Quyết định 1522/QĐ-UBND

Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2017 về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1522/QĐ-UBND 2017 phòng tim mạch đái tháo đường phổi Bắc Kạn 2017 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH UNG THƯ, TIM MẠCH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH, HEN PHẾ QUẢN VÀ CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1790/TTr-SYT ngày 22 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế; Cục YTDP - Bộ Y tế;
- CT, PCT
UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Huệ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH UNG THƯ, TIM MCH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH, HEN PHẾ QUẢN VÀ CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIM KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
(Kèm theo Quyết định s
ố 1522/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó ưu tiên phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mc tiêu c thể và chỉ tiêu đến năm 2025

a) Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhận thức của người dn về phòng, chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác

- 100% Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố có kế hoạch hành động và đầu tư kinh phí phòng, chống bệnh không lây nhiễm hàng năm giai đoạn 2017-2015;

- 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đầu tư ngân sách và tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

- 70% người trưởng thành có hiểu biết cơ bản về phòng chống ung thư, 50% người trưởng thành đến các cơ sở y tế đ khám khi có dấu hiệu nghi ngờ ung thư;

- 70% người dân có hiểu biết đúng về tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính;

- 70% người dân hiểu đúng về bệnh đái tháo đường và những biến chứng, tác hại đối với sức khỏe;

- 70% người dân hiểu biết đúng về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, tác hại của các yếu tố nguy cơ chính của 2 bệnh trên; 50% đối tượng có nguy cơ cao hiu được các khuyến cáo phát hiện sớm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

b) Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính gây mắc các bệnh không lây nhiễm

- Trên 80% học sinh trung học cơ sở, ph thông trung học hiu biết về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý và ít hoạt động thlực;

- Giảm 10% tỷ lệ người trưng thành hút thuốc lá so với năm 2015; giảm tỷ lệ hút thuc ở nhóm vị thành niên xung còn 3,6%;

- Giảm 5% tỷ lệ uống rượu, bia ở mức có hại người trưng thành so với năm 2015; giảm tỷ lệ có uống rượu, bia ở nhóm vị thành niên xuống còn 20%;

- Giảm 10% mức tiêu thụ muối trung bình/người/ngày ở người trưởng thành so với năm 2015;

- Giảm 5% tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực ở người trưởng thành so với năm 2015.

c) Hạn chế sự gia tăng tỷ lệ ở người tiền bệnh, mắc bệnh và tử vong sớm do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản

- Khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì (BMI ≥ 23) dưới 15% ở người trưng thành; khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì dưới 10% ở trẻ em;

- Khống chế tỷ lệ có cholesterol máu cao ( > 5,0 mmol/l) dưới 35% người trưởng thành;

- Khống chế tỷ lệ bị tăng huyết áp dưới 30% ở người trưng thành;

- 50% số người bị tăng huyết áp được phát hiện; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn;

- Khống chế tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường dưới 16% ở người 30 - 69 tui; khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 8% ở người 30-69 tui;

- 50% số người bị bệnh đái tháo đường được phát hiện; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn;

- 50% số người mắc bệnh phi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn sớm; 50% số người phát hiện bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn;

- 50% số người bệnh hen phế quản được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm; 50% số người bệnh hen phế quản được điều trị đạt kiểm soát hen, trong đó 20% đạt kiểm soát hoàn toàn;

- 40% số người mắc một số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm;

* Giảm 20% tỷ lệ tử vong trước 70 tui do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phi tc nghẽn mạn tính so với năm 2015.

d) Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhim

- 100% các trạm y tế xã/phường/thị trấn, trung tâm y tế huyện/thành phố, cơ sở y tế tuyến tỉnh liên quan kiện toàn về mạng lưới đtriển khai các hoạt động dự phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhim khác theo quy định;

- 100% cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tuyến tỉnh, huyện và xã được đào tạo, tập hun về dự phòng, giám sát, phát hiện, chn đoán, điều trị, quản lý theo quy định;

- 100% trạm y tế xã/phường/thị trấn có đủ trang thiết bị y tế cơ bản và thuốc thiết yếu theo quy định phục vụ dự phòng, phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm;

- Trên 50% Y tế cơ quan, xí nghiệp có đủ trang thiết bị y tế cơ bản và thuc thiết yếu theo quy định phục vụ dự phòng, phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhim;

- Trên 80% học sinh phổ thông được khám, phát hiện thừa cân, béo phì và quản lý sức khỏe thông qua khám sức khỏe;

- 70% người lao động tại các cơ quan, xí nghiệp được khám, phát hiện sớm thừa cân béo phì, tăng huyết áp, ri loạn đường máu và mỡ máu thông qua khám sức khỏe định kỳ;

- 100% cơ sở y tế các tuyến triển khai hoạt động báo cáo thường quy bệnh không lây nhiễm theo quy định và báo cáo nguyên nhân tử vong do bệnh không lây nhiễm theo ICD10.

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Chính sách, pháp luật và phối hợp liên ngành

a) Tăng cường thực thi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật về kiểm soát yếu tố nguy cơ và thúc đy các yếu tố tăng cường sức khỏe đphòng, chống bệnh không lây nhim

- Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Bảo vệ môi trưng, Luật An toàn thực phẩm, Chính sách quốc gia về phòng chống tác hại của lạm dụng đ ung có cn đến năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chng lạm dụng đ ung có cn; tăng cường quản lý và cảnh báo những ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, phụ gia thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em;

- Đề xuất, bổ sung các chính sách nhằm khuyến khích sản xuất, cung cấp và tiêu thụ các thực phẩm an toàn, dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện tập thdục, th thao; phát triển giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới.

b) Đảm bảo tài chính, thuốc vật tư cho công tác dự phòng, khám sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị, theo dõi và quản lý lâu dài người bệnh tại y tế cơ sở.

c) Nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cung cấp dịch vụ dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng thông qua y tế tư nhân, bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh

d) Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp cùng với đẩy mạnh huy động các tổ chức cá nhân và cộng đồng tham gia đtriển khai Chiến lược

2. Truyền thông, vận động xã hội

a) Sử dụng mạng lưới thông tin truyền thông từ tỉnh tới cơ sở với đa dạng các kênh, các hình thức để tuyên truyền, phổ biến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống bệnh không lây nhiễm

b) Nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các chương trình, tài liệu truyền thông phù hợp với phương thức truyền thông, phong tục tập quán và nhóm đối tượng tại tỉnh

c) Vận động, xây dựng cộng đồng dân cư nâng cao sức khỏe, phù hợp với tng vùng tng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng trường học, cơ quan đơn vị nâng cao sức khe

3. Tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật y tế

a) Tổ chức hệ thống dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm từ tỉnh đến cp xã trong toàn tỉnh

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho công tác dự phòng, phát hiện sớm, chn đoán, điều trị, quản lý bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phân tuyến kỹ thuật cho các cơ sở y tế;

- Các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (công lập và ngoài công lập) từ tuyến tỉnh đến xã, tổ chức các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chn đoán, điều trị, quản lý các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định;

- Phối hợp, lồng ghép khám phát hiện bệnh không lây nhiễm trong các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp.

b) Tăng cường phát hiện, điều trị, quản lý tại trạm y tế xã và cộng đồng cho người mc bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác theo quy định, bảo đảm cung cấp dịch vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc liên tục cho người bệnh

- Tổ chức các hình thức phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm phù hợp tại xã, trước mt triển khai phát hiện, điều trị dự phòng và điều trị duy trì theo chỉ định của tuyến trên, từng bước tiến tới tự quản lý điều trị được một số bệnh không lây nhim ở những trạm y tế đủ điều kiện theo quy định;

- Cung cấp đủ thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi mạn tính, hen phế quản và một số bệnh không lây nhiễm khác ở tuyến xã theo quy định.

c) Tăng cường hiệu quả hoạt động của lĩnh vực y tế dự phòng trong kiểm soát yếu tnguy cơ và tình trạng tiền bệnh để dự phòng các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tác nghẽn mạn tính và hen phế quản

- Triển khai can thiệp phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng đồ uống có cn, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, giảm ăn muối, tăng cường hoạt động thể lực ti các cơ sở giáo dục, nơi làm việc và tại cộng đồng; phát hiện sớm, quản lý, tư vấn và điều trị dự phòng đối với người thừa cân béo phì, tăng huyết áp, tăng đưng máu, rối loạn mỡ máu và có nguy cơ tim mạch; thực hiện mô hình nâng cao sức khỏe phòng, chng các bệnh không lây nhim;

- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng ung thư, bảo đảm trẻ dưới 1 tui được tiêm đủ liều vắc xin viêm gan B, từng bước mở rộng triển khai dịch vụ tiêm phòng HPV để phòng ung thư c tcung cho phụ nữ trong độ tui tiêm phòng và các loại vắc xin khác nếu có;

- Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, điều trị, quản lý và tự quản lý điều trị bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại trạm y tế xã và cộng đồng theo quy định. Nâng cao năng lực cho trung tâm y tế huyện, thành phố đthực hiện quản lý, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến xã;

- Tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các hoạt động liên ngành có liên quan trong phòng, chng bệnh không lây nhim tại cộng đồng.

d) Củng cố hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp các dịch vụ toàn diện, chuyên sâu và kỹ thuật cao cho chn đoán, điều trị bệnh nhân mc bệnh không lây nhiễm, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, bảo đảm việc phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và quản lý bệnh nhân liên tục và lâu dài

- Nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản;

- Triển khai các biện pháp sàng lọc phù hợp, hiệu quả để tăng cường phát hiện sớm và quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác;

- Hoàn thiện và thực hiện gói dịch vụ cho mỗi tuyến bảo đảm hệ thống quản lý điều trị liên tục cho người mc bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn, mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác.

4. Nguồn lực triển khai công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm

a) Về nguồn nhân lực

- Sắp xếp, bố trí nhân lực các tuyến cho phòng, chống các bệnh không lây nhiễm;

- Bổ sung, cập nhật nội dung đào tạo về phòng chống bệnh không lây nhiễm trong các chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Y tế Bc Kạn;

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ trong các lĩnh vực liên quan đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm của các sở, ban, ngành;

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống bệnh không lây nhim cho đội ngũ cán bộ y tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng tuyến. Bảo đảm đào tạo và đào tạo liên tục đcập nhật kiến thức, kỹ năng phòng chng bệnh không lây nhiễm;

- Ưu tiên đào tạo lại cán bộ y tế xã, y tế trường học, y tế cơ quan, xí nghiệp và y tế thôn, xóm thông qua chương trình đào tạo toàn diện và lng ghép phòng, chống các bệnh không lây nhiễm nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ trong dự phòng, quản lý điều trị và chăm sóc bệnh nhân không lây nhim tại trạm y tế và cộng đồng;

- Có cơ chế phù hợp để khuyến khích cán bộ y tế xã tham gia các hoạt động phát hiện sớm, giám sát và quản lý điều trị các bệnh không lây nhim tại cộng đồng.

b) Nguồn lực tài chính

Kinh phí thực hiện bao gồm: Ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; nguồn bảo hiểm y tế; nguồn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác.

c) Thuốc và trang thiết bị

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, cơ sở vật chất cho hoạt động giám sát, dự phòng, phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị, quản lý các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản;

- Bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư thiết yếu cho chẩn đoán, điều trị các bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã được bảo hiểm y tế chi trả;

- Bảo đảm cung ng vắc xin, sinh phẩm cho dự phòng một số bệnh ung thư có vc xin phòng bệnh.

5. Công tác nghiên cứu, theo dõi giám sát

a) Đẩy mạnh nhiên cu khoa học trong lĩnh vực phòng, chống bệnh không lây nhim. Tăng cường sử dụng thông tin và bng chứng khoa học trong xây dựng chính sách, lập kế hoạch, chương trình, dự án về phòng chống bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các can thiệp tại cộng đồng.

b) Xây dựng hệ thống giám sát bệnh không lây nhiễm lồng ghép trong hệ thng thông tin y tế của tỉnh đ theo dõi, dự báo, giám sát yếu t nguy cơ, s mc bệnh và tử vong, đáp ng của hệ thống y tế và hiệu quả các biện pháp phòng, chng bệnh không lây nhim

- Định kỳ tổ chức điều tra về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm sử dụng quy trình và bộ công cụ chuẩn hóa để thu thập, theo dõi, giám sát mức độ và chiu hướng của các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng;

- Triển khai giám sát tử vong tại cộng đồng trên cơ sở thu thập thông tin từ hệ thng thng kê tử vong của trạm y tế xã. Tăng cường chất lượng và mức độ bao phủ của mạng lưới ghi nhận ung thư, nghiên cứu triển khai hệ thng ghi nhận đột quỵ. Thu thập đy đủ các thông tin về mc và tử vong do bệnh không lây nhim từ hệ thng báo cáo thng kê bệnh viện;

- Tăng cường tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động trong phòng chng bệnh không lây nhiễm, tiến độ thực hiện Chiến lược và các chính sách liên quan của các sở, ban, ngành;

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin (tin học hóa) trong quản lý, kết ni giữa các tuyến đhỗ trợ chăm sóc, theo dõi bệnh nhân liên tục và lâu dài.

III. CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHIN LƯỢC

1. Dự án xây dựng, vận động xã hội, phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác, giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Dự án quản lý, giám sát hàm lượng muối, đưng, chất béo, phụ gia trong các thực phẩm chế biến sẵn và can thiệp giảm sử dụng muối tại cộng đồng đ phòng chng bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường giai đoạn 2017 - 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thcó liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Dự án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2017 - 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Dự án tăng cường hot động thể lực phòng chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2017-2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đến cuối năm 2020, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng chương trình, dự án giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chiến lược trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

- Phối hợp với sở, ban ngành liên quan triển khai chính sách, quản lý kinh phí, giám sát, phân bổ nguồn lực thực hiện Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn.

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hàng năm; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí đtriển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế có kế hoạch phân bổ kinh phí đầu tư phù hợp đtriển khai các hoạt động thực hiện Chiến lược.

- Vận động, huy động các nguồn tài chính hợp pháp cho triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược.

3. Sở Tài chính

- Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chiến lược theo quy định.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo him y tế theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển, chế độ, cơ chế chính sách bảo hiểm y tế, chi trả cho người mắc bệnh không lây nhiễm.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật bảo him y tế.

- Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyn lợi người tham gia bảo him y tế và chng lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung của Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục.

- Lồng ghép hoạt động dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên với các hoạt động chính khóa, ngoại khóa của nhà trường đnâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh không lây nhim.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kn

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban ngành, tổ chức có liên quan quản lý, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chng bệnh không lây nhim trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì tổ chức nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông trong các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, th thao và du lịch; lng ghép, tăng cường hoạt động thlực phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Đy mạnh các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa - sức khỏe khu dân cư.

8. Sở Công Thương

- Tăng cường quản lý về kinh doanh thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác nhằm ngăn chặn tối đa yếu tố nguy cơ gây mc bệnh không lây nhim từ các sản phẩm này.

- Quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát các quy định về dán nhãn minh bạch sản phẩm, in thông tin cảnh báo sức khỏe trên các sản phm thuc lá, đ ung có cn và các sản phẩm khác có yếu tnguy cơ gây bệnh không lây nhim.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Y tế tổng hợp, theo dõi và đánh giá các yếu tố môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người, trong đó có bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp giám sát, giảm thiu các yếu t này.

- Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy hại đến sức khỏe nhân dân nói chung và gây bệnh không lây nhim nói riêng theo thẩm quyền, đthực hiện mục tiêu của Chiến lược.

10. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh

Tăng cường quản lý, kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới thải ra môi trường các chất có nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm theo quy định.

11. S Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung các quy định pháp luật, các đán quy hoạch cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phát triển đô thị nhằm bảo đảm không gian sống và cơ sở vật chất cho các hoạt động thể lực, nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

- Tham mưu các cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích việc sử dụng vật liệu an toàn, thân thiện với môi trường trong các dự án xây dựng.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì và phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra giám sát bảo đảm thực phẩm sạch, nước sạch nông thôn; kiểm soát dư lượng phân bón, các chất tăng trưởng, chất kháng sinh, thuc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp.

- Lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe tâm thn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát bảo đảm môi trường làm việc, nâng cao sức khỏe cho người lao động; giám sát việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm, quản lý điều trị và phục hồi chức năng cho người lao động mc bệnh không lây nhiễm, giảm thiu các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhim và ri loạn tâm thn.

14. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động phát hiện, dự phòng, quản lý bệnh không lây nhim và chăm sóc sức khỏe tâm thn lng ghép trong chăm sóc, quản lý sức khỏe người lao động trong khu công nghiệp.

15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ n tỉnh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các Hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác

Đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện xã hội hóa công tác phòng chng bệnh không lây nhim và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, căn cứ vào định hướng chuyên môn đưa công tác phòng chng bệnh không lây nhim thành nghị quyết/nội dung hoạt động, lng ghép với các hoạt động, tập trung vào thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống bệnh không lây nhim.

16. Ủy ban nhân các huyện, thành phố

Căn cứ kế hoạch chung của tỉnh, các huyện/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn th.

- Ưu tiên hỗ trợ ngân sách đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt Chiến lược.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mãn tính, hen phế quản và bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Bc Kạn, giai đoạn 2017 - 2025.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1522/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1522/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2017
Ngày hiệu lực28/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1522/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1522/QĐ-UBND 2017 phòng tim mạch đái tháo đường phổi Bắc Kạn 2017 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1522/QĐ-UBND 2017 phòng tim mạch đái tháo đường phổi Bắc Kạn 2017 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1522/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành28/09/2017
        Ngày hiệu lực28/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1522/QĐ-UBND 2017 phòng tim mạch đái tháo đường phổi Bắc Kạn 2017 2025

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1522/QĐ-UBND 2017 phòng tim mạch đái tháo đường phổi Bắc Kạn 2017 2025

           • 28/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực