Quyết định 1520/QĐ-UBND

Quyết định 1520/QĐ-UBND nămv 2012 về Chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1520/QĐ-UBND nămv 2012 Chương trình phát triển ngành công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến 2025.

Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến 2025.

Xét đề nghị của Sở Công thương tại tờ trình số 45/TTr-SCT ngày 20 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh - Xã hội, Kho bạc Nhà nước tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTrTU, TrHĐND tnh (đb/c);
- Như điều 3;
-
Lưu VT-TH (S1, P2).(20)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Hồ Văn Niên

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tnh Bà Rịa -Vũng Tàu, gồm ba ngành trọng tâm: Cơ khí chế tạo, điện - điện tử và hóa chất.

2. Yêu cầu

Yêu cầu của Chương trình đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp thuộc ngành Công thương chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phát triển nhanh và bền vững ba ngành công nghiệp hỗ trợ nêu trên trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài vào công nghiệp hỗ trợ.

- Công tác xúc tiến đầu tư CNHT. Do đối tượng kêu gọi đầu tư vào CNHT là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình xúc tiến đầu tư cho CNHT đòi hỏi thời gian dài và nhiều các chính sách của hỗ trợ của tỉnh hơn các chương trình xúc tiến đầu tư thông thường. Vì vậy hàng năm cần dành nguồn ngân sách đầu tư cho xúc tiến đầu tư CNHT với trọng điểm tại các nước và vùng lãnh thổ đang phát triển mạnh CNHT ở Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước ASEAN: Thái Lan, Malaysia, Indonesia và n Độ.

- Hàng năm dành nguồn ngân sách để tiếp, đón các đoàn doanh nghiệp từ các nước đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong lĩnh vực CNHT.

- Quảng bá hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến với các nhà đầu tư gồm: in Brochure, đĩa DVD, nâng cấp Website, quảng bá thông qua các kênh truyn hình, báo chí ở nước ngoài.

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình XTĐT, quảng bá hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu đphát triển ngành CNHT với trọng điểm tại các nước đang phát triển mạnh CNHT ở Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quc, Đài Loan và các nước ASEAN: Thái Lan, Malaysia, Indonesia và n Độ. Đồng thời, có kế hoạch tiếp đón các đoàn doanh nghiệp từ các nước đến khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong lĩnh vực CNHT.

- Vốn thực hiện: thực hiện theo chương trình chi tiết đính kèm.

- Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tnh bố trí nguồn kinh phí ngân sách cho hoạt động này.

- Thời gian thực hiện từ năm 2013-2015.

2. Phát triển hthống doanh nghiệp nội địa thông qua các vườn ươm doanh nghiệp sản xut công nghiệp hỗ tr.

- Do yêu cầu về công nghệ và quản lý sản xuất, việc phát triển hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa được hình thành thông qua các Vườn ươm doanh nghiệp để ươm tạo các doanh nghiệp trong thời gian nhất định với những hỗ trợ hiệu quả của địa phương và các cơ quan liên quan. Do vậy việc hỗ trợ tư vấn kỹ thuật về quản lý và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của DN là rất cần thiết.

- Sở Công thương chủ trì phối hợp với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh xây dựng đề án “phát triển các vuờn ươm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ” và liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhằm xã hội hóa việc đầu tư phát triển các vườn ươm cũng như tìm thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp được ươm tạo trong các vườn ươm này. Đồng thời hỗ trợ các DN có điều kiện liên doanh, liên kết với các DN sn xuất CNHT ở các nước phát triển mạnh CNHT.

- Vốn thực hiện: thực hiện theo chương trình chi tiết đính kèm.

- Sở Tài Chính btrí nguồn kinh phí ngân sách cho hoạt động này.

- Thời gian thực hiện từ năm 2013-2015.

3. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn Tnh nghiên cứu bổ sung các nội dung về phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định s12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phvà Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại quyết định s06/2012/QĐ-UBND vào chương trình đào tạo, đảm bảo việc đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cu đặt ra về phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất CNHT trong công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực bao gồm đào tạo ngn hạn và dài hạn.

- Huy động các kỹ sư nghỉ hưu của Nhật đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ trong công tác đào tạo về CNHT.

- Vốn thực hiện: thực hiện theo chương trình chi tiết đính kèm.

- Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí ngân sách cho hoạt động này.

- Thời gian thực hiện từ năm 2013-2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

2. Các Sở, Ban, Ngành và các địa phương căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong chương trình này, kết hợp với nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch phù hp để triển khai thực hiện.

3. S Công thương có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và tổng hợp báo cáo vUBND Tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hng năm./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

STT

Tên chương trình

Cơ quan chủ trì

Cơ quan chỉ đạo

Đối tượng tham gia

Kinh phí

Dự kiến thi gian thực hiện

A

Kế hoạch năm 2013

 

 

 

4,5 t

 

I

Tổ chức đoàn XTĐT

 

 

 

2,8 tỷ

 

1

Tchức đoàn XTĐT ngành CNHT tại Nhật Bn

S Công Thương

UBND tnh

Các sngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

1.2 tỷ

Tháng 4/2013

2

Tchức đoàn XTĐT ngành CNHT tại Đài Loan (công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử)

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

1.2 tỷ

Tháng 10/2013

3

In Brochure chuyên đ CNHT

Sở Công Thương

UBND tnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

200 triệu

01/2013

4

Tiếp các đoàn doanh nghiệp CNHT đến tìm hiểu đầu tư tại BR-VT

Sở Công Thương

UBND tnh

Tỉnh ủy, UBND tnh, các sngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

200 triệu (dự kiến 10 đoàn)

Cả năm

II

Phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa

 

 

 

01 tỷ

 

1

Xây dựng đề án “phát triển các vườn ươm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ”

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành, các hiệp hội DN, các doanh nghiệp CNHT trong tỉnh

500 triệu

2013

2

Xây dựng đề án “Thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ngành CNHT”

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành, các hiệp hội DN, các doanh nghiệp CNHT trong tỉnh

500 triệu

 

III

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

700 triệu

 

1

Xây dựng đề án “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp hỗ trợ”

Sở LĐ TB&XH

UBND tỉnh

Các sở ngành và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

200 triệu

2012-2013

2

Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực các đội ngũ kỹ sư, công nhân của các DN CNHT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các DN CNHT và các Đơn vị đào tạo

500 triệu

2013

B

Kế hoạch năm 2014

 

 

 

5,4 tỷ

 

I

Tổ chức đoàn XTĐT

 

 

 

2,7 tỷ

 

1

Tổ chức đoàn XTĐT ngành CNHT tại Nhật Bản

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

1,2 tỷ

Tháng 4/2014

2

Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại Ấn Độ, Myanmar

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tng Khu, cụm công nghiệp

1,2 tỷ

Tháng 10/2014

3

Làm CD giới thiệu vBR- VT và Brochure chuyên đề CNHT

SCông Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

100 triệu

Tháng 1/2014

4

Tiếp các đoàn doanh nghiệp CNHT đến tìm hiểu đầu tư tại BR-VT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

200 triệu (dự kiến 10 đoàn)

2014

II

Phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa

 

 

 

1,7 tỷ

 

1

Tchức hỗ trợ đi mới công nghệ SX cho các DN CNHT nội địa

S Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp CNHT ni đa

1 tỷ (02 doanh nghiệp)

2014

2

Tchức đào tạo các lớp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất và các hệ thống tiêu chuẩn sn xuất cho các DN CNHT trong vườn ươm doanh nghiệp

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp CNHT nội địa

200 triệu

2014

3

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các DN CNHT nội địa

500 triệu

2014

III

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

1 tỷ

 

1

Trin khai thc hin đ án “Phát trin ngun nhân lực cho ngành Công nghiệp hỗ tr

Sở LĐ TB&XH

UBND tnh

Các s ngành và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tnh

(theo đề án được xây dựng)

2014

2

Tchức các lớp đào tạo ngn hạn cho các DN CNHT

S Công Thương

UBND tỉnh

Các DN CNHT và các Đơn vị đào to

500 triệu

2014

3

Kết ni tchức mời các kỹ sư về hưu của Nhật Bản về các trường tham gia đào tạo chuyên ngành kỹ thuật và đào tạo tiếng Nhật

S Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

500 triệu

 

C

Kế hoạch năm 2015

 

 

 

5,5 tỷ

 

I

Tchức đoàn XTĐT

 

 

 

2,8 tỷ

 

1

Tchức đoàn XTĐT ngành CNHT tại Nhật Bn

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

1,2 tỷ

Tháng 4/2015

2

Tchức đoàn XTĐT ngành CNHT tại Đài Loan (chuyên ngành điện tử)

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, cụm công nghiệp

1,2 tỷ

Tháng 10/2015

3

Làm CD giới thiệu vBR- VT và Brochure chuyên đề CNHT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

200 triệu

Tháng 1/2015

4

Tiếp các đoàn doanh nghiệp CNHT đến tìm hiểu đầu tư tại BR-VT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp

200 triệu (dự kiến 10 đoàn)

2015

II

Phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa

 

 

 

1,7 tỷ

 

1

Trin khai thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ngành CNHT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp CNHT nội địa

(theo đán được xây dựng)

2015

2

Tchức đào tạo các lớp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất và các hệ thống tiêu chuẩn sn xuất cho các DN CNHT trong vườn ươm doanh nghiệp

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp CNHT nội địa

200 triệu

2015

3

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các DN CNHT nội địa

500 triệu

2015

4

Tchức hội chợ, trin lãm các sản phẩm CNHT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các sở ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp CNHT ni đa

01 tỷ

2015

III

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

1 tỷ

 

1

Trin khai thực hiện đán “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp hỗ tr

Sở LĐ TB&XH

UBND tỉnh

Các Sở ngành và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tnh

(theo đán được xây dựng)

2015

2

Tchức các lớp đào tạo ngn hạn cho các DN CNHT

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các DN CNHT và các Đơn v đào tạo

500 triệu

2015

3

Kết ni tchức mời các kỹ sư về hưu của Nhật Bản về các trường tham gia đào tạo chuyên ngành kỹ thuật và đào tạo tiếng Nhật

Sở Công Thương

UBND tỉnh

Các Sở ngành và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

500 triệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1520/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1520/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1520/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1520/QĐ-UBND nămv 2012 Chương trình phát triển ngành công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1520/QĐ-UBND nămv 2012 Chương trình phát triển ngành công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1520/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1520/QĐ-UBND nămv 2012 Chương trình phát triển ngành công nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1520/QĐ-UBND nămv 2012 Chương trình phát triển ngành công nghiệp

            • 09/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực