7

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

2 ngày

Bước 8

Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 9

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 10

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 4

Ký duyệt văn bản xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển hồ sơ xin ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,5 ngày

Bước 6

Trả lời bằng văn bản

Cơ quan đơn vị liên quan

2 ngày

Bước 7

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

2 ngày

Bước 8

Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 9

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 10

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

4. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1,5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

5. Tên thủ tục hành chính; Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1,5 ngày

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0,25 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1518/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1518/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1518/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1518/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1518/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1518/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1518/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Thái Nguyên

            • 06/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực