Quyết định 1521/QĐ-UBND

Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2017 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1521/QĐ-UBND 2017 kết quả nghiệm thu chuyển giao nghiên cứu khoa học Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1521/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VÀ CHUYN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 28/TTr-KHCN ngày 05/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (danh sách đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Các đơn vị nhận chuyn giao có trách nhiệm triển khai ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCX UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

DANH SÁCH

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên đề tài, dự án

Đơn vị thực hiện

Kết quả

Cơ quan nhận chuyển giao, áp dụng

1

Nghiên cứu đánh giá và phát huy sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đạt

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- UBND thành phố Đà Lạt;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

- Công ty CP Du lịch Lâm Đồng;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2

Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trường Đại học Đà Lạt.

Đạt

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- UBND thành phố Đà Lạt;

- UBND huyện Lạc Dương;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

- Công ty CP Du lịch Lâm Đồng;

- Trường Đại học Đà Lạt.

3

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Đạt

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Xây dựng;

- Bảo tàng Lâm Đồng;

- Ban Quản lý Di tích Cát Tiên;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1521/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1521/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1521/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1521/QĐ-UBND 2017 kết quả nghiệm thu chuyển giao nghiên cứu khoa học Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1521/QĐ-UBND 2017 kết quả nghiệm thu chuyển giao nghiên cứu khoa học Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1521/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1521/QĐ-UBND 2017 kết quả nghiệm thu chuyển giao nghiên cứu khoa học Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1521/QĐ-UBND 2017 kết quả nghiệm thu chuyển giao nghiên cứu khoa học Lâm Đồng

            • 10/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực