Quyết định 152/QĐ-BNN-XD

Quyết định 152/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt kế hoạch chặn dòng Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 152/QĐ-BNN-XD năm 2014 kế hoạch Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục Khánh Hòa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHẶN DÒNG CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC TÀ RỤC DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC TÀ RỤC, TỈNH KHÁNH HÒA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 1055/QĐ-BNN-XD ngày 16/4/2007 và số 2731/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án Hồ chứa nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa;

Xét văn bản số 15/BC-BQL-KH ngày 18/01/2014 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 (Ban 7) về việc báo cáo công tác chuẩn bị chặn dòng, vượt lũ và xin phê duyệt kế hoạch chặn dòng công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục kèm theo văn bản số 338/UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chặn dòng vượt lũ dự án Hồ chứa nước Tà Rục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại báo cáo số 106/BC-XD-TC ngày 22/01/2014 kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chặn dòng Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời điểm chặn dòng: Trung tuần tháng 02 năm 2014.

2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: Theo phương pháp lấp đứng lấn từ 2 bờ.

3. Các mốc thời gian phải đạt được sau khi chặn dòng:

- Đắp đập vượt cao trình +43.00m trước ngày 20/5/2014 đảm bảo chống lũ tiểu mãn;

- Hoàn thành đắp đập cao trình đỉnh đập thiết kế (+58.50m) trước 30/8/2014 đảm bảo chống lũ chính vụ;

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cấp Quyết định đầu tư, Bộ giao nhiệm vụ:

a) Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7:

- Rà soát, hoàn thiện phương án chặn dòng, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho công trình; đôn đốc các nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực để chặn dòng và thi công đắp đập vượt lũ theo phương án đã phê duyệt; quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công các hạng mục công trình theo đúng thiết kế được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành;

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội và môi trường cho khu vực xây dựng công trình;

- Tổ chức lập, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa và công tác phòng chống lụt bão năm 2014 cho công trình.

b) Công ty Cổ phần xây dựng 47: chuẩn bị và tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực để chặn dòng; tập trung thi công đắp đập vượt lũ theo đúng trình tự thiết kế được duyệt để đạt được các mốc thời gian theo quy định nêu trên; thực hiện việc cấp nước ổn định cho hạ du sau chặn dòng để đáp ứng nhu cầu dùng nước sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

c) Tổng công ty Cổ phần XDNN&PTNT: thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại của tràn xã lũ trước thời điểm lũ chính vụ 30/8/2014 để xả lũ chính vụ.

d) Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam: thực hiện tốt công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc tại hiện trường để nhà thầu thi công đạt mục tiêu, chất lượng và hiệu quả.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng lòng hồ, bãi vật liệu đắp đập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân cư cũng như tài sản của nhân dân vùng lòng hồ, đáp ứng tiến độ dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở NN và PTNT Khánh Hòa;
- Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam;
- Công ty CP xây dựng 47;
- Tổng công ty Cổ phần XDNN&PTNT;
- Công ty Cổ phần thiết bị thủy lợi;
- Lưu: VT, XD (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/QĐ-BNN-XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/QĐ-BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/QĐ-BNN-XD

Lược đồ Quyết định 152/QĐ-BNN-XD năm 2014 kế hoạch Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 152/QĐ-BNN-XD năm 2014 kế hoạch Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu152/QĐ-BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 152/QĐ-BNN-XD năm 2014 kế hoạch Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/QĐ-BNN-XD năm 2014 kế hoạch Công trình đầu mối hồ chứa nước Tà Rục Khánh Hòa

            • 25/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực