Quyết định 152/QĐ-TTg

Quyết định 152/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 44 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 152/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 152/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Tờ trình số 53/TTr-BXD và Tờ trình số 62/TTr-BXD ngày 28 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 72/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 44 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định 152/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

02. Ông Đinh Ngọc Sơn, Trưởng phòng Phòng Thiết bị công nghệ thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

03. Ông Ninh Duy Phóng, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án Thủy điện Sơn La thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

04. Ông Phạm Tuấn Hưởng, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án Thủy điện Tuyên Quang thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

05. Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

06. Ông Phí Đình Mạnh, Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 3.01 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 3, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

07. Ông Đào Xuân Phong, Giám đốc Chi nhánh Nghệ An thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 3, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

08. Ông Lê Đức Du, Quản đốc Phân xưởng Nghiền sàng thuộc Chi nhánh 4.08, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Đà, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

09. Ông Nguyễn Minh Trị, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Thi công An toàn thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 6, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

10. Ông Nguyễn Văn Nhi, Đội trưởng Xí nghiệp Sông Đà 6.02 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 6, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

11. Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Xí nghiệp 8.01 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sông Đà 8, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

12. Bà Hoàng Kim Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Vật tư cơ giới thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 9, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

13. Ông Nguyễn Đắc Thiệp, Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 9.03 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 9, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

14. Ông Trần Hữu Lụa, Phó Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 9.04 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 9, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

15. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Chi nhánh Miền Nam thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

16. Ông Phạm Lạp, Giám đốc Xí nghiệp 11.1 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

17. Ông Trịnh Khải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

18. Bà Lê Thị Thiên Kim, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

19. Ông Nguyễn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

20. Ông Phạm Văn Thưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

21. Ông Thân Văn Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 27 thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

22. Ông Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

23. Bà Lê Vũ Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

24. Ông Nguyễn Thiện Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

25. Ông Hà Ngọc Phiếm, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

26. Ông Hoàng Đức Triệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

27. Ông Đặng Văn Tơ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

28. Ông Trần Minh Châu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

29. Ông Phạm Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Bình Điền thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

30. Ông Mai Huy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

31. Ông Lê Văn Thiện, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

32. Ông Bùi Hữu An, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

33. Ông Phạm Văn Phóng, Trưởng phòng Phòng Quản lý kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

34. Ông Nguyễn Văn Thuyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

35. Ông Bùi Văn Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

36. Ông Nguyễn Công Thưởng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

37. Ông Lê Gia Lộc Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý kỹ thuật Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

38. Ông Nguyễn Văn Viện, Quản đốc Phân xưởng Thành phẩm thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly, Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

39. Ông Dương Văn Báu, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

40. Ông Nguyễn Đức Nhạ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Sông Đà Ucrin thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng;

41. Ông Phạm Văn Côi, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, Bộ Xây dựng;

42. Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Phòng Đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 thuộc Bộ Xây dựng;

43. Bà Trần Thị Huyền Lương, Trưởng phòng Phòng Khoa học-Thanh tra thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, Bộ Xây dựng;

44. Bà Thiều Thị Tâm, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa Kinh tế thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, Bộ Xây dựng;

45. Ông Nguyễn Văn Chế, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, Bộ Xây dựng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 152/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 152/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu152/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 152/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 04/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực