Quyết định 1521/QĐ-UBND

Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1521/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1521/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sa đổi, b sung một s điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ v kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 705/QĐ-BXD ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc công b thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đi, b sung và thủ tục hành chính bị bãi b trong lĩnh vực nhà , kinh doanh bất động sn thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết của Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; đồng thời bãi b: thủ tục hành chính thứ 1 lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, Mục IV; thủ tục hành chính thứ 2, 5, 7, 8 lĩnh vực Nhà ở, Mục V tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phCần Thơ về việc công bthủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của SXây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc SXây dựng, Thủ trưng cơ quan, ban, ngành thành phvà tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- S
Thông tin và Truyền thông;
- VP UBND TP (2,3);
- C
ng TTĐT TP;
- Lưu: VT
,QN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP THÀNH PHỐ

SỐ TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, l phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Nhà ở

01

Thtục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khon 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

45 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: Số 25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Không

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

02

Thủ tục giải quyết chuyển quyền sdụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khon 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

45 ngày, ktừ ngày nhận đầy đhồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: S25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phCần Thơ

Không

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Nhà ở

03

Thủ tục giải quyết chuyn quyền sdụng đất đối với nhà xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

45 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: S25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Không

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều ca Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

04

Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)

20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: Số 25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phCần Thơ

Không

Nghị định s30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

05

Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: S25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phCần Thơ

Không quy định

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

06

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

không quá 30 ngày, ktừ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: Số 25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Không

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định s30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một sđiều của Nghị định s99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư s 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dn thực hiện một snội dung ca Luật Nhà và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính ph.

07

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hu nhà nước

không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SXây dựng: S25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Không

- Luật Nhà năm 2014;

- Nghị định s99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một snội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

08

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc Sở hữu nhà nước

Không quá 45 ngày ktừ ngày đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: Số 25, Ngô Hu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Không

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định s99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính ph.

II

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

01

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Trong thời hạn 30 ngày ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: Số 25, Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Không

- Luật Kinh doanh bt động sản s 66/2014/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định s76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phquy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phquy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Nhà .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1521/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1521/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2021
Ngày hiệu lực19/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(28/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1521/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1521/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1521/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1521/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thực Hiện
        Ngày ban hành19/07/2021
        Ngày hiệu lực19/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (28/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1521/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1521/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ

              • 19/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực